Alla organisationer

Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Dövad Riksförbund är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund med uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen. SDR arbetar för rätten och möjligheten att använda svenskt teckenspråk. Det svenska teckenspråket är av central betydelse i för dövas liv och avgörande för delaktighet på lika villkor i det svenska samhället.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Sveriges Dövas Riksförbund har 20 416 000 kr i totala intäkter. 34.9 % är privata medel, och 20.3 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

19 % Graph

Det kostar 81 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

12 % Graph

12 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Sveriges Dövas Riksförbund har 16 anställda. 75 % är kvinnor och 25 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 663 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

75 %
Kvinnor
25 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

1919 tog Göteborgs Dövas Förening initiativet till bildandet av ett ”landsförbund” som 1922 blev Svenska Dövstumförbundet. Svenska Dövstumförbundet fungerade som en central organisation av dövföreningar. Förbundets ändamål var att främja dövas intressen, att ge råd och information till anslutna föreningar och enskilda döva rörande deras angelägenheter som ansökningar till myndigheter, att sprida kännedom om dövas förhållanden, att biträda vid bildandet av lokala dövföreningar, att tillvarata dövas intressen hos myndigheter.

1950 ändrades Svenska Dövstumförbundets namn till Sveriges Dövas Riksförbund (SDR).

Övergripande målsättning

SDRs vision är ”Teckenspråk för möjligheter utan gränser och ett hållbart samhälle”. De arbetar för dövas rätt till teckenspråk genom hela livet.


Målgrupp

Döva och hörselskadade som använder teckenspråk och andra som använder teckenspråk eller är intresserade av teckenspråk.

Verksamhetsmål och strategi

SDR tror på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. SDR erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver på utvecklingen mot ett samhälle där teckenspråk har en självklar plats. Språk är viktigt för människors välbefinnande och avgörande för dövas livsvillkor. Genom språk kan döva ha en kommunikation med andra och på så sätt förmedla vad de känner och tänker och får på så vis samhörighet med andra.

Sedan SDR bildades år 1922 har de oavbrutet arbetat för människors rätt till teckenspråk. Deras mångåriga kamp för det svenska teckenspråket ledde till att Riksdagen officiellt erkände teckenspråket som dövas första språk år 1981. Sverige blev unikt som första land i världen med det beslutet. Sedan 2009 jämställs svenskt teckenspråk med nationella minoritetsspråk enligt Språklagen (SFS 2009:600).

Delaktighet och demokrati
SDRs demokratisyn bygger på alla människors lika och unika värde, där människor har samma rätt till delaktighet. I ett jämställt och visuellt samhälle ser de respektfulla möten mellan människor utan språkliga barriärer. En grundläggande mänsklig och demokratisk rättighet är att ha möjlighet till självbestämmande och kunna påverka sin egen situation.

Engagemang och mötesplatser
Att använda ett gemensamt språk skapar tillhörighet och gemenskap. SDR är en organisation som är öppen för alla och där varje medlem är viktig. SDR tillvaratar engagemang och alla intresserades frågor, idéer och visioner genom ett ömsesidigt förtroende och ansvarstagande.

Kompetens och medvetenhet
Olika erfarenheter, värderingar och perspektiv är en resurs som ska erkännas och bemötas. Genom en stolthet över kulturarv, språk och identitet berikar SDR samhällets mångfald. SDR brinner för att möta framtiden i ett samhälle där dövas kunskaper och historia ska tillvaratas med målet om förändrade strukturer och normer.

Verksamhet

SDR bedriver intressepolitiskt arbete för teckenspråkiga döva, på alla samhällsnivåer och inom alla sektorer. SDR informerar allmänheten och påverkar samt ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag. De tar upp frågor som rör svenskt teckenspråk och teckenspråkiga döva hos myndigheter och andra beslutsfattare. SDR strävar efter att synliggöra teckenspråkiga döva, och teckenspråkets avgörande betydelse för delaktighet och livskvalitet.

SDR verkar inom flera sektorer i samhället. De frågor som de jobbar med är bland annat:

• Barns rätt till teckenspråk
• Skola och utbildning
• Rätt till tolk
• Bättre delaktighet och tillgänglighet
• Bättre förutsättningar inför och i arbetslivet
• Social service och omsorg
• Döva asylsökande
• Kultur – rätten att själv skapa kultur men också ta del av kulturutbud
• Ökad kunskap om döva och teckenspråk

SDR samarbetar med andra hörselorganisationer samt är medlem i Dövas Nordiska Råd, European Union of the Deaf, World Federation of the Deaf och deltar aktivt i internationella samarbeten med dessa förbund.

Biståndsprojekt i utvecklingsländer drivs i aktivt samarbete med MyRight och idag har SDR cirka 4 200 medlemmar.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Sveriges Dövas Riksförbund

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.sdr.org

Facebook  Twitter

Postadress:
Rissneleden 138
174 57 Sundbyberg

Besöksadress:
Rissneleden 138
174 57 Sundbyberg

Telefon:
08-442 14 61

E-postadress:
sdr@sdr.org

Organisationsnummer:
882600-2282

Plusgiro:
90 00 24-1

Bankgiro:
900-0241

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Etiska riktlinjer och policy for kapitalforvaltning