Alla organisationer

Cancerfonden

Cancerfonden arbetar för att besegra cancer. För att nå dit finansierar organisationen svensk forskning inom området och arbetar med påverkansarbete, kunskapsspridning samt insamlingsverksamhet.

Resultat för 2017

Demokrati

Godkänd

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Godkänd

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (Alla har inte lika rösträtt, då enbart Organisationsmedlemmar har rösträtt vid Huvudmannamöte).

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Cancerfonden har 812 511 000 kr i totala intäkter. 99.8 % är privata medel, och 0.2 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

86 % Graph

Det kostar 14 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

71 % Graph

71 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Cancerfonden har 61 anställda. 79 % är kvinnor och 21 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 1 144 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

79 %
Kvinnor
21 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Cancerfonden föddes ur ett samhällsbehov och som en reaktion på den brist på cancerforskning som fanns i Sverige på 1940-talet. Staten bidrog inte med de medel som cancerforskarna behövde för att kunna forska så framgångsrikt som möjligt.

Herrekiperingsdirektören Morri Nidén och hemmafrun Ebba Andersson tog på eget initiativ ansvar för att finansiera svensk cancerforskning. De kände inte varandra men hade en sak gemensamt – de hade båda haft cancer. Genom sina cancersjukdomar kom de i kontakt med cancerforskare och visste att många fler patienter skulle överleva om det forskades mer. Lösningen var insamlingar och en organisation som kunde slussa pengar till forskarna.

1951 grundades Riksföreningen för kräftsjukdomarnas bekämpande, som 1982 bytte namn till Cancerfonden. Även om forskningen och vården är betydligt mer utvecklad i dag är grundproblemen fortfarande de samma. Behovet av mer cancerforskning och bättre cancervård finns kvar, samtidigt som samhällets resurser är begränsade. Därför arbetar Cancerfonden i dag vidare med samma engagemang och uthållighet som Ebba och Morri.

Sedan organisationen grundades 1951 har Cancerfonden delat ut närmare 8 miljarder till svensk cancerforskning. Under samma period har antalet som överlever cancer fördubblats.

Övergripande målsättning

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler ska överleva. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, påverkansarbete och kunskapsspridning.

Målgrupp

Privatpersoner, företag, forskare, politiska beslutsfattare och myndigheter/organisationer.

Verksamhetsmål och strategi

För att komma närmare visionen att besegra cancer arbetar Cancerfonden idag inom fyra målområden:
1. Finansiering av den främsta forskningen
Mål: Kunna dela ut 500 miljoner kronor per år till svensk cancerforskning, och därmed kunna finansiera alla högkvalitativa cancerforskningsprojekt som ansöker om anslag.

Strategi:
Strategi: Cancerfondens huvudstrategi är att stödja högkvalitativa forskningsprojekt som initierats av individuella forskare eller forskargrupper. Cancerfondens forskningsnämnd har som strategi att finansiera de bästa projekten oavsett inriktning. Det avgörande vid bedömningen är kvalitet, vilket betyder att alla projekt konkurrerar med varandra oberoende av forskningsområde. Vid bedömning av kvalitet värderas bland annat projektets originalitet, förväntat nyhetsvärde och genomförbarhet.

2. Primärprevention
Mål: Risken att drabbas av cancer före 75 års ålder ska minska till år 2020.

Strategi: 30 % av all cancer kan förebyggas och därför arbetar Cancerfonden aktivt med primärprevention. Detta sker genom att informera hur var och en kan genom kloka livsstilsval minska risken att drabbas. Cancerfonden arbetar också för att ansvariga instanser i samhället ska prioritera arbetet med prevention så att förutsättningarna att förebygga cancer förbättras. Detta påverkansarbete sker på flera nivåer genom lobbying, opinionsbildning och nätverkande.

3. Sekundärprevention
Mål: Mål: Cancer ska diagnostiseras så tidigt att den kan behandlas framgångsrikt. Att en cancersjukdom upptäcks tidigt, innan den är spridd till något annat organ i kroppen, är avgörande för att patienten ska kunna botas.

Strategi: Cancerfonden finansierar forskning kring bättre diagnosmetoder och arbetar även med att sprida kunskap om cancersymtom så att fler vänder sig till sjukvården i ett tidigt skede, informerar om vikten av att delta i de screeningprogram som erbjuds samt arbetar med att påverka beslutsfattare inom politiken och vården att fatta beslut som förbättrar möjligheterna till tidig upptäckt av cancer.

4. Bättre och jämlik cancervård
Mål: Alla cancerdrabbade ska få den bästa vården utifrån sin diagnos och sina förutsättningar. Det innebär bland annat minskade regionala och socioekonomiska skillnader i överlevnad vid cancer, minskade regionala skillnader vid behandling och rehabilitering, minskad brist på specialister inom cancervården samt att landstingen ska erbjuda alla patienter och närstående information och stöd.

Strategi: Strategi: I syfte att förbättra vården för alla cancerpatienter pekar Cancerfonden – i sitt påverkansarbete – ut brister, orättvisor, behov och framtidshot. Vi för också fram konkreta förslag på förbättringsområden, visar på möjliga lösningar och internationella förebilder.

Verksamhet

Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation med fokus på forskningsfinansiering och påverkansarbete. Organisationen bedriver också verksamhet inom kunskapsspridning och insamling.

Forskningsfinansiering
Inom forskningsfinansiering stöds den bästa forskningen, oavsett cancerform. Varje år finansierar Cancerfonden cirka 450 forskningsprojekt.

Påverkansarbete
Sedan 2006 driver Cancerfonden ett organiserat påverkansarbete med syfte att driva igenom förbättringar inom cancerområdet. Som en oberoende och kunskapsintensiv organisation kan Cancerfonden peka ut brister, orättvisor, behov och framtidshot. Men också visa på möjliga lösningar och komma med förslag på förbättringsområden. Organisationen publicerar varje år Cancerfondsrapporten. En publikation som granskar och lyfter fram viktiga frågor inom forskning och cancersjukvård. Publikationen, som ges ut varje år, sprids till beslutsfattare och sjukvården.

Kunskapsspridning
Informations- och stödlinjen
Cancerfondens informations- och stödlinje ger muntlig och skriftlig information om cancersjukdomar, behandlingsmetoder och vardagsfrågor relaterade till cancer. Den som kontaktar linjen får tala med medicinskt legitimerad personal med lång erfarenhet av cancervård.

Broschyrer
Cancerfonden erbjuder ett brett utbud av informationsbroschyrer. Dessa finns också digitalt på cancerfonden.se.

Webb
Fakta om cancer, och möjlighet till psykosocialt stöd finns också på organisationens webbplats cancerfonden.se

Medlemstidning
Cancerfondens tidning Rädda Livet vänder sig till närstående, cancerdrabbade och stödmedlemmar. Den ges ut fyra gånger om året och erbjuder kunskap, förståelse och hopp.

Insamling
Cancerfonden har inga statliga bidrag utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. En privat givare kan stödja verksamheten genom till exempel testamente, minnesgåva, sms-gåva och Cancerfondens Rikslotteri. För företag finns bland annat sponsringssamarbeten och Företagsvän. Cancerfonden bedriver också insamlingsverksamhet inom kampanjen Rosa Bandet.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Cancerfonden

Organisationstyp:
Ideell insamlingsorganisation.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.cancerfonden.se

Facebook  Twitter

Besöksadress:
David Bagares gata 5
101 55 Stockholm

Telefon:
020-59 59 59

E-postadress:
info@cancerfonden.se

Organisationsnummer:
802005-3370

Plusgiro:
90 19 86-0

Bankgiro:
901-9514

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet