Alla organisationer

Humana Sverige

HUMANA Sverige består av Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige och HUMANA People to People Sverige och de bedriver insamling och försäljning av begagnade kläder, textilier, skor och accessoarer i Sverige.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Humana Sverige har 21 591 000 kr i totala intäkter. 99.9 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

93 % Graph

Det kostar 7 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

26 % Graph

26 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

HUMANA Sverige grundades 1982, under namnet U-landshjälp från Folk till Folk (UFF), vilket fortfarande är namnet på deras samarbetspartners i Norge, Finland och Danmark.Insikten om möjligheten att skapa värde genom textilinsamling, både ur en miljö- och intäktsaspekt, gjorde att föreningen snabbt växte och fler organisationer bildades i andra länder och slöts samman till nätverket HUMANA People to People. 2003 led UFF Sverige av stora förluster och bytte, genom en omorganisation, namn till HUMANA Sverige för att tydligt markera tillhörighet i det internationella nätverket HUMANA People to People.

Övergripande målsättning

Humana arbetar för en att ge människor förutsättningar till ett värdigt liv.

Målgrupp

Genom försäljning av det material vi samlar in skapar vi ett överskott som går till nätverket HUMANA People to Peoples biståndsprojekt inom jordbruk och landsbygdsutveckling, hälsa och sjukvård, utbildning och samhällsutveckling i behövande länder i Afrika, Asien och Sydamerika

Verksamhetsmål och strategi

HUMANA Sveriges övergripande målsättning är att bidra till att skapa en bättre värld; att genom insamling av kläder och textilier skapa utveckling och samtidigt göra en insats för miljön. Vår verksamhet är helt och hållet baserad på insamling och försäljning av begagnade kläder, skor accessoarer och textilier. Vi ser till att så mycket som möjligt av de insamlade kläderna och textilierna återanvänds. Det som inte kan återanvändas går till återvinning. På så sätt bidrar vi till att spara på jordens resurser.

Vidare är vår målsättning att vara ett hållbart alternativ till nyproducerat mode. Vi vill främja återanvändning och öka medvetenheten hos konsumenten. För att säkerställa att så mycket som möjligt tas om hand och går till återanvändning, arbetar vi ständigt på att förenkla, förbättra och utöka möjligheterna för människor att skänka kläder, skor, accessoarer och textilier de inte längre vill ha eller behöver. Ett steg i detta är till exempel att genom vår hämtningstjänst textilinsamling.se, förenkla givandet genom att hämta hemma hos människor. Vi tar dessutom emot alla kläder, skor, accessoarer och textilier oavsett skick så att givaren inte själv ska behöva avgöra vad som är säljbart eller ej. Vi har själva kontroll över alla led i insamlingsprocessen och sorterar noggrant alla gåvor på våra egna sorteringscentraler. På så sätt ser vi till att så mycket som möjligt går till återanvändning.

Ett ytterligare viktigt steg i att främja återanvändning är att fånga upp och nå ut till unga människor som följer det snabbt växlande modet och konsumerar mycket. Vi har därför valt att göra modeintresserade mellan ca 13–30 år till vår primära målgrupp för vår butikskedja HUMANA second hand. Genom att alltid erbjuda de senaste trenderna samt basplagg är vi på ett helt annat sätt än övriga second hand-aktörer i Sverige ett hållbart alternativ till de stora modekedjorna som producerar nytt, snabbt mode.

Nätverket HUMANA People to People driver hållbara och långsiktiga utvecklingsprojekt som syftar till att göra det möjligt för individer och samhällen att bygga upp en bättre framtid.En del av medlemmarna i nätverket, som till exempel HUMANA Sverige, arbetar främst med insamling och försäljning av begagnade kläder och textilier med fokus på miljövård samtidigt som ett överskott genereras till biståndsprojekt, medan andra av nätverkets medlemmar arbetar direkt med biståndsprojekten.

Nätverket HUMANA People to Peoples strategier för utveckling ligger i linje med FNs globala mål och agenda 2030, som fungerar som en övergripande referenspunkt för alla de aktiviteter som genomförs. Till grund för HUMANA People to Peoples utvecklingsarbete ligger åtagandet att ta itu med några av världens stora humanitära, sociala och miljömässiga utmaningar, vilket sker genom att etablera och vara en del av kollektiva, inkluderande processer som hjälper människor att göra förändringar och förbättra sina liv. Utvecklingsprojekten drivs förutom med berörda samhällen och individer, i samarbete med regeringar, nationella och lokala myndigheter, privata företag, FN, UNICEF med flera.

HUMANA People to Peoples strategier för att uppnå ändamålet ”att bidra till att skapa en bättre värld” är att bedriva utvecklingsarbete enligt följande tillvägagångssätt inom fyra tematiska områden:
Hållbart jordbruk och miljö
Utveckla småskaliga jordbrukares produktionskapacitet genom att introducera dem till nya miljövänliga jordbruksmetoder.
Organisera småskaliga jordbrukare så att kunskaper kan delas och ömsesidigt stöd byggas genom organiserade strukturer.
Bedriva ett nära samarbete med jordbrukarna genom processen där hållbara jordbruksmetoder införs och anammas så att de kan anpassa sig till klimatförändringarnas effekter.
Minska koldioxidutsläppen genom att samla in och återanvända begagnade kläder i Europa och Afrika och därmed skapa företag som finansierar sociala utvecklingsprojekt.


Samhällsutveckling
Skapa bättre förutsättningar för barns överlevnad genom att på lokal nivå engagera familjer, samhällen och viktiga lokala institutioner till att delta aktivt.
Stärka samhällen genom att organisera samhällsbaserade strukturer och genomföra tillvägagångssätt som centreras kring en hållbar utveckling.
Bygga upp samhällskapaciteten i lokala samhällen genom att utveckla individuella färdigheter, arbeta med attitydförändringar och stärka den sociala sammanhållningen och därigenom uppmuntra till samarbete för att finna lösningar till kollektiva utmaningar.


Hälsa
Bekämpa spridning av sjukdomar samt HIV och AIDS, tuberkulos, malaria och andra livshotande epidemier genom att mobilisera lokala samhällen.
Bidra till att människor antar bättre hälsopraxis genom att utrusta dem med relevanta kunskaper så att de kan ta kontroll över sin egen hälsa och på så sätt direkt bidra till att rädda sina egna och andras liv.
Bekämpa undernäring hos gravida och ammande mödrar, och barn.


Utbildning
Utbilda lärare och förbättra skolors standard för att öka tillgängligheten till kvalitativ utbildning.
Tillhandahålla kompetensutveckling för ungdomar genom yrkesutbildning så att deras deltagande i den nationella utvecklingen stärks.
Öka utbildningsnivån bland barn genom att ge marginaliserade barn och barn som lever under svåra förhållanden tillgång till utbildning och lärande.
Verka för kontinuerlig mänsklig utveckling liv genom att bistå med initiativ som stödjer ett livslångt lärande.

Verksamhet

Humana Sverige arbetar med insamling och försäljning av begagnade kläder, textilier, skor och accessoarer i Sverige .Humana Sverige packar och skickar samtliga bidrag till sorteringscentraler inom nätverket People to People och bidragen går antigen till försäljning i Humana Sveriges försäljningskanal HUMANA Second Hand och har centrala lokaler i Sthlm, Malmö och Lund och en del bidrag sänds till Afrika för försäljning inom nätverket till People to People eller itll försäljning av privata entreprenörer för att bidra till den lokala ekonomin. Skadade och slitna bidrag går till återvinning eller till förbränning.

Bidragen möjliggör Humana People to People projekt i Afrika, Asien och Sydamerika inom jordbruk och landsbygdsutveckling, hälsa och sjukvård, utbildning och samhällsutveckling.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Humana Sverige

Organisationstyp:
Ideell förening.

Geografiskt fokus:

Webbadress:
humanasverige.com/

Facebook  

Postadress:
Sjövägen 2
746 31 Bålsta

Telefon:
0171 46 38 10

E-postadress:
humana@humanasverige.se

Organisationsnummer:
802412-9408

Bankgiro:
5340-1089

FRII:
Nej

90-konto:
Nej