Alla organisationer

Spädbarnsfonden

Spädbarnsfonden är en ideell förening med syftet att stödja de som mist barn och verka för att rädda fler barn till livet.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Spädbarnsfonden har 2 039 000 kr i totala intäkter. 70.2 % är privata medel, och 19.6 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

93 % Graph

Det kostar 7 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

74 % Graph

74 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Spädbarnsfonden har 2 anställda. 100 % är kvinnor och 0 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

100 %
Kvinnor
0 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Spädbarnsfonden bildades 1986, då under namnet Föräldraföreningen Plötslig Spädbarnsdöd. Idag har de ungefär 1100 medlemsfamiljer samt släktingar, vänner, personal på sjukhus, begravningsbyråer och inom kyrkan och många andra som gör att de sammantaget är ca 4300 medlemmar. Heter Spädbarnsfonden sedan årsmötet i oktober 2004.

Övergripande målsättning

Spädbarnsfondens vision är att minska antalet barn som dör före födelsen eller under det första levnadsåret. Alla föräldrar som mist sitt barn och andra anhöriga till barnet, ska få stöd i sorgen oavsett var man bor i Sverige. Spädbarnsfondens arbetar för en bättre vård och livssituation för dem som mister ett litet barn före födelsen eller under barnets första levnadsår.

Målgrupp

Familjer som mister ett litet barn före födelsen eller under barnets första levnadsår.

Verksamhetsmål och strategi

Den allra viktigaste uppgiften är det stöd föräldrar kan ge varandra genom föreningen. Många föräldrar som varit medlemmar en tid blir i sin tur stöd-föräldrar till nya familjer som drabbas av en förlust. Tillsammans bildar de ett landstäckande kontaktnät. Spädbarnsfonden är ett komplement till sjukvården och andra stödjande resurser. Personal inom olika yrken som kommer i kontakt med familjer som förlorar barn anlitar Spädbarnsfonden för att vidareutbilda sig. Drabbade föräldrar berättar vad de gått igenom och hur de skulle vilja bli bemötta efter förlusten för att bidra till ständiga förbättringar.

Spädbarnsfondens verksamhetsområden:

- Stödja drabbade familjer inom området spädbarnsdöd

- Verka för ändamålsenlig information och opinion

- Seminarier

- Stipendier och forskning

- Stärka och utveckla nationell samt internationell samverkan.

Verksamhet

Spädbarnsfonden arbetar med en rad olika stödfunktioner för föräldrar som mist ett barn:

- Samtalsgrupper:
Spädbarnsfonden anordnar samtalsgrupper på flera håll i landet. I samtalsgrupperna får deltagarna möjlighet att bearbeta sin sorg tillsammans med andra föräldrar som mist barn. Samtalen leds av personer som har gått Spädbarnsfondens samtalsledarutbildning och som själva förlorat barn tidigare i livet.

- Minnesstund:
Minnesstunder arrangeras regelbundet på flera orter i Sverige. En minnesstund är till för att hedra och minnas de barn som man förlorat. Vid Spädbarnsfondens minnesstunder välkomnas både föräldrar, barn, anhöriga och vänner.

- Familjehelger:
Varje år arrangerar Spädbarnsfonden en famlijehelg på Apelvikens camping i Varberg. Campingen ligger intill en långgrund sandstrand och i anslutning till ett populärt strövområde med klippor och ängar utmed havet.

- Stilla Dagar:
Spädbarnsfondens retreathelg Stilla Dagar ger möjlighet till både reflektion och eftertanke i en vacker miljö på Sigtunastiftelsens refugium.

- Öppen träff:
En öppen träff är ett sätt att mötas och dela erfarenheter i sorgen. Öppen träff är i regel till för enbart vuxna men formen kan se olika ut i olika distrikt. Öppen träff kan ses som ett tillfälle att umgås fritt och prata om de barn man förlorat. Man fikar tillsammans och i många fall tänder man även ljus.

Spädbarnsfonden bedriver också påverkansarbete och arbetar för att påverka följande områden:
- att alla gravida ska få information om fösterrörelser
- lika bemötande och information i hela landet
- föräldradagar till drabbade föräldrar

Tre resultat föregående år
Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Spädbarnsfonden

Organisationstyp:
Ideell förening med medlemskap.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.spadbarnsfonden.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Stigbergsliden 18
414 63 Göteborg

Telefon:
031-3875757

E-postadress:
kansliet@spadbarnsfonden.se

Organisationsnummer:
802012-1193

Plusgiro:
90 02 12 - 2

Bankgiro:
900 -2122

FRII:
Ja

90-konto:
Ja