Alla organisationer

Erikshjälpen

Erikshjälpen är en stiftelse som arbetar för att ge barn som lever i fattigdom och utsatthet en bättre framtid. De bedriver långsiktiga utvecklingsprojekt tillsammans med lokala organisationer och insatserna gäller främst utbildning, försörjning och hälsa.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten (det går dock ej att få åtkomst till 2016 års årsberättelse via hemsidan).

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Erikshjälpen har 147 013 000 kr i totala intäkter. 98 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

93 % Graph

Det kostar 7 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

92 % Graph

92 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Erikshjälpens verksamhet startades redan på 40-talet och 1967 grundades stiftelsen Erikshjälpen. Initiativet till organisationen togs av den småländske pojken Erik Nilsson som själv var drabbad av blödarsjuka. I starten fick Erik hjälp av radioprofilen Sven Jerring med att samla in gåvor till sjuka svenska barn. Över tid utvecklades verksamheten till att även hjälpa barn i andra delar av världen.

Idag är Erikshjälpen en biståndsorganisation med verksamhet i 25 länder, inklusive Sverige. Med fokus på barns rättigheter arbetar Erikshjälpen för att ge barn som lever i fattigdom och utsatthet en bättre framtid. Erikshjälpen bedriver långsiktiga utvecklingsprojekt tillsammans med lokala organisationer och insatserna gäller främst utbildning, försörjning och hälsa. Målet är att barn och familjer som lever i utanförskap och fattigdom ska kunna utvecklas och själva vara med och påverka det samhälle de lever i. Verksamheten bygger på gåvor från allmänheten. Erikshjälpen Second Hand Butiker genererar också medel till organisationen.

Övergripande målsättning

Att utifrån en kristen livssyn, med personligt engagemang, medkänsla och kompetens, medverka aktivt till att barn och familjer ges förutsättningar till goda levnadsvillkor och att genom egen drivkraft utvecklas.

Målgrupp

Utsatta barn och och kvinnor utgör de främsta målgrupperna.

Verksamhetsmål och strategi

Barns rättigheter är utgångspunkten för det arbete som Erikshjälpen bedriver. Erikshjälpen bygger sina insatser på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och den kristna värdegrunden med alla individers lika och unika värde. Målet är att barn och familjer som lever i utanförskap och fattigdom ska kunna utvecklas och själva vara med och påverka det samhälle de lever i. Erikshjälpen stödjer familjens möjligheter att ta ansvar och arbetar med att stärka familjernas och det lokala samhällets kapacitet. För att nå resultat samarbetar Erikshjälpen med internationella kyrkor och organisationer som engagerar sig för de mest utsatta i samhället. Barns ska vara delaktiga i de projekt de berörs av. Specifika mål fastställs i projektplaner samt landsstrategier som beskriver Erikshjälpens långsiktiga påverkans- och förändringsmål i prioriterade insatsländer.

Utifrån ett barnrättsperspektiv fokuserar Erikshjälpen på följande verksamhetsområden:

- Barns rätt till utbildning
På många håll i världen får flickor inte samma möjlighet som pojkar att gå i skolan. Även funktionshindrade barn diskrimineras. Erikshjälpen arbetar för att dessas grupper ska få bättre tillgång till utbildning med ambitionen att bidra till att FN:s millenniemål nr.2 uppfylls: alla barn ska gå i grundskola 2015.

- Barns rätt till god hälsa
Det finns ett klart samband mellan fattigdom och dålig hälsa. Hälsa handlar i sin tur till stor del om kunskap. Erikshjälpen ska öka kunskapen om hygien, vaccinering, näringslära, vatten och sanitet så att människor på egen hand kan förebygga sjukdom och ohälsa. Genom att stärka och organisera det lokala civila samhället kan Erikshjälpen stimulera en långsiktig utveckling av människors förmåga att skapa en egen hållbar försörjning. Kvinnor ges särskild uppmärksamhet och prioritet och de får hjälp att ta tillvara sina möjligheter och förmågor.

- Barns rätt till skydd
Att känna sig och vara trygg är en förutsättning för att ett barn ska kunna växa upp och utvecklas. Erikshjälpen arbetar med förebyggande insatser, utbildning och stöd för att motverka trafficking och övergrepp mot barn.

För att åstadkomma verkliga förändringar behöver ofta lagstiftning, sedvänjor eller praxis inom olika områden ändras. Därför arbetar Erikshjälpen med att bearbeta och påverka ett lands politiker, institutioner och myndigheter. För att bilda opinion och driva på förändringen av attityder bygger de ofta nätverk med intresseorganisationer och samarbetspartners.

Verksamhet

Ovan nämnda projekt beskriver Erikshjälpens verksamhet. Erikshjälpen bedriver projekt inom områdena beskrivna ovan både i Sverige och runt om i världen. I Sverige stödjer Erikshjälpen bland annat barn på sjukhus på olika sätt, bland annat genom dela ut små presenter till små patienter och att tillsammans med Kultursjukhuset och deras Clown, sago- och berättarverksamhet arbetar Erikshjälpen med att uppmuntra sjuka barn på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Vidare arbetar Erikshjälpen för utsatta EU-medborgares situation i Sverige och i Rumänien. Internationellt sätt bedriver Erikshjälpen projekt i ett tjugotal länder inom de tre fokusområdena.

Organisationen finansierar verksamheten genom gåvor från allmänheten, institutionell finansiering (till exempel SIDA-medel) och försäljning av second hand-varor i organisationens butiker. Erikshjälpens second hand-butiker erbjuder en alternativ arbetsplats för många människor i behov av arbetsträning, rehabilitering eller social gemenskap. Värdet av den gemenskap och personliga utveckling. Butikerna är, i kombination med betydelsen för miljön av att främja återanvändning av begagnade kläder och varor, i sig en viktig del av Erikshjälpens ändamål och syfte.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Erikshjälpen

Organisationstyp:
Stiftelse samt projektverksamhet genom partners.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.erikshjalpen.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 1
570 15 Holsbybrunn

Besöksadress:
Bergmossevägen 5, 570 15 Holsbybrunn
Datorgatan 4, 561 33, Huskvarna

Telefon:
0383-467450

Fax:
0383-50230

E-postadress:
info@erikshjalpen.se

Organisationsnummer:
827500-4789

Plusgiro:
900928-3

Bankgiro:
900-9283

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet