Alla organisationer

Afrikagrupperna

Afrikagrupperna arbetar med utvecklingsarbete i södra Afrika samt bedriver insamlings- och påverkansarbete i Sverige. Målsättningen är en värld där alla människor har lika rättigheter och möjlighet att påverka sin vardag och framtid. Svenska medier rapporterade på 1960-talet väldigt bristfälligt om Portugals pågående kolonialkrig. Arbetet för att sprida kunskap om vad som hände, så småningom genom tidskriften Afrikabulletinen, är grunden för Afrikagrupperna. Ett krav för medlemskap i Afrikagrupperna var att studera. På allt fler orter bildades lokala grupper som arrangerade studiecirklar och aktioner. Budskapet var solidaritet i motsats till välgörenhet och en Afrikabild som handlade om mycket mer än svältande barn i Biafra. Detta är fortfarande en av de stora frågorna för Afrikagrupperna. I mitten av 70-talet hölls det första gemensamma årsmötet då Afrikagrupperna blev en nationell organisation. Nu har Afrikagrupperna samarbetat med organisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe i över 30 år. De har arbetat för demokratisering, försörjning, jämställdhet och ökat folkligt deltagande i samhällsutvecklingen samt mot hiv. Lika länge har de i Sverige arbetat med insamling och medlemmar, som drivit informations- och opinionsarbete för global rättvisa.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Afrikagrupperna har 51 617 000 kr i totala intäkter. 16.1 % är privata medel, och 83.9 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

70 % Graph

Det kostar 30 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

87 % Graph

87 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Svenska medier rapporterade på 1960-talet väldigt bristfälligt om Portugals pågående kolonialkrig. Arbetet för att sprida kunskap om vad som hände, så småningom genom tidskriften Afrikabulletinen, är grunden för Afrikagrupperna. Ett krav för medlemskap i Afrikagrupperna var att studera. På allt fler orter bildades lokala grupper som arrangerade studiecirklar och aktioner. Budskapet var solidaritet i motsats till välgörenhet och en Afrikabild som handlade om mycket mer än svältande barn i Biafra.

Detta är fortfarande en av de stora frågorna för Afrikagrupperna. I mitten av 70-talet hölls det första gemensamma årsmötet då Afrikagrupperna blev en nationell organisation. Nu har Afrikagrupperna samarbetat med organisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe i över 30 år. De har arbetat för demokratisering, försörjning, jämställdhet och ökat folkligt deltagande i samhällsutvecklingen samt mot hiv. Lika länge har de i Sverige arbetat med insamling och medlemmar, som drivit informations- och opinionsarbete för global rättvisa.

Övergripande målsättning

Att uppnå demokrati och självbestämmande i samarbetsländerna samt skapa ett brett engagemang för södra Afrika.

Målgrupp

Män och kvinnor som lever i fattigdom i södra Afrika samt beslutsfattare och intresserad allmänhet i Sverige.

Verksamhetsmål och strategi

SYFTE
• Att kvinnor och män i Afrika ska ha ett reellt inflytande i frågor som rör deras liv: Sveriges och EUs politik ska leda till att länderna i Afrika har makt att besluta i utvecklingspolitiska frågor och har inflytande i globala
institutioner.

• Att kvinnor och män har möjlighet att försörja sig på ett sätt som är långsiktigt hållbart, såväl ekonomiskt som miljömässigt.

• Att hiv och aids inte längre hotar utvecklingen i Afrika.

• Att samhällen och våra partnerorganisationer i våra verksamhetsländer ska vara jämställda och demokratiska.

LÅNGTIDSPLAN 2012-2019
För att vägleda verksamhetsplaneringen har Afrikagrupperna satt ihop en övergripande långtidsplan som sträcker sig från 2012-2019. Denna plan sätter ramarna och anger inriktningen för Afrikagruppernas tio arbetsområden som tillsammans ska bidra till att uppnå organisationens syften. De tio vägarna utgör också en grund för Afrikagruppernas profilering. Med utgångspunkt i vägar och uppdrag kan budskap och profiler tas fram för olika syften och sammanhang. Långtidsplanen vägleder organisationen, men den är inte tvingande på så sätt att de måste arbeta med alla vägar samtidigt.

