Alla organisationer

Barnfonden

Insamlingsstiftelsen Barnfonden arbetar gennom fadderverksamhet och lokalt engagemang för att fattiga barn i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och ha tillgång till sjukvård samt ge familjer möjlighet att försörja sig själva.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Finansiellt

Barnfonden har 90 714 000 kr i totala intäkter. 99.2 % är privata medel, och 0.8 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

84 % Graph

Det kostar 16 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

83 % Graph

83 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Barnfonden har 14 anställda. 79 % är kvinnor och 21 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 800 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

79 %
Kvinnor
21 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Barnfonden Insamlingsstiftelse bildades som en självständig, politiskt och religiöst obunden organisation i december 1990 i samarbete med danska Børnefonden.

Övergripande målsättning

Barnfondens vision är en värld där varje barn har möjlighet att utvecklas på sina egna villkor. Organisationen arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. Organisationen arbetar med att ge familjer möjlighet att försörja sig själva och är med och skapar en långsiktig utveckling i det omgivande samhället.

Målgrupp

Barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika.

Verksamhetsmål och strategi

Barnfonden hjälper barn och familjer som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika. Tanken är att arbeta långsiktigt genom att i varje område och land stötta minst en generation från barnsben till dess att de skaffat sig en egen försörjning och eventuellt egna barn.

I allt Barnfondens arbete står barnen i fokus. Det innebär att alla insatser fokuserar på att förbättra barns förutsättningar att utvecklas till friska, trygga, välutbildade och självständiga individer för att de ska kunna växa upp och bidra till att utveckla sina samhällen. Barnfonden arbetar för att barn och ungdomar själva ska vara viktiga pådrivare i förändringen och ta ansvar i frågor som rör dem och deras omgivning. Den bakomliggande tanken är att utvecklingsarbetet på så sätt vinner legitimitet hos framtidens beslutsfattare. Samtidigt är helhetsperspektiv ett ledord i Barnfondens arbete. Barn lever inte isolerade och Barnfonden arbetar därför samtidigt med föräldrar, lärare och andra vuxna så att de låter barn och ungdomar komma till tals i frågor som gäller dem.

En viktig del i Barnfondens strategi handlar om hjälp till självhjälp. Genom att bygga upp lokala organisationer vill man förbättra föräldrarnas kapacitet att organisera sig för att själva ska kunna bidra till en positiv utveckling i området. Barnfonden stödjer inte isolerade projekt utan insatserna ska alltid vara knutna till ett större utvecklingsprogram. När Barnfonden går in i ett nytt område för att bedriva verksamhet är tanken att det skall vara ett långsiktigt åtagande i syfte att bygga upp lokal kapacitet och skapa förändring.

Insatserna sker utifrån ett lokalt perspektiv och besluten fattas tillsammans med de människor som berörs. Stödet är långsiktigt och förändringar genomförs steg för steg tillsammans med familjerna. Huvudområden för arbetet är utbildning, hälsa och försörjning (i vissa fall även katastrofinsatser). Utvecklingsprojekt bedrivs i samarbete med lokala partners samt de internationella samarbetsorganisationerna inom ChildFund Alliance.

Verksamhet

I Sverige arbetar Barnfonden med insamlingsverksamhet och mottagna medel går till projekt som syftar till att förbättra vardagen för barn som lever under svåra förhållanden. Vidare assisterar och samarbetar Barnfonden med organisationer över hela världen för att bidra till att nödlidande barn får omsorg, utveckling och utbildning. Barnfonden har fyra fokusområden:

- utbildning: arbetar för att öka tillgången till förskolor, bygga nya skolor vid byar som har långt avstånd till närmsta skola, renovera skolor, förse skolor med utbildad personal och utrustning samt arbetar för att fler ska ha möjlighet att läsa vidare efter grundskolan.
- hälsa: arbetar på två sätt när det gäller hälsa, förebyggande och med stöd till de som redan drabbats.
- försörjning: arbetar för att skapa lokala arbetstillfällen, effektivare arbetsmetoder, stimulera till företagande och hjälpa unga som gamla att hitta en väg in på arbetsmarknaden.
- katastrofinsatser: arbetar tillsamman med samarbetspartners i ChildFund Alliance arbetar med långsiktig hjälp vid katastrofer och strävar efter att skapa mer motståndskraftiga samhällen efter katastrofen.

Genom fadderverksamhet och samarbeten med lokala partners fungerar Barnfonden som en länk mellan fadderbarnet och faddern. Fadderskapet innebär kontakt och utbyte mellan människor från olika delar av världen och den personliga kontakten mellan barnet och faddern ska leda till ökad förståelse och engagemang.

Många gånger handlar arbetet om konkret agerande på plats: rent vatten i hemmen, latriner, läromedel och uppbyggnad av skolor, men också informationsspridning och upplysning för att bearbeta fördomar och gamla traditioner, exempelvis arbete mot könsstympningen av flickor i Etiopien. Barnfonden deltar i planering, uppföljning, utvärdering och vidareutveckling av de projekt de är med och finansierar. Genom en faddertidning, sin hemsida, nyhetsbrev och sociala medier sprider Barnfonden information om sitt arbete.

Senast Uppdaterad:
2018-11-09

Organisationsnamn:
Barnfonden

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sydamerika

Webbadress:
www.barnfonden.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 4100
203 12 Malmö

Besöksadress:
Kattsundsgatan 15
203 12 Malmö

Telefon:
040-121885

Fax:
040-972404

E-postadress:
info@barnfonden.se

Organisationsnummer:
846003-9020

Plusgiro:
901301-2, 901302-0

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2009

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet