Alla organisationer

Svalorna Indien Bangladesh

Svalorna Indien Bangladesh är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med fattigdomsbekämpning, miljöfrågor, social mobilisering och demokratifrågor.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Svalorna Indien Bangladesh har 9 748 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

88 % Graph

Det kostar 12 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

94 % Graph

94 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Svalorna bildades 1959 och har sina rötter i Emmausrörelsen. Idén bakom namnet är att svalor är flyttfåglar som under året rör sig mellan norra och södra halvklotet, precis som de volontärer som i början reste till Latinamerika, Indien och Bangladesh och stöttade lokalbefolkningen med olika projekt. 1966 bildade Svalorna en riksförening med en lokalförening i Stockholm som särskilt tog ansvar för volontärverksamheten i Peru medan lokalföreningen i Lund tog ansvar för volontärverksamheten i Indien. År 2003 gick samarbetet kring gemensam tidning för samtliga lokalgrupper i graven och fyra år senare skedde likaså med riksföreningen. Svalorna Latinamerika och Svalorna Indien Bangladesh är numera två fristående organisationer.

Övergripande målsättning

Svalorna arbetar för en värld utan fattigdom för både kvinnor och män, där människor har möjlighet att medverka till att social, ekonomisk och miljömässig rättvisa uppnås i världen.

Målgrupp

Fattiga och marginaliserade människor i huvudsakligen Indien och Bangladesh

Verksamhetsmål och strategi

Svalorna Indien Bangladesh program och projekt utgår alla från ett rättighetsperspektiv med särskilt fokus på:

- Rätt till naturtillgångar
- Stärkandet av ekonomiska ekonomiska möjligheter och rättigheter för fattiga och marginaliserade.
- Främjandet av anti-diskriminerande lagar och ett säkert rättsystem
- Förbättra jämställdhet och främja kvinnors deltagande på alla nivåer i samhället.


Svalorna Indien-Bangladesh huvudstrategi för att nå sina mål inkluderar:

- Partnerskap: Svalorna arbetar strategisk med att partnerorganisationer, både lokala organisationer som svenska organisationer så som SIDA och Forum Syd. Svalorna arbetar långsiktigt med sina partners i syfte att skapa hållbara förändringar.
- Stödja nätverk och folkrörelser: Svalorna fokuserar på processorienterat deltagande, vilket inkluderar att stärka lokala nätverk. Genom att stötta befintliga, lokala nätverk kan Svalorna skapa långsiktig och effektiv förändring.
- Programform: Svalorna vill stödja projekt långsiktigt och stödjer därför i programform.

Läs hela Svalorna Indien-Bangladesh strategi för 2015-2019 på deras hemsida.

Verksamhet

I Sverige arbetar Svalorna med informationsspridning, påverkansarbete och loppisverksamhet. Med olika metoder arbetar de för att öka kunskapen i Sverige om situationen för marginaliserade grupper i Indien och Bangladesh. Information sprids genom utåtriktade kampanjer, utställningar och föredrag. Genom nätverkande och samverkan når de ut till en bred allmänhet, studenter och skolungdomar. Svalorna tror att ökade kunskaper leder till ökat engagemang för en mer rättvis och hållbar värld.

Verksamhet i Indien
Svalorna Indien Bangladesh har arbetat i Indien sedan 1962. De arbetar tillsammans med lokala organisationer med till exempel matsuveränitet, miljöfrågor och fattigdomsbekämpning. Svalorna anser att miljö och social rättvisa hänger ihop och därför har miljöarbetet gått hand i hand med arbetet för att stödja marginaliserade grupper.

Verksamhet i Bangladesh
1971 blev Bangladesh ett självständigt land och 1972 började Svalorna arbeta i landet genom att skicka volontärer och personal. Anledningen till att Svalorna utvidgade sitt arbete även till Bangladesh var det brutala befrielsekriget från Pakistan. Svalorna arbetar med lokala organisationer och driver idag tre projekt i Bangladesh tillsammans med lokala aktörer.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Svalorna Indien Bangladesh

Organisationstyp:
Ideell förening med medlemskap.

Geografiskt fokus:
Asien, Sverige

Webbadress:
www.svalorna.org

Facebook  Twitter

Postadress:
Spolegatan 5
222 20 Lund

Telefon:
046-12 93 26

E-postadress:
info@svalorna.org

Organisationsnummer:
845000-4240

Plusgiro:
90 12 34-5

Bankgiro:
svalorna.org/engagera-dig/

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet