Alla organisationer

Evangeliska Frikyrkan

Evangeliska Frikyrkan består av cirka 300 kristna församlingar vilka samverkar inom utbildning, församlingsutveckling och ledarstöd samt internationella missions- och biståndsinsatser. Idag har EFK drygt 70 utsända missionärer.

Resultat för 2017

Demokrati

Godkänd

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Godkänd

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (missionsdirektorn enligt stadgarna skall ingå som självskriven ledamot i organisationens styrelse och att de anställda inom organisationen har rätt att utse en personalrepresentant till styrelseledamot) och uppfyller inte heller kraven om öppet medlemskap (medlemskap är endast är tillgängligt för personer med ledarpositioner inom EFK).

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte revisionsberättelse och årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (9) styrelsens bakgrund och erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Evangeliska Frikyrkan har 91 334 000 kr i totala intäkter. 68.9 % är privata medel, och 24.2 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

45 % Graph

Det kostar 55 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Evangeliska Frikyrkan har 80 anställda. 48 % är kvinnor och 53 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

48 %
Kvinnor
53 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Evangeliska Frikyrkan är en församlings- och missionsrörelse där 299 självständiga kristna församlingar med 33 091 församlingsmedlemmar (2014) samverkar. Den har sina rötter i den baptistiska traditionen som i Sverige under andra halvan av 1800-talet tog sin form i flera samfundsbildanden. Tre av dessa samfund, Helgelseförbundet (år 1887), Fribaptisterna (år 1872) och Örebromissionen (år 1891) beslutade under 1990-talet att gå samman. Till att börja med kallade sig det nya samfundet för Nybygget-Kristen Samverkan. 2002 antogs namnet Evangeliska Frikyrkan. Ända sedan modersamfundens början har mission i såväl Sverige som internationellt prioriterats. Redan på 1800-talet sändes de första missionärerna ut. Som mest hade samfunden över 300 utsända missionärer. Idag bedrivs fortfarande missionsverksamhet.

Övergripande målsättning

Evangeliska Frikyrkans uttryckta vision är: "Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan i hela världen".

Målgrupp

Målgrupper i det internationella arbetet är fattiga och utsatta människor, till exempel minoritetsfolk vars mänskliga rättigheter inte respekteras.

Verksamhetsmål och strategi

EFK vill ha sin utgångspunkt hos de fattiga och hos marginaliserade grupper i samhället och särskilt prioritera insatser som tydligt förbättrar deras situation och som ökar respekten för deras värde och värdighet, det vill säga deras mänskliga rättigheter. De nås dels genom direkta insatser, men också genom verksamhetsledare, t.ex. by- och församlingsledare som kan driva insatser som förbättrar levnadsvillkoren inte bara för enskilda människor, utan även byar och samhällen.

Utan att överge omsorgen om enskilda människor i nöd vill EFK se en förskjutning mot insatser som söker komma åt fattigdomens orsaker och därmed åstadkommer strukturella och långsiktiga förändringar. Aidsepidemin utgör ett exempel på hur dessa olika områden går in i varandra. EFK vill utifrån sin helhetssyn på människan och på missionsuppdraget bidra till en samlad insats mot denna katastrof, dess orsaker och följder

EFK arbetar inom tre områden:
• Grunda - EFK vill vara med att grunda och utveckla församlingar.
• Träna - EFK inriktar sig på ledarträning och ledarutveckling.
• Tjäna -EFK räddar liv, lindrar nöd och förbättrar levnadsvillkoren för utsatta.

EFK stödjer till exempel kristna tv-program och utbildar församlingsledare och pionjärarbetare. Insatserna för att förbättra levnadsvillkoren är mycket olika sinsemellan, men ger alla hopp i hopplösa situationer. Utbildning gör människor medvetna om sina rättigheter och är en väg ur fattigdom. Övergivna indiska barn på Kolkatas järnvägsstationer får mat, sovplats och skolgång, ett av många projekt för barn och unga. I Mellanöstern riktas hjälpen mot fysiskt och mentalt handikappade barn och samt till hiv/aids-drabbade. EFKs fyra fokusområden är: Barns rättigheter, Församlingsbyggande, Hållbar försörjning och Mot människohandel

I Sverige fokuserar EFK på att inspirera och stödja anslutna församlingar.

Verksamhet

Insamlingen till internationella projekt sker främst genom gåvor från församlingar, men även från enskilda personer, exempelvis faddrar under namnet Barnhjälpen. Gåvor kommer också in via insamlingskanalen Ge för livet, vars medel går till sociala insatser.

På Sverigekontoret i Örebro finns stödfunktioner för den internationella verksamheten. Internationella staben handlägger internationella projekt och Administrativa avdelningen arbetar med kommunikation till givare samt med insamling av medel.

Församlingsprogrammet vars främsta målgrupp är ledare i församlingar som samverkar inom Evangeliska Frikyrkan. EFK och EFK UNG stödjer medlemsförsamlingarna i deras barn- och ungdomsarbete, praktisk rådgivning, församlingsutveckling, ledarutveckling och församlingsplantering.

Högskola och folkhögskolor. Utbildning är en viktig resurs när det gäller att motivera och utrusta för tjänst inom Evangeliska Frikyrkan både i Sverige och i andra länder. Inom rörelsen Evangeliska Frikyrkan finns följande lärosäten:

- Örebro Missionsskola
- Örebro Folkhögskola / Götabro
- Missionsinstitutet
- Liljeholmens Folkhögskola
- Hyllie Park Folkhögskola

De olika utbildningarna skapar förutsättningar för olika tjänster inom EFK. De akademiska utbildningarna vid Örebro Teologiska Högskola kompletteras med missionärsutbildning vid Missionsinstitutet. Hösten 2011 startar Akademi för Ledarskap och teologi, en fyraårig teologisk ledarutbildning. Utbildningen är ett samarbete med Pingst – fria församlingar i samverkan och Alliansmissionen tillsammans med ett antal folkhögskolor.

Senast Uppdaterad:
2018-11-18

Organisationsnamn:
Evangeliska Frikyrkan

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med organisationsmedlemskap för församlingar.
De internationella insatserna drivs i samarbete med lokala partners och av medarbetare på plats.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.efk.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 1624
701 16 Örebro

Besöksadress:
Årstadalsvägen 2A
701 21 Örebro

Telefon:
019-16 76 00

Fax:
019-16 76 11

E-postadress:
info@efk.se

Organisationsnummer:
875002-7271

Plusgiro:
90 04 03-7

Bankgiro:
900-4037

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet