Alla organisationer

Mind

Mind (Föreningen Psykisk Hälsa) arbetar för att hjälpa personer som mår psykiskt dåligt, stödja föräldrar och barn i riskmiljöer samt utbilda och påverka personal och beslutsfattare inom vård, skola och omsorg gällande psykisk hälsa.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Mind har 13 534 000 kr i totala intäkter. 65.5 % är privata medel, och 34.3 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

88 % Graph

Det kostar 12 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

80 % Graph

80 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Mind bildades 1931 för att humanisera den psykiatriska vården samt få in ett samhällsperspektiv på psykisk hälsa. Föreningen grundades av psykiatern Viktor Wigert, som var professor i psykiatri vid Karolinska Institutet, samt flera andra personer inom vården, kulturen och politiken. Föreningen hette då Svenska Föreningen för Psykisk Hälsovård (Sfph).

Övergripande målsättning

Mind arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, och där människor med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver. Med psykisk hälsa avses att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar.

Målgrupp

Unga vuxna och äldre personer som mår psykiskt dåligt, föräldrar och barn i riskmiljöer samt personal och beslutsfattare inom vård, skola och omsorg.

Verksamhetsmål och strategi

Målet för Minds verksamhet är en förbättrad psykisk hälsa hos befolkningen, framför allt hos utsatta grupper såsom barn, unga, arbetslösa och äldre.

Minds fyra mål och strategier för att nå dit 2016-2020:

(1) Bygga ut sitt medmänskliga stöd: Mind erbjuder konkret stöd till människor som har någon form av psykisk ohälsa. De strävar efter att identifiera behov som den offentliga välfärden inte fyller, och deras stödverksamheter ska komplettera det stöd som erbjuds av stat/kommun/landsting. Verksamheterna är baserade på volontärinsatser.

År 2020 ska Mind bland annat: Genomföra 60.000 stödjande kontakter per år i Självmordslinjen (telefon/chattsamtal och mailfrågor), genomföra sammanlagt 2000 samtal per år i Äldre- och Föräldratelefonen och starta ett modererat stödforum via webben, för personer med psykisk ohälsa, som stödjer varandra.

(2) Påverka villkoren för personer med psykisk ohälsa: Mind kämpar för att alla människor ska ha rätt att delta i samhället på lika villkor, de vill motverka diskriminering och stigmatisering av personer med psykisk ohälsa samt förhindra social utsatthet. De förbättrar villkoren för personer med psykisk ohälsa genom att skapa opinion samt bedriva påverkansarbete och kampanjer. Under de kommande fyra åren fokuserar de på följande områden:

- Stigma/diskriminering av personer med psykisk ohälsa
- Självmordsfrågan
- Levnadsvillkor för personer med psykisk ohälsa (inklusive vård/omsorg)
- Psykisk ohälsa på arbetsplatsen
- Medmänsklighet och stödverksamhet hjälper

(3) Öka kunskapen i samhället om psykisk ohälsa: För att nå sin vision är information och utbildningsinsatser viktiga.Dei tror att alla som berörs av psykisk ohälsa kan stärkas av ett medmänskligt bemötande och stärka sin egen motståndskraft, med hjälp av kunskap och stöd. På samhällsnivå verkar Mind för att öka kunskaperna om risker och problem med psykisk ohälsa, samt effektiva metoder för att förbättra den psykiska hälsan.

(4) Vara en stark och ansvarstagande organisation: För att nå våra verksamhetsmål ska de utmärka sig genom en kultur av organisatorisk styrka och effektivitet. Som arbetsplats för våra volontärer och anställda ska vi vara ett föredöme genom en god arbetsmiljö där människor kan utvecklas.

Mind ska nå sina verksamhetsmål bland annat genom att:
- Öka intäkterna till 20 mkr per år, 2020.
- Öka vår organisatoriska buffert (kapital/budget) till 40 %, för att kunna klara eventuella kriser.
- Öka kännedomen om Mind till minst 10 % av den svenska allmänheten.
- Ta vara på våra supportrars engagemang.

Verksamhet

SJÄLVMORDSUPPLYSNINGEN
Självmordslinjen är till för personer som går i tankar på att ta sitt liv och till Självmordslinjen kan man ringa, mejla eller chatta anonymt med Minds volontärer. Linjen har öppet dygnet runt och samtalen till Självmordslinjen är gratis, Volontärerna har fått en grundläggande utbildning i suicidiologi och i MI (Motiverande samtal). Kontinuerlig fortbildning erbjuds. Volontärerna får intern handledning under sitt arbetspass och extern handledning i grupp.

FÖRÄLDRATELEFONEN
Till föräldratelefonen kan vuxna ringa som känner oro för sina egna barn eller barn i sin närhet. Föräldratelefonen är en rikstäckande stödtelefon som startade 1996. Samtalen är kostnadsfria och den uppringande kan vara anonym. Telefonen bemannas ideellt av psykologer och socionomer med yrkeserfarenhet av arbete med barn och föräldrar i barnpsykiatrin, skolhälsovården, mödra- och barnhälsovård.

Föräldratelefonen är öppen på vardagar 10-15 och bemannas då av tio svarare och lika många vikarier. De vanligaste samtalsområdena var problem i föräldrarollen, att barnet är nedstämt/deprimerat, och att föräldrarna upplever problem i samarbetet efter en skilsmässa.

ÄLDRETELEFONEN
Depression är tre gånger så vanligt bland äldre personer som hos yngre. Detsamma gäller flera andra typer av psykisk ohälsa. Äldretelefonen är en stödtelefon som vänder sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Samtalen är kostnadsfria och den uppringande kan vara anonym. Äldretelefonen är öppen på vardagar mellan 10-15 och bemannas av 20 volontärer som är nyblivna pensionärer med yrkeserfarenhet från arbete inom vård och omsorg. Under 2013 tog telefonen emot 1,150 samtal. De vanligaste samtalsområdena var psykisk ohälsa, ensamhet, fysisk ohälsa, självmord/självmordstankar och relationsproblem.

KUNSKAPSSPRIDNING & OPINIONSBILDNING
Inom området kunskapspridning och opinionsbildning arbetar organisationen med följande:

- Ger ut tidningen Psykisk Hälsa 4 nummer/år, som bland annat säljs i handeln och distribueras till 2,200 mottagare.
- Publicerar ett elektroniskt veckobrev med aktuell information inom psykiskt hälsa till 6,000 mottagare.
- Arrangerar cirka 10 seminarier/konferenser varje år.
- Ger ut policy- och debattskrifter inom exempelvis suicidprevention och socialt arbete.
- Skriver debattartiklar och är aktiva i sociala medier.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Mind

Organisationstyp:
Ideell medlemsförening som bedriver egna verksamheter och projekt.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.mind.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Wollmar Yxkullsgatan 14
118 50 Stockholm

Telefon:
08-34 70 65

E-postadress:
info@mind.se

Organisationsnummer:
802002-7291

Plusgiro:
90 08 53-3

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet