Alla organisationer

Diakonia

Diakonia arbetar för att hjälpa utsatta och fattiga människorna runt om i världen, oavsett tro, hudfärg eller kön. Organisationen är den gemensamma biståndsorganisationen för Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen.

Resultat för 2017

Demokrati

Godkänd

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Godkänd

Organisationen har inga medlemmar, utan två huvudmän. Till årsmötet utser de två huvudmännen fyra röstberättigade representanter vardera. Organisationen har därmed inte uppfyllt Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna information på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Diakonia har 506 482 000 kr i totala intäkter. 12.5 % är privata medel, och 87.1 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

84 % Graph

Det kostar 16 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

91 % Graph

91 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Diakonia har 261 anställda. 41 % är kvinnor och 59 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 1 306 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

41 %
Kvinnor
59 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

1966 led Indien av svår torka. Några av Sveriges frikyrkor gick då samman och organiserade en hjälpinsats. Detta upprepades efter sexdagarskriget i Mellanöstern året därpå. 1970 drabbades människor i Bangladesh av enorma skyfall och översvämningar. Åter samlades kyrkorna till en gemensam aktion. Efter dessa två insatser ville kyrkorna hitta ett mer långsiktigt sätt att arbeta på för att hjälpa katastrofdrabbade människor. Inom ramen för Sveriges Frikyrkosamråd (tidigare Sveriges Frikyrkoråd) började kyrkorna forma en organisation som kom att kallas "Frikyrkan hjälper". 1984 byttes namnet till Diakonia.

Övergripande målsättning

Att alla människor ska leva under värdiga förhållanden i en rättvis och hållbar värld, befriad från fattigdom.

Målgrupp

De mest utsatta och fattiga människorna i världen, oavsett tro, hudfärg eller kön.

Verksamhetsmål och strategi

Bland organisationens mål återfinns att:

• Arbeta för demokratisering.
• Värna och skydda de mänskliga rättigheterna.
• Arbeta för social och ekonomisk rättvisa för fattiga.
• Verka för jämställda samhällen.
• Konflikt och rättvisa

Läs mer om hur Diakonia arbetar strategisk kring varje område på deras hemsidan i dokumentet Global Strategy 2015-2020.

Diakonia arbetar med lokala organisationer i tredje världen som känner sitt land och kultur. Människor hjälps bäst genom att ges möjlighet att hjälpa sig själva om förändringen ska bli varaktig. Samarbetsorganisationerna delar Diakonias uppfattning om orsakerna till fattigdom och verkar på olika nivåer i samhället.

För att nå bästa resultat arbetar Diakonia med politiker i Sverige och inom andra internationella organ för att påverka strukturella frågor som, när de kommer ned på ett lokalt plan, har oerhörda konsekvenser för världens fattiga. Organisationen ger vidare konkreta förslag på hur politiken kan förbättras och förenar påverkansarbetet med folkbildning och informationsspridning. Handelsfrågor, biståndsfrågor och skuldavskrivningar har prioritet.

Verksamhet

SVERIGE
I Sverige arbetar Diakonia med folkbildning, politisk påverkan, policy- och metodutveckling, insamling, kommunikation och administration. Det är också härifrån som Diakonias biståndsarbete i världen samordnas.

Diakonia är verksamma i en rad olika länder. Nedan presenteras verksamhet i ett urval av länderna.

AFRIKA
- Burkina Faso: Diakonia har genom sina samarbetsorganisationer över 20 års erfarenhet av att förändra livet för utsatta människor i Burkina Faso. Det främsta målet för Diakonias arbete i landet är att på gräsrotsnivå förbättra levnadsvillkoren för fattiga och samtidigt arbeta för politiskt inflytande på nationell nivå.
- Kenya: I Kenya jobbar Diakonia och våra samarbetsorganisationer med frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter, livsmedelstrygghet och jämställdhet.
- Mali: I Mali samarbetar Diakonia med lokala organisationer för att stärka demokratin och jämställdheten samt minska fattigdomen i landet. Under 2012 och 2013 har arbetet kretsat mycket kring den väpnade statskuppen som drev hundratusentals människor på flykt.

ASIEN
- Bangladesh:I Bangladesh arbetar Diakonia tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för att minska könsdiskriminering och för att öka medvetenheten och respekten för mänskliga rättigheter. De strävar efter alla människors lika tillgång till sociala och ekonomiska resurser.
- Kambodja: I Kambodja stöder Diakonia organisationer med en tydlig inriktning mot mänskliga rättigheter och demokrati. Några av dem är stora och välkända nationella organisationer med verksamhet över hela landet, medan andra är mindre organisationer som verkar lokal
- Thaiand: Diakonia lokala samarbetsorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i Thailand. Biståndet riktar sig specifikt till etniska minoritetsgrupper i de norra delarna av landet och till flyktingar från Myanmar/Burma.

LATINAMERIKA
- Bolivia: Diakonias arbete i Bolivia är särskilt inriktat på att stödja kvinnor, urfolk och samhällets mest utstötta grupper.
- Colombia: Colombia är sargat av över 40 års inre väpnad konflikt. Diakonia och våra samarbetsorganisationer verkar för mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratiskt deltagande för att lösa konflikten genom förhandlingar.
- Honduras: Diakonia stödjer ideella organisationer i Honduras som jobbar för att befolkningen ska delta i lokala beslut och själva kunna påverka sin situation.

MELLANÖSTERN/NORDAFRIKA
-Egypten: I den unga och instabila demokratin Egypten prioriterar Diakonias samarbetsorganisationer att stödja demokratiserings- och reformprocesser. Kvinnor, barn och människor med funktionshinder står i fokus i arbetet med detta.
- Israel och Palestina: Diakonia samarbetar med ett 40-tal palestinska och israeliska organisationer. De arbetar för att stärka civila samhället bland annat genom att föra samman israeliska och palestinska organisationer, för att de tillsammans ska arbeta för en fredlig lösning på konflikten i området. Humanitärt arbete och att nå mänskliga rättigheter med internationell humanitär rätt är viktiga arbetsområden.

Senast Uppdaterad:
2018-11-17

Organisationsnamn:
Diakonia

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med organisationsmedlemskap. Ingen egen projektverksamhet, finansierar projekt genom lokala partners.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sydamerika

Webbadress:
www.diakonia.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 140 38
167 14 Bromma

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma

Telefon:
08-453 69 00

Fax:
08-453 69 29

E-postadress:
diakonia@diakonia.se

Organisationsnummer:
802017-3517

Plusgiro:
90 33 04-4

Bankgiro:
903-3044

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)


Tar inte avstånd från att investera i...

Kommersiell spelverksamhet