• Fyra vägar utgår från en tematisk grund: självbestämmande och demokratiskt inflytande; hållbar försörjning; jämställdhet; hiv. Dessa områden har valts ut både för att organisationen har en lång erfarenhet av att arbeta med dem och för att de anser dem centrala för en rättvis utveckling.

• Fyra vägar utgår från metod: utveckla partnerskap och stödja civilsamhället; stödja regionalt samarbete; vara en progressiv kraft i solidaritets- och utvecklingsfrågor; göra Afrikagrupperna starka. Dessa områden har valts ut för att de är viktiga förutsättningar för organisationens verksamhet och för att uppnå resultat i utvecklingsarbetet.

• En väg handlar om att sätta in orättvisorna och vår verksamhet i ett helhetsperspektiv. Afrikagruppernns har valt att göra detta till ett särskilt arbetsområde därför att helhetssynen är en central del av deras värdegrund. De ser ett behov, såväl inom organisationen som i samhället i stort, av att ibland lyfta perspektivet och försöka se de övergripande sambanden.

• En väg handlar om att förändra bilden av Afrika. Organisationen har valt att göra detta till ett särskilt arbetsområde därför att det krävs en medveten och kontinuerlig satsning på det för att uppnå resultat. De ser det också som en viktig grund för ökade kontakter mellan Sverige och länder i Afrika.

Här listas de tio vägarna:
1. Sätta in orättvisorna och vår verksamhet i ett helhetsperspektiv
2. Förändra bilden av Afrika
3. Utveckla partnerskapet som modell och stödja civilsamhället i södra Afrika
4. Arbeta för självbestämmande och demokratiskt inflytande
5. Arbeta för långsiktigt hållbara möjligheter till försörjning i Afrika
6. Arbeta för jämställdhet i ett utvecklings- och rättighetsperspektiv
7. Arbeta med hiv ur ett samhälls- och rättighetsperspektiv
8. Stödja regionalt samarbete i Afrika
9. Vara en kritisk och progressiv kraft i frågor om solidaritet och utveckling
10. Göra Afrikagrupperna till en stark och känd solidaritetsorganisation

Vill du läsa mer om Afrikagruppernas långtidsplan kan du gå in på Afrikagruppernas hemsida. Där finns hela dokumentet som en nedladdningsbar pdf.

Verksamhet

Afrikagrupperna arbetar både med utvecklingssamarbete i södra Afrika samt bedriver insamlings-, informations- och påverkansarbete i Sverige för att så många svenskar som möjligt ska få en nyanserad bild av Afrika. Genom seminarier och kampanjer uppmärksammar organisationen hur individer och samhällen i södra Afrika bland annat påverkas av bristen på hälsovård och utbildning och av orättvisa handelsregler.

Afrika gruppernas verksamhet utgår dels från långtidsplanen (läs mer under "Verksamhetsmål och strategi") och utformas därefter utifrån fyra strategier:
• att stärka organisationer i civilsamhället i södra Afrika
• att bidra till organisationernas verksamhet
• att arbeta med informations- och påverkansarbete i Sverige
• att arbeta med engagemang och gräsrotsarbete i södra Afrika och Sverige

Afrikagrupperna är en s.k. ramorganisation till Sida. Det innebär att Sida finansierar 85-90 procent av deras utvecklingssamarbete i Afrika och Afrikagrupperna 10-15 procent. Verksamheten i Sverige det vill säga informationsverksamheten, finansieras till stor del av Sida.

Senast Uppdaterad:
2018-12-06

Organisationsnamn:
Afrikagrupperna

Organisationstyp:
Ideell medlemsorganisation med både individuellt- och organisationsmedlemskap.

Geografiskt fokus:
Afrika, Sverige

Webbadress:
www.afrikagrupperna.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

Besöksadress:
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

Telefon:
08-442 70 60

E-postadress:
post@afrikagrupperna.se

Organisationsnummer:
802007-2446

Plusgiro:
90 03 37-7

Bankgiro:
900-3377

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak


Tar inte avstånd från att investera i...

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet