Alla organisationer

Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan bildades 2011 av svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Organisationen består av 790 församlingar i hela Sverige. Olika församlingar bedriver olika verksamhet, t.ex. gudstjänst, konfirmation, kurser och körsång.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (9) styrelsens bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Equmeniakyrkan har 178 876 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

98 % Graph

Det kostar 2 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

79 % Graph

79 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Equmeniakyrkan bildades 2011 av svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Vid ett möte i Filadelfiakyrkan i Stockholm den 4 juni 2011 antogs den teologiska grunden och stadgar för det nya samfundet. Stadgarna reviderades vid den första ordinarie Kyrkokonferensen 2012 och 2013 och i samband med detta beslutades att kyrkan skulle heta Equmeniakyrkan.

Övergripande målsättning

Equmeniakyrkans vision:
"En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen."

Equmeniakyrkans uppgift är att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor. Equmeniakyrkan vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse.

Målgrupp

Församlingsmedlemar

Verksamhetsmål och strategi

Enligt Equmeniakyrkan finns det bara en kyrka, Jesu Kristi världsvida kyrka, av vilken de är en del. Equmeniakyrkan vill med detta som bas uppnå följande:

• Att enheten (kyrkan) djupnar och utvecklas och är öppna för enhet med andra kyrkor, i och utanför Sverige.
• Att sträva efter att kyrkan ska finnas i hela Sverige – geografiskt, kulturellt och uttrycksmässigt.
• Att det som livet rymmer också få finnas i kyrkan; glädje, sorg, framgång, misslyckande, tro, tvivel, liv och död.
• Då Gud inbjuder varje människa till en relation med Jesus Kristus, ska församlingen vara en plats där det livsnära mötet kan ske i gudstjänst, bön, bibelmöte, i gemenskapen i arbete eller över en fika, och genom dop och nattvard.

Med utgångspunkt i den strategiska plattformen har kyrkostyrelsen i förberedelserna för verksamhetsplanen för 2012/13 i dialog med församlingarna formulerat fyra strategiska inriktningar som vägval för Gemensam Framtid, styrande för prioritering av resurser och val av strategiska områden:

Följa – Möta – Tjäna – Lära

Gällande Equmenias missionsarbete vill Equmenia:

- att mission och globalt samarbete har en självklar plats i församlingarnas liv
- att det finns ett bra samspel mellan lokala, regionala och nationella behov och initiativ för internationellt missionssamarbete
- att det finns en fördjupad internationell samverkan gällande evangelisation, församlingsutveckling och praktisk diakoni mellan samarbetskyrkor, organisationer och internationella aktörer
- att Equmeniakyrkan är en tydlig aktör i samhället för människor i utsatta situationer samt frågor om ett hållbart liv.

Läs mer i Equmenias långsiktig plan för det internationella missionssamarbetet – Mission 2020.

Verksamhet

Equmeniakyrkan (fd Gemensam Framtid) består av 790 församlingar och finns i hela Sverige. Församlingarna varierar i storlek och arbetsform. En del har stort ungdomsarbete, medan andra framför allt samlas till gudstjänst; vissa församlingar inriktar sig främst på olika former av gruppsamlingar som kurser och hemgrupper. I många församlingar intar musiken en stor och viktig plats. Inte minst körsången är framträdande i flera kyrkor.

Vilka verksamhetsformer som finns i en lokal församling bestäms av en rad faktorer; vilka som är delaktiga, vilka resurser man har lokalt samt vilka behov som finns i den aktuella församlingen och dess närområde. Gemensamt för alla församlingar är att man håller någon form av gudstjänst - med bön, förkunnelse, bibelläsning och sång.

Exempel på aktiviteter i församlingarna:

GUDSTJÄNSTER
Gudstjänsten i Equmeniakyrkans församlingar är öppen för alla människor. För de flesta församlingar är detta den centrala (och ibland enda) samlingen i veckan. Vanligen hålls gudstjänsten söndagar kl 11 men det kan variera. Det finns ingen fastställd ordning för hur man firar gudstjänst i Equmeniakyrkan. Två församlingar kan ha helt olika upplägg för gudstjänsten.

Det finns dock gemensamma byggstenar som återkommer i så gott som alla gudstjänster. Dessa är predikan (som kan vara allt mellan 10-30 min), gemensam sång (psalmer och/eller enklare sånger), bibelläsning och bön. Större församlingar kan ha solo- eller körsång. Den gemensamma bönen kan utformas på olika sätt. Ett allt vanligare inslag i Equmeniakyrkans församlingar är ljuständning där man utan ord får uttrycka sin bön genom att tända ett ljus. I en del gudstjänster berättar en eller flera personligt om sin tro utifrån någon särskild händelse.

Det finns särskilda former av gudstjänst. En av de mest förekommande är gudstjänst för alla åldrar (eller familjegudstjänst), då gudstjänsten är anpassad för och ofta inriktad på barn. De gudstjänsterna är kortare än ”vanliga” gudstjänster, ofta under en timme. En annan gudstjänstform som förekommer i en del församlingar på kvällstid är sinnesrogudstjänsten, med inspiration från tolvstegsrörelsen. Karaktäristiskt för dem är att det alltid är en person som är med i någon form av tolvstegsprogram (AA, NA, ACOA e d) som gör en delning om sin väg från missbruk till nykterhet med Guds hjälp.

KONFIRMATION OCH KRISTENDOMSSKOLA
Många församlingar i Equmeniakyrkan erbjuder konfirmationsläsning och konfirmation. I Equmeniakyrkan används också begreppet kristendomsskola. Dessa är öppna för alla oavsett kyrkotillhörighet och dop. Läsningen kan vara utformad på olika sätt: en del har grupper som möts en gång i veckan på kvälls- och/eller helgtid. Andra anordnar konfirmationsläger på någon gård under 2-3 veckor av sommaren. Ytterligare en form är att man reser till en särskild plats, som t ex det franska klostret Taizé där man tillsammans får göra en annorlunda upplevelse av kristet liv och gudstjänst. En sådan resa kombineras ofta med läsning under terminen.

Gemensamt för all konfirmationsläsning och kristendomsskoleundervisning är att man får ta del av den kristna traditionens berättelse, vilket inkluderar bibelkunskap, historia, etik och läror. Undervisningen görs vanligen av pastorer och ungdomsarbetare, oftast utifrån något konfirmationsmaterial och med olika former av pedagogisk metodik, som inte minst innefattar samtal och upplevelseövningar.

KÖRSÅNG
Att sjunga i kör är en viktig del av frikyrkans församlingsliv. I Equmeniakyrkan finns körer av alla sorter och för alla olika åldrar. Många församlingar har musikverksamhet där olika körer eller barnmusik är en viktig del.

Körsångarna i Equmeniakyrkan är organiserade i Sångarförbundet (Svenska Missionskyrkans och Svenska Baptisternas Sångarförbund, SMS/SBS), som arrangerar körhelger, kurser och ger ut nyhetsbrev. Var femte år arrangerar SMS/SBS musikfester.

BARN OCH UNGDOM
De flesta församlingar i Equmeniakyrkan har någon form av verksamhet för barn och ungdomar. De vanligaste formerna är sång och musik för olika ålderar, scouting, söndagsskola, konformation och tonårssamlingar av olika slag. Större församlingar har anställda ungdomsledare eller ungdomspastorer medan andra enbart bedriver arbetet med ideella ledare. Många församlingar har särskilda föreningar för barn- och ungdomsarbetet som är anslutna till ungdomsorganisationen equmenia, vilken arbetar nära Equmeniakyrkan. Arbetet bland barn och unga är dock hela församlingens ansvar, vilket innebär att equmeniaföreningen är en integrerad del av församlingens liv och verksamhet.

Arbetet bland barn och unga riktar sig både till de barn som har föräldrar i församlingen och de som inte har.

MÖTESPLATSER FÖR SMÅGRUPPER
Församlingar i Equmeniakyrkan anordnar utöver gudstjänster olika sorters mötesplatser för samtal, gemenskap och lärande. Det kan vara samlingar mitt på dagen för daglediga, i form av bibelstudium, praktiskt arbete eller bara samvaro.

Alpha som är en grundläggande kurs i kristen tro med måltidsgemenskap, föredrag och samtal har blivit en viktig mötesplats i många församlingar. Där samlas både människor med en kristen bekännelse och sådana som söker en tro eller helt enkelt vill veta vad kristen tro handlar.

Många församlingar har smågrupper som möts för gemenskap, samtal och bön i olika hem. De kan kallas husgrupp, basgrupp, bönegrupp e d men har oftast det gemensamt att man vill ge plats för det livsnära samtalet och kunna be personligt för varandra. Församlingar anordnar också olika typer av kurser, studiecirklar och föredrag (ofta i samverkan med Studieförbundet Bilda) som tar upp olika aktuella ämnen, politiska frågor (t ex mänskliga rättigheter), kroppslig hälsa och andliga övningar. Mångfalden i ämnen speglar Equmeniakyrkans ambition att vara en mötesplats för hela livet.

Det internationella arbetet omfattar flera aspekter: det diakonala och det kyrkliga. Det diakonala arbetet handlar om fattigdomsbekämpning, att jobba med utveckling på olika sätt, skapa förutsättningar för utbildning och att ge sjukvård, för att ge några exempel. Det andra benet är det kyrkliga där de arbetar med teologisk utbildning, att grunda församlingar och vara ett stöd till redan befintliga kyrkor.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Equmeniakyrkan

Organisationstyp:
Kristet trossamfund. Egna insamlingsprojekt

Geografiskt fokus:

Webbadress:
www.equmeniakyrkan.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 14038
167 14 Bromma

Besöksadress:
Ekumeniska centret, Gustavslundsvägen 18, Alviks Torg
167 51 Bromma

Telefon:
08-580 031 00

E-postadress:
info@gemensamframtid.se

Organisationsnummer:
252004-7131

Plusgiro:
90 03 28-6

Bankgiro:
900-3286

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet