Alla organisationer

MHF-Motorförarnas Helnykterhetsförbund Trafiksäkerhetsförbund

Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet (kort: Trafiksäkerhetsfonden) stödjer svensk trafikforskning i syfte att färre ska dödas eller skadas i trafiken. Anslag ges till forskningsprojekt relaterade till alkohol, droger och trafiksäkerhet.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar fullständig beskrivning av styrelsens, bakgrund och tidigare erfarenhet samt (7) verksamhetens detaljerade målsättningar och strategier och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

MHF-Motorförarnas Helnykterhetsförbund Trafiksäkerhetsförbund har 0 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

0 % Graph

Det kostar 100 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

1906 utfärdades de första körkorten, så kallade kompetensbevis, i Sverige. Efter första världskrigets slut tog motortrafiken fart och från 1918 till 1930 ökade antalet dödsfall i trafiken från 7 till 397. Det gick att se ett tydligt samband mellan olyckorna och rattfylleri och 1926 ledde detta till initiativet Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF.

1981 bildade MHF en stiftelse vid namn Trafiksäkerhetsfonden, i syftet att finansiera och stödja svensk forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet.

Övergripande målsättning

Trafiksäkerhetsfonden stödjer svensk trafikforskning i syfte att färre ska dödas eller skadas i trafiken.

Målgrupp

Forskare som är intresserade av att arbeta inom något område med anknytning till fondens ändamål.

Verksamhetsmål och strategi

Genom att stödja forskningsprojekt vill organisationen bidra till en lösning kring problemen med rattfylleri och höja trafiksäkerheten i Sverige.

Verksamhet

Organisationens löpande verksamhet består av att samla in och förvalta insamlade medel, samt att ge forskningsanslag till projekt som anknyter till fondens ändamål.

Det framgår inte på organisationens hemsida vilka projekt som fått anslag under det senaste året, nedan följer exempel på tidigare stödd forskning:

”SMADIT ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv” , Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI), 2012.
SMADIT är en förkortning av Samverkan Mot Alkohol och Droger i Trafiken. Det är en metod för att förmå ertappade rattfyllerister att frivilligt söka professionell hjälp genom beroendevården. I forskningsprojektet undersöks hur polisen och beroendevården/socialtjänsten bör möta och samtala med rattfyllerister för att dessa ska välja att gå in i behandling.

”MC-förares attityder och riskmedvetenhet”, Luleå Tekniska Universitet, 2011.
En jämförelse mellan nöjesåkande och pendlande motorcyklister. Resultatet visar att båda grupperna tar risker men på olika sätt.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
MHF-Motorförarnas Helnykterhetsförbund Trafiksäkerhetsförbund

Organisationstyp:
Stiftelse. Driver inga egna projekt men stödjer forskningsprojekt. Inget medlemskap.

Geografiskt fokus:

Webbadress:
www.mhf.se/tsfonden.m

Postadress:
Hammarby Fabriksväg 25
120 30 Stockholm

Telefon:
08-555 765 80

E-postadress:
fonden@mhf.se

Organisationsnummer:
802011-2770

Bankgiro:
5724-0749

FRII:
Nej

90-konto:
Nej

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Kommersiell spelverksamhet


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)