Alla organisationer

Jämtlands läns cancer och omvårdnadsfond

Jämtlands läns cancer och omvårdnadsfond arbetar för att stödja cancerforskning och vård av cancerdrabbade i Jämtlands län. Fonden ska även främja utbildning och spridning av kunskap om forskningsresultaten.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Jämtlands läns cancer och omvårdnadsfond har 2 146 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

98 % Graph

Det kostar 2 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

77 % Graph

77 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Jämtlands läns cancer och omvårdnadsfond har funnits sedan 1991, sedan dess har fonden delat ut mer än 16 miljoner kronor som kommer från många små gåvor och några större donationer och arv.

Övergripande målsättning

Fondens syfte är att genom stöd till vetenskaplig forskning inom i första hand cancersjukdomar och omvårdnad medverka till en god vård och behandling i Jämtlands län. Fonden ska även främja utbildning samt spridande av kunskap om forskningsresultaten och liknande inom i första hand dessa områden.

Målgrupp

Forskare och vårdpersonal.

Verksamhetsmål och strategi

Jämtlands läns cancer och omvårdnadsfond delar ut stipendier för att stödja forskning och omvårdnad. Stipendierna försöker stödja, inspirera och utbilda de som arbeta i Jämtlands län i praktisk omvårdnad, speciellt då vid cancer, - i hemsjukvård, på hälsocentral eller på sjukhuset.

Berättigad att söka medel ur fonden är i första hand de som har anknytning till praktisk onkologisk omvårdnad till förmån för de som bor i Jämtlands län. Ansökan om medel i ett exemplar på av styrelsen fastställt formulär skall inges till ordföranden eller den styrelsen utser per den 15 mars eller 15 oktober. Ansökan kan även göras från klinik, avdelning eller motsvarande om anslag till inköp av färdigt kursmaterial ( t.ex. på video ), arvode för föreläsning eller motsvarande inom fondens verksamhetsområde. Till ansökan skall fogas yttrande av verksamhetschef eller motsvarande där det framgår sökandes tjänsteställning samt anknytning i arbetet till det vårdområde ansökan gäller. Ersättning kan normalt icke sökas för inkomstbortfall. Styrelsen har att sammanträda för att behandla ansökningarna och inom fyra veckor meddela vilka som få anslag till alla sökande. En för lekmän begriplig redogörelse för projektet skall tillställas styrelsen tillsammans med redovisning för beviljade medel. Beviljade medel skall, om icke annat beslutats, vara använda och redovisade senast två år efter datum för ansökan. För enstaka kurs, möte e.d. skall dock redogörelse och redovisning vara inlämnad senast efter sex månader.

Vid utdelningen försöker de se till vad som kommer att göra sjukvården i Jämtland och Härjedalen bättre.

Insamling av medel skall huvudsakligen ske inom Jämtlands län. Annonsering i lokalpress, på sjukhus och hälsocentraler samt i övrigt inom länet i den utsträckning som styrelsen tillstyrker. Egna
informationsmöten e.d. kan utlysas enligt styrelsens beslut.

Verksamhet

Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfonds verksamhet går främst ut på att dela ut stipendier i syfte att stödja forskning och omvårdnad. 2015 kunde fonden dela ut totalt 910 328 kr.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Jämtlands läns cancer och omvårdnadsfond

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.jamtlandscancerfond.se

Postadress:
Öronmottagningen, Sjukhuset,
831 83 Östersund

Telefon:
063-15 39 85

E-postadress:
mats.e.nilsson@regionjh.se

Organisationsnummer:
893201-8768

Plusgiro:
90 2002 - 5

Bankgiro:
902-0025

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet