Alla organisationer

BRIS

BRIS (Barnens Rätt I Samhället) arbetar för att stärka barns rättigheter samt påverka opinionsbildare och beslutsfattare. Organisationen har bland annat en hjälptelefon dit utsatta barn anonymt och kostnadsfritt kan ringa för få stöd och hjälp. Bris är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

BRIS har 72 984 000 kr i totala intäkter. 80.4 % är privata medel, och 19.4 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

81 % Graph

Det kostar 19 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

77 % Graph

77 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

BRIS har 63 anställda. 83 % är kvinnor och 17 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 832 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

83 %
Kvinnor
17 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

BRIS bildades 1971 till följd av ett uppmärksammat fall där en treårig flicka misshandlats till döds av sin far. Barnens Rätt I Samhället första mål var att Sverige skulle få ett förbud mot barnaga. Sedan starten har verksamheten övergått från att mest fokusera på fysisk barnmisshandel, till att rikta uppmärksamheten även mot andra viktiga områden där barn far illa, där de har problem eller behöver stöd. BRIS arbetar även för att göra barnens röster hörda bland politiker och myndigheter.

Övergripande målsättning

Målet för Barnens Rätt I Samhället (BRIS) verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Verksamheten utgår från FN:s konvention om barns rättigheter. Organisationen arbetar även för att påverka den allmänna opinionen och beslutsfattare, samt öka vuxnas respekt för barn som individer. Organisationen vill bistå med stöd till barn som far illa och vara en länk mellan barn, vuxna och samhälle.

Målgrupp

Barn och ungdomar upp till 18 år.

Verksamhetsmål och strategi

Bris är en modern barnrättsorganisation som kombinerar ideellt engagemang med ett professionellt arbetssätt och barnperspektiv. Strategin syftar till att skapa nya former för ideellt engagemang och inflytande, och samtidigt införa ett professionellt arbetssätt som baseras på Bris barnkompetens och ett vuxet barnperspektiv. Att Bris är en barnrättsorganisation betyder att grunden för alla strategiska ställningstaganden ska vara FN:s konvention om barnets rättigheter synliggjort genom de fyra grundprinciperna; alla barns lika värde (artikel 2), beaktning av barnets bästa (artikel 3), barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6) och barnets rätt till delaktighet och inflytande (artikel 12).

Bris har fyra strategiska verksamhetsområden: Insamling, Stöd, Kunskap samt Opinion och påverkan. Alla verksamhetsområden har utformats utifrån det övergripande strategiska målet att varje barn ska ha en vuxen i sin närhet som ser, förstår och agerar för det barnets bästa.

Strategiskt vilar BRIS verksamhet på den kunskap som organisationen får genom BRIS-rapporten. Vidare är det viktigt för organisationen att se barn och ungdomar som sina uppdragsgivare. Organisationen driver Barnens Hjälptelefon, Bris-mejlen, Bris Vuxentelefon om barn samt hemsidan www.bris.se. Opinionsbildande verksamhet, information och kunskapsbildning är andra viktiga medel för att uppnå organisationens målsättningar.

Läs hela Bris strategi för 2013-206 på Bris.se.

Verksamhet

Bris löpande verksamhet består av stödverksamhet till barn och unga genom telefonjour, chattrum, webbforum samt genom kuratorsverksamhet och samtalsgrupper. Under 2015 dokumenterades över 26 000 stödjande kontakter till BRIS 116 111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten. Samtidigt håller BRIS en motsvarande stödtelefon och en hemsida (www.barnperspektivet.se) för vuxna som behöver information och/eller rådgivning kring frågor som berör barn och unga. Organisationen arbetar även med kunskapsspridning och kompetensfrämjande och den så kallade BRIS-akademin erbjuder föreläsningar och utbildningar utifrån BRIS erfarenhet av samtal med barn och unga.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
BRIS

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap med egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.bris.se

Facebook  

Postadress:
Box 3415
103 68 Stockholm

Besöksadress:
Sveavägen 38
103 68 Stockholm

Telefon:
08-598 888 00

E-postadress:
info@bris.se

Organisationsnummer:
802013-3420

Plusgiro:
90 15 04-1

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet