Alla organisationer

Amnesty International (Svenska sektionen)

Amnesty kämpar för mänskliga rättigheter, oavsett var eller vem som är drabbad och arbetar för att alla människor ska åtnjuta de mänskliga rättigheterna. Inom den svenska organisationen ryms även Amnestyfonden, en stiftelse som arbetar specifikt med bistånd. Amnesty International bildades 1961 på initiativ av den brittiske advokaten Peter Benenson. Han hörde talas om två portugisiska studenter som hade gripits och dömts till sju års fängelse för att de skålat för friheten. Benenson bestämde sig för att starta en kampanj genom ett upprop för "glömda fångar" (samvetsfångar) i tidningen The Observer. Den svenska sektionen av Amnesty International bildades 1964 av bland andra advokaten Hans Göran Franck och författaren Per Wästberg. Svenska Amnesty har idag drygt 100 000 medlemmar.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Amnesty International (Svenska sektionen) har 148 237 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

87 % Graph

Det kostar 13 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

78 % Graph

78 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Amnesty International (Svenska sektionen) har 102 anställda. 66 % är kvinnor och 34 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 852 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

66 %
Kvinnor
34 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Amnesty International bildades 1961 på initiativ av den brittiske advokaten Peter Benenson. Han hörde talas om två portugisiska studenter som hade gripits och dömts till sju års fängelse för att de skålat för friheten. Benenson bestämde sig för att starta en kampanj genom ett upprop för "glömda fångar" (samvetsfångar) i tidningen The Observer. Den svenska sektionen av Amnesty International bildades 1964 av bland andra advokaten Hans Göran Franck och författaren Per Wästberg. Svenska Amnesty har idag drygt 100 000 medlemmar.

Amnesty International är en världsomspännande organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet grundas på noggranna utredningar om brott mot dessa rättigheter och internationella konventioner som reglerar rättigheterna. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner.

Övergripande målsättning

Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Amnesty utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Organisationen utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa dessa kränkningar, samt kräver att de som gör sig skyldiga till övergrepp ska ställas inför rätta. För att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna arbetar Amnesty även med information, utbildning och opinionsbildning.

Exempel på frågor som Amnesty arbetar för:

• Rätten till åsikts- och yttrandefrihet.

• Ett avskaffande av tortyr och dödsstraff.

• Rätten att inte bli diskriminerad, till exempel på grund av politisk eller religiös åskådning, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning.

• Att stoppa våld mot kvinnor.

• Flyktingars och migranters rätt till skydd.

• Rätten för de mest marginaliserade att få sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter tillgodosedda.

Målgrupp

Amnesty kämpar för mänskliga rättigheter, oavsett var eller vem som är drabbad.

Verksamhetsmål och strategi

NATIONELL VERKSAMHETSPLAN
Den svenska sektionen av Amnesty International arbetar efter en tvåårig verksamhetsplan som beskriver mål, aktiviteter och mått på måluppfyllelse inom de arbetsområden som prioriterats av den globala Amnestyrörelsen. Den svenska sektionens verksamhetsplan för åren 2014-2015 har antagits av sektionens styrelse och bygger på de globala prioriteringar och målsättningar för perioden som Amnesty International gemensamt beslutat om.

Den nationella verksamhetsplanen finns att läsa på www.amnesty.se, den är dock endast tillgänglig för organisationens medlemmar.

Till varje styrelsemöte lämnas en skriftlig verksamhetsrapport och var fjärde månad tas en fördjupad rapport fram som i detalj redogör för det arbete som bedrivits under den aktuella perioden. En översiktlig ekonomisk rapport tas fram varje månad och var fjärde månad (tertial) görs en fördjupad rapport. Alla verksamhetsrapporter och ekonomiska rapporter finns tillgängliga på medlemssidorna.

Utöver de auktoriserade revisorerna som granskar årsredovisningen samt styrelsens och generalsekreterarens förvaltning, finns en speciell granskningskommitté. Den väljs av sektionens årsmöte och har till uppgift att “granska att verksamheten bedrivs i enlighet med Amnestys stadgar, med intentioner och mål i handlingsplanen, med årsmötesbeslut och med övriga beslut som är styrande för verksamhetens inriktning”. Granskningskommittén avger årligen en rapport till sektionens årsmöte avseende föregående verksamhetsår.

_______________________________________________________________

INTERNATIONELL STRATEGISK PLAN
På det internationella rådsmötet 2009 antog Amnesty International en internationell strategisk plan för de kommande sex åren: Integrated Strategic Plan (ISP) 2010-2016.

Amnesty International ska enligt denna plan arbeta i partnerskap med dem som utsätts för kränkningar av sina mänskliga rättigheter, med rättighetsbärare och deras företrädare samt särskilt stötta människorättsförsvarare. Amnesty ska också bli bättre på att planera, prioritera och redovisa våra framgångar och tillkortakommanden på ett samlat sätt. Vidare ska de stödja arbetet för mänskliga rättigheter i länder där det idag är svagt och en större del av sina gemensamma resurser ska investeras i de länder där människorättsproblemen är som störst.

Följande fem områden ska utgöra organisationens kärnarbete under de kommande sex åren och vara obligatoriska för alla Amnestyenheter i världen:

– Kampanjen “Fattigdom - en rättighetsfråga”
– Tillväxt
– Aktivt deltagande
– Investera i ledarskap
– Jämställdhetsintegrering

ISP 2010-2016 delas in i 18 verksamhetsområden och har kallats en "strategisk karta" som ska vägleda Amnesty Internationals arbete fram till 2016. De 18 verksamhetsområdena är följande:

– Stärka fattiga människors rättigheter
– Skydda flyktingars och migranters rättigheter
– Försvara människor från våld från stater och icke-statliga aktörer
– Värna yttrandefriheten och skydda människor mot diskriminering
– Stärka och utveckla den globala människorättsrörelsen
– Effektiva samarbeten
– Skapa lösningar genom mänskliga rättigheter
– Uppmuntra aktivt deltagande från medlemmar och givare
– Länka det lokala och det globala
– Agera på nya utmaningar och möjligheter
– Kommunicera effektivt
– Investera i frivilliga, anställda, ledarskap och organisation
– Effektiv ledning och styrning
– Arbeta för mångfald och jämställdhet
– Utnyttja ny teknik för att skapa förändring
– En ny syn på organisation och medlemmar
– Öka antalet givare och våra resurser
– Fördela resurserna strategiskt

Utifrån ovanstående verksamhetsområden beslutar den internationella Amnestyrörelsen om tvååriga globala prioriteringar. Utifrån dessa prioriteringar arbetar sektionerna fram tvååriga verksamhetsplaner på nationell nivå.

Verksamhet

Inom följande områden arbetar Amnesty International:

VAPENHANDEL
Varje år lider hundratusentals människor på grund av den okontrollerade vapenhandeln i världen. Det finns mer kontroll på export av flaskvatten, bananer och dinosaurieben än vad det gör på vapen. Enligt Amnesty skulle striktare regler skulle rädda liv. Oreglerad handel av vapen bidrar till att människor blir mördade, lemlästade, våldtagna och tvingas fly från sina hem. Ända sedan mitten av 90-talet har Amnesty International arbetat för ett internationellt bindande vapenhandelsavtal, kallat "Arms Trade Treaty" (ATT).
_______________________________________________________________

FLYKTINGAR & MIGRANTER
Varje dag fattar människor över hela världen det svåra beslutet att lämna sina hem. Kanske tvingas de fly på grund av krig eller förföljelse, kanske på grund av miljökatastrofer eller fattigdom. Oavsett anledning till varför en människa lämnar sitt hemland har hon eller han mänskliga rättigheter som måste respekteras och upprätthållas vart än hon eller han befinner sig.
_______________________________________________________________

DÖDSSTRAFFET
Under flera decennier har antalet länder som avskaffat dödsstraff stadigt gått ner. På den amerikanska kontinenten är USA det enda land som varje år genomför avrättningar. Även i Afrika har alltfler länder avskaffat dödsstraff.

De senaste åren har arbetet mot dödsstraff dock mött en hel del bakslag. Flera länder som inte genomfört avrättningar på många år, och där förhoppningen var att de skulle avskaffa dödsstraffet, har de åter börjat avrätta. Till exempel Indonesien genomförde en avrättning för första gången på fyra år genom arkebusering för ett knarkrelaterat brott. Även Kuwait återupptog avrättningar efter ett uppehåll sedan 2007. Vietnam hade ett 18 månaders uppehåll då nya EU-regler stoppade införseln av de substanser som krävs för de dödliga injektioner som används.
_______________________________________________________________

FATTIGDOM
Fattigdom är ett av världens största problem. Över en miljard människor lever i slum och ännu fler saknar tillgång till grundläggande sjukvård. Därför dör också en gravid kvinna varannan minut. För att lösa problemet måste även fattiga människors rättigheter skyddas och respekteras.

Fattigdom handlar inte bara om avsaknad av resurser. Det är inte något oundvikligt, utan beror till största delen på ekonomiska och politiska beslut. Människor som lever i fattigdom nekas sina rättigheter, diskrimineras, marginaliseras och exkluderas. Amnesty arbetar systematiskt för att stoppa människorättskränkningar som orsakar och förvärrar fattigdom. De anser att rätten till hälsa, rent vatten och sjukvård ska vara utkrävbart i lag, precis som rösträtt och rätten till en rättvis rättegång.
_______________________________________________________________

DISKRIMINERING
Diskriminering innebär att någon blir sämre behandlad än någon annan på grund av egenskaper som inte går att påverka. Överallt i världen trakasseras människor på grund av sin religion, sitt kön, sin sexualitet, sin hudfärg eller sina åsikter. De ansvariga ställs sällan till svars.

Samma utsatta grupper världen över; kvinnor, homosexuella, personer med en viss hudfärg och religiösa och etniska minoriteter kränks dagligen. Svarta är överrepresenterade när det gäller dödsstraffet i USA och etniska minoriteter dominerar statistiken i samband med polisbrutalitet i Europa. I Colombia och Mexiko mördas transpersoner utan att myndigheterna lägger sig i och i Iran är kan homosexualitet leda till döden. Bakom våldet och hoten står lika ofta myndighetspersoner och poliser som grannar och familjemedlemmar. Detta vill Amnesty ändra på.
_______________________________________________________________

TORTYR & RÄTTSSÄKERHET
Tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande behandling förekommer i två tredjedelar av alla länder, trots internationella förbud. På senare år har våldet ökat markant. Ofta drabbas samvetsfångar utan tillgång till juridiska ombud som sedan döms i orättvisa rättegångar.

Tortyr är ett brott mot mänskliga rättigheter. Det är ett medvetet, överlagt angrepp på en enskild människas psyke, kropp och värdighet. ”Erkännanden” framtvingade under tortyr används också som ”bevis” och leder till felaktiga domar. Grov misshandel, sexuell förnedring, elchocker och skenavrättningar sker dagligen på uppmaning av olika regeringar. Inte minst under förevändning att stoppa terrorism och man menar att ändamålet helgar medlen. Så är det inte – mänskliga rättigheter gäller alla, alltid. Amnesty fortsätter att göra allt de kan för att stoppa tortyren och öka rättssäkerheten.
_______________________________________________________________

KVINNORS RÄTTIGHETER
Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. I och utanför hemmet, i krig och fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskriminering av kvinnor inskriven i lagen.

Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser, i alla åldrar, oavsett etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet. Förövarna går nästan alltid fria – även i Sverige. Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Ändå tillåts kränkningarna fortsätta och på de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter.
_______________________________________________________________

RÄTTVISA & STRAFFRIHET
Brott mot mänskliga rättigheter begås ofta utan att förövarna ställs till svars. Många brott begås till och med under makthavares godkännande. Andra brott faller mellan stolarna på grund av bristfälliga rättssystem. Amnesty International kräver opartiska utredningar av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Organisationen uppmanar makthavare världen över att utreda och ta ansvar för grova människorättskränkningar. De stödjer också internationella brottmålsdomstolen (ICC) för att den bidrar till ökad rättssäkerhet i världen genom att driva mål som rör till exempel folkmord och brott mot mänskligheten.
_______________________________________________________________

UTBILDNING
Amnesty utbildar om mänskliga rättigheter, projektledning och i ledarskap. De satsar också stort på gymnasieskolan. Kursen "Att leda i projektform" ger grundläggande kunskaper i projektledning och effektivt påverkansarbete. För medlemmar som vill ta en ledarroll inom sektionen har Amnesty också utvecklat ett särskilt ledarskapsprogram. Amnestyakademin ger kortkurser i mänskliga rättigheter.
_______________________________________________________________

AMNESTYFONDEN
Amnestyfonden är en stiftelse inom svenska Amnesty som arbetar med bistånd inom ramarna för Amnesty Internationals åtagande. Fonden tillkom 1966 på initiativ av Hans Alfredson och Tage Danielsson för att stödja samvetsfångar och deras familjer. Grundplåten till verksamheten kom från Hasse & Tage-revyn "Å vilken härlig fred".

Amnestyfondens bistånd riktar sig till:

– försvarare av de mänskliga rättigheterna (både individer och organisationer)
– människor som har utsatts för tortyr
– samvetsfångar och deras anhöriga
– personer som tvingats fly på grund av dödshot
– anhöriga till försvunna eller utomrättsligt avrättade
– flyktingar i Sverige

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Amnesty International (Svenska sektionen)

Organisationstyp:
Amnesty är en medlemsbaserad organisation med individuellt medlemskap.

Egen projektverksamhet, främst i form av kampanjer.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Europa, Sverige, Nordamerika, Oceanien, Sydamerika

Webbadress:
www.amnesty.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 4719
116 92 Stockholm

Besöksadress:
Alsnögatan 11
Stockholm

Telefon:
0771-266 37 89 (0771-AMNESTY)

E-postadress:
info@amnesty.se

Organisationsnummer:
802004-0401

Plusgiro:
90 00 72-0

Bankgiro:
900-0720

FRII:
Ja

90-konto:
Ja