Alla organisationer

Hjärnfonden

Hjärnfonden är en insamlingsstiftelse som arbetar för att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. De gör detta genom att finansiera svensk hjärnforskning samt sprida information till allmänheten.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Hjärnfonden har 143 917 000 kr i totala intäkter. 97.6 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

89 % Graph

Det kostar 11 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

61 % Graph

61 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Hjärnfonden är en insamlingsstiftelse som skapar resurser till forskning och information om hjärnan och övriga nervsystemet, dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Stiftelsen bildades 1994 på initiativ av professor Lennart Widén, Karolinska Institutet. Lennart Widén mening med att skapa en fond som samlade in pengar och delade ut anslag och stipendier till hjärnforskning var att för på så sätt få en jämnare fördelning mellan cancerforskning och neuroforskning.

Övergripande målsättning

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan.

Hjärnfonden delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att starta eller intensifiera viktig forskning. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier.

Målgrupp

Allmänheten och individer som lider av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan.

Verksamhetsmål och strategi

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Det långsiktiga målet för Hjärnfonden är att all hjärnrelaterade ohälsa ska kunna besegras, förebyggas, lindras och botas. Varje framgång på vägen mot målet innebär mindre lidande, räddade liv, och höjd livskvalitet för dem som tack vare forskningens framsteg, blir hjälpta.

För att kunna uppfylla visionen och nå de långsiktiga målen arbetar Hjärnfonden med två ändamål: finansiering av den bästa hjärnforskningen, samt kunskapsspridning och påverkansarbete på hjärnans område. Hjärnfonden delar ut postdoktorala stipendier och forskningsanslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera livsviktig forskning. Forskningen handlar både om hjärnans sjukdomar, och om den friska hjärnan och dess utveckling.

Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter. Dessa gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier. Hjärnfonden får inget statligt stöd. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Verksamhet

Hjärnfonden finansierar grundforskning och klinisk forskning om hjärnan och andra delar av nervsystemet genom att dela ut stipendier och anslag. Hjärnforskning är nödvändig för att kunna förebygga och bota de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som hjärnan drabbas av.Samtliga forskningsprojekt som stöds av Hjärnfonden är viktiga och meningsfulla, det garanteras av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd. Några av medlemmarna har hög kompetens med klinisk inriktning och andra har stor erfarenhet av grundforskning. Den kliniska forskningen kan leda till direkta förbättringar inom sjukvården, medan grundforskningen söker förståelse för de grundläggande mekanismerna om nervsystemets utveckling och funktion. Båda områdena är lika viktiga och stöttar varandra.

Senast Uppdaterad:
2018-11-18

Organisationsnamn:
Hjärnfonden

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.hjarnfonden.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Riddargatan 17 A
11457 Stockholm

Telefon:
018- 677 250

Fax:
018-677 269

E-postadress:
info@hjarnfonden.se

Organisationsnummer:
802017-8664

Plusgiro:
90 11 25-5

Bankgiro:
901-1255

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)


Tar inte avstånd från att investera i...

Kommersiell spelverksamhet