Alla organisationer

Barncancerfonden

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. För att uppnå detta ger de bidrag till svensk forskning och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. Sedan starten 1982 har Barncancerfonden bidraget med närmare två miljarder kronor till barncancerforskningen.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Barncancerfonden har 365 056 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

88 % Graph

Det kostar 12 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

90 % Graph

90 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

En februarikväll 1979 samlades föräldrar och vårdpersonal gick samman för att stoppa nedläggningen av Sveriges då enda barncanceravdelning vid Karolinska sjukhuset i Stockholm som var hotad av besparingar och neddragningar. Vid mötet bildades en förening som skulle verka för en separat barnonkologisk avdelning. På kort tid blev detta mål uppfyllt. Inom ett par år fanns ytterligare sex barncancerföreningar etablerade vid ett antal sjukhus runt om i landet. I januari 1982 beslutade man tillsammans att bilda en gemensam nationell organisation för forskning, information, utbildning och samhällsfrågor kring cancerdrabbade barn – det var då Barncancerfonden föddes. Sedan starten 1982 har Barncancerfonden bidraget med närmare två miljarder kronor till barncancerforskningen.

Övergripande målsättning

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer och organisationens kärnvärden är hopp, mod och ansvar. Organisationens ändamål är forskning, råd och stöd samt information.

Målgrupp

Givare, forskare, vårdpersonal, beslutsfattare och politiker samt barn och ungdomar drabbade av cancer och deras anhöriga.

Verksamhetsmål och strategi

Barncancerfondens tre ändamål; Forskning och utbildning, Räd och stöd sam Information ligger till grund för Barncancerfondens strategi.

Målet med alla informationsinsatser är att öka kunskapen om barncancer och förståelsen för barnens livssituation, hos de drabbade familjerna, allmänheten, opinionsbildare och beslutsfattare. Med ökad kunskap ökar också viljan att bidra, vilket är en förutsättning för att Barncancerfonden ska kunna fortsätta satsa på forskning inom barncancerområdet samt råd och stöd till de drabbade familjerna. Detta arbete görs bland annat genom att sprida information och väcka opinion. Det är också viktigt att de har ett varumärke som, förutom kärnvärdena hopp, mod och ansvar, förknippas med kvalitet och pålitlighet. Barncancerfondens mål är att hela Sveriges befolkning, 2017, har ökat kunskapen om att den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1-14 år är barncancer. Hösten 2015 gjordes en första mätning och de arbetar mot att kunskapen ska ha ökat med 20 procent 2017.

Avdelningen för kommunikation och privatinsamling har det övergripande ansvaret för informations- ändamålet. Informationsinsatser görs även inom ändamålen Forskning och utbildning samt Råd och stöd. Fokusområden för ändamålet är:

- Utveckla varumärkeskommunikationen
- Barncancermånaden september
- Öka kunskapen om barncancer och Barncancerfonden
- Press och pr
- Digital kommunikation

Gällande forskningsändamålet har Barncancerfonden i dialog med forskare, kliniker och andra aktörer inom barncancerområdet arbetat fram ett antal långsiktiga, strategiska fokusområden som ringar in de utmaningar de står inför, och som hjälper dem att organisera ett effektivt och långsiktigt arbete mot visionen om utrotning av barncancer. Varje fokusområde innehåller ett antal aktiviteter som är utformade så att de på lång sikt leder till nya undersöknings- och behandlingsprotokoll, ökad överlevnad och färre sena komplikationer efter genomgången cancerbehandling.

Fokusområdena är:
1. Finansiera forskning i världsklass.
2. Rekrytera och behålla kompetenta forskare och kliniker inom barnonkologi
3. Bidra till bästa möjliga infrastruktur för forskare och kliniker
4. Sprida forskningsresultat och stödja integrering av forskningsresultat i kliniken

Gällande Råd och Stöd-ändamålet strävar Barncancerfonden efter att andelen drabbade som upplever att de har fått förväntat stöd av Barncancerfonden har ökat med 20 procent under perioden 2012-2017. Fokusområden för att tillgodose familjernas behov:
- Direkt familjestöd
- Intressepolitiskt arbete/påverkansarbete
- Utvecklingsprojekt
- Konsultsjuksköterskor och syskonstödjare
- Stöd till de sex regionala föreningarna

Verksamhet

INSAMLING
Barncancerfonden samlar varje år in pengar för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn. Barncancerfondens kampanjarbete sker genom en mängd olika kanaler som till exempel direktadresserade utskick, annonser i tidningar samt radio- och tv-reklam.

FORSKNING OCH UTBILDNING
Barncancerfonden stödjer forskning som har relevans för barncancer och är också det område där tyngdpunkt ligger. Forskning är en långsiktig och resurskrävande verksamhet.
Barncancerfonden stödjer även utbildning och fortbildning för olika personalgrupper inom barncancerområdet.
Barncancerfonden bidrar till utveckling av barncancervården för att stödja barnet och dess omgivning under och efter behandling.

RÅD OCH STÖD
Barncancerfonden bidrar till att utveckla och förbättra stödet till familjer med cancerdrabbade barn, med syftet att underlätta familjernas vardag under och efter behandlingen . Barncancerfonden strävar efter att uppnå ett gott medicinskt och psykosocialt omhändertagande oberoende av var i landet familjen bor.

INFORMATION
Barncancerfonden bedriver informationsverksamhet om barncancer och dess följder i syfte att öka förståelsen för barnets livssituation. En ökad kunskap hos allmänheten och de drabbade familjerna förbättrar inte bara villkoren för de cancersjuka barnen, deras familjer och omgivningen, det påverkar även insamlingsresultatet i positiv riktning.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Barncancerfonden

Organisationstyp:
Ideell organisation med organisationsmedlemskap.
Insamlingsorganisation.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.barncancerfonden.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 5408
114 84 Stockholm

Besöksadress:
Hälsingegatan 49
114 84 Stockholm

Telefon:
Givartelefon: 020-902090, Ord. telefon: 08-58420900

E-postadress:
info@barncancerfonden.se

Organisationsnummer:
802010-6566

Plusgiro:
902090-0

Bankgiro:
902-0900

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Kommersiell spelverksamhet


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)