Alla organisationer

Cancerhjälpen

Cancerhjälpens huvudsyfte är att förbättra levnadsvillkoren för Sveriges cancerdrabbade. Detta sker i nära samarbete med de drabbades läkare och kuratorer. Alla som drabbas av cancer kan ansöka om hjälp, oavsett om du är medlem i organisationen eller ej.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (7) verksamhetens detaljerade målsättningar och strategier och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Cancerhjälpen har 9 175 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

86 % Graph

Det kostar 14 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

80 % Graph

80 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Cancerhjälpen har 8 anställda. 50 % är kvinnor och 50 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

50 %
Kvinnor
50 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Cancerhjälpen är en ideell förening som grundades 1993 helt utan statlig hjälp. Organisationens uppkomst var en konsekvens av att för lite resurser avsattes till eftervård av cancersjuka i början på 90-talet. Skälet till att organisationen bildades var att allt fler cancersjuka saknade möjligheter att finansiera en komplementär behandling för sin sjukdom. Även idag är omkostnadsbidrag till eftervård för cancersjuka en central del i Cancerhjälpens arbete.

Övergripande målsättning

Cancerhjälpens huvudsyfte är att förbättra levnadsvillkoren för cancerdrabbade i Sverige. I många fall slås den cancerdrabbades ekonomi i spillror och en cancerdiagnos leder alltid till höga omkostnader. Efter att först ha genomgått en traumatisk behandling lämnas ofta den drabbade och dess familj helt utanför det sociala skyddsnätet. Cancerhjälpen vill fylla denna funktion genom att erbjuda en individuellt utformad eftervård som en naturlig del i den gängse behandling som idag ges av sjukvården.

Målgrupp

Cancerdrabbade människor, både barn och vuxna.

Verksamhetsmål och strategi

Cancerhjälpen delar ut bidrag till barn och vuxna och strävar efter att alltid i möjligaste mån tillmötesgå den sökandes önskemål gällande sitt bidrag. Varje vecka tar Cancerhjälpen emot mellan 30-40 ansökningar från landets cancersjuka. Det existerar bland annat ett hjälpbehov hos de patienter som inte kan hämtar ut sina mediciner för att de inte har råd. Cancerhjälpen verkar för att hjälpa dessa genom att bevilja omkostnadsbidrag. Det kan också handla om rehabiliteringsvistelser, specialmadrasser, Hospicevård, komplementär medicin/behandling med mera. Omkostnadsbidraget har de senaste åren blivit det absolut vanligaste önskemålet både när det gäller barn- och vuxenansökningarna. Projektansökningar beviljas också, förutsättningen är att den som ansöker arbetar för att göra förbättringar för landets cancerdrabbade.

Bland organisationens mål finns att:

• Öka insamlingen för att kunna möta det ökade antalet ansökningar om hjälp från cancersjuka människor runt om i landet.

• Öka förståelsen för de cancerdrabbades situation, både i den akuta fasen men i synnerhet i den efterföljande fasen då rädsla och ångest för återkomst av cancern är vanligt.

• Hålla en genomsnittlig handläggningstid på max 6 veckor för ansökningar.

Strategiskt utgår stöd i första hand till patienter, men stöd går i viss mån även till förbättring av sjukhusmiljö och forskning. Då bidrag utgår till de behövande i relation till de medel som insamlats är kostnadseffektiv marknadsföring central för organisationens strategi. Detta arbete är också viktigt för att öka allmänhetens kännedom om organisationens arbete. I syfte att öka intäkter arbetar organisationen därför med att få ut information om arbetet till lägsta möjliga kostnad genom till exempel samarbeten med tidningar som ger gratisannonser.

Verksamhet

Cancerhjälpens huvudsyfte är att förbättra levnadsvillkoren för Sveriges cancerdrabbade. För att göra detta handlar Cancerhjälpens verksamhet om att samla in medel och bevilja bidrag till drabbade. Alla som har drabbats av cancer kan söka bidrag från Cancerhjälpen. Vissa regler/riktlinjer måste dock uppfyllas. Dessa rör bland annat taxerad inkomst och förmögenhet. Dessa krav gäller dock inte sökande barn. Patienter kan söka bidrag från och med 24 månader efter senast beviljat bidrag, för barn gäller 12 månader.

Föreningen stödjer även alternativ- och skolmedicinsk vård såväl inom landet som i utlandet och rehabilitering såväl psykisk som fysisk inom och utom landet. Även projekt som syftar till att förbättra cancerpatienters levnadsvillkor, samt i viss mån forskningsprojekt, kan söka bidrag.

Under år 2015 kunde Cancerhjälpen hjälpa 1. 446 personer, varav 698 barn samt dela ut 9 projektbidrag.

Senast Uppdaterad:
2018-11-17

Organisationsnamn:
Cancerhjälpen

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.cancerhjalpen.se

Postadress:
Roslagsgatan 50
113 54 Stockholm

Telefon:
08-612 42 42

E-postadress:
kansli@cancerhjalpen.se

Organisationsnummer:
816000-5958

Plusgiro:
90 04 37-5

Bankgiro:
900-4375

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet