Alla organisationer

Demensförbundet

Demensförbundet arbetar i Sverige för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga. Organisationen genomför olika aktiviteter som t.ex. anhöriggrupper, föreläsningar, närvaro på mässor och annan kunskapsspridning om demens.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Demensförbundet har 11 084 000 kr i totala intäkter. 42.5 % är privata medel, och 57.5 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

43 % Graph

Det kostar 57 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

24 % Graph

24 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Demensförbundet bildades den 24 maj 1984. Dess första namn var Riksförbundet för åldersdementas rättigheter (RÅR). De främsta initiativtagarna bakom förbundets var överläkaren Spriridon Papaspiropoulos, Nils Fernow och Tyra Holminger. Från första start har en central del av Demensförbundets verksamhet varit att sprida information, att bilda opinion, kontakter med myndigeter samt att ge råd och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Övergripande målsättning

Att stödja demenssjuka och deras anhöriga.

Målgrupp

Demenssjuka och deras anhöriga.

Verksamhetsmål och strategi

En av organisationens största och viktigaste uppgifter är att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Demensförbundet arbetar på bred fron och har 120 lokala demensföreningar i landet. Demensföreningarna har olika aktiviteter som till exempel anhöriggrupper, informerar och föreläser, är med på utställningar, mässor och sprider kunskap om demens. Alla Demensföreningarna arbetar ideellt.

Förbundet arbetar med att:

- Stödjer demenssjuka och deras anhöriga.
- Tar fram informations- och kunskapsmaterial
- Sprider kunskap om demens.
- Bevakar demenssjukas och anhörigas rättigheter
- Informerar och påverkar politiker och tjänstemän.
- Stödjer forskning och utveckling inom demensområdet.
- Samverkar med kommuner, landsting, andra myndigheter och organisationer
- Har nätverk för unga anhöriga.
- Har samtalsgrupper "Lundagårdsgrupperna" för personer som nyligen fått sin demensdiagnos och är i ett tidigt skede.

Demensförbundet stödjer hela familjen genom sitt familjekoncept genom samtalsgrupper för demenssjuka, anhöriga och barn och ungdomar.

Verksamhet

Demensförbundet verksamhet består i att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Demensföreningarna har olika aktiviteter som tex anhöriggrupper, informerar och föreläser om demens, är med på utställningar, mässor och sprider kunskap om demens. Alla Demensföreningarna arbetar ideellt och finansieras genom direkta bidrag.

Demensförbundet samarbetar med politiker och myndigheter genom att skriva remissvar och medverka i paneldebatter och olika diskussions- och frågestunder där politiker, myndigheter också är representerade. Förbundet har viss politisk legitimitet och har tidigare lyckats stoppa och skjuta upp beslut som de tror skulle påverka demenssjuka och deras anhöriga negativt. Exempelvis stoppade de regeringens förslag 2009 om att ta bort geriatriken som en egen specialitet och lägga geriatriken under specialiteten invärtes medicin.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Demensförbundet

Organisationstyp:
Ideell förening med medlemskap

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.demensforbundet.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Lundagatan 42 A, 5 tr.
117 27 Stockholm

Telefon:
08-658 99 20

E-postadress:
rdr@demensforbundet.se

Organisationsnummer:
802011-2911

Plusgiro:
25 92 53 - 3

Bankgiro:
5502 - 8849

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet