Alla organisationer

Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung (f.d. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund) vill hjälpa personer i Sverige med hjärt- eller lungsjukdom, deras anhöriga samt minska antalet som riskerar att drabbas. Arbetar bl.a. med opinionsbildning, forskningsfinansiering och socialt stöd.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Riksförbundet HjärtLung har 22 657 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

96 % Graph

Det kostar 4 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

100 % Graph

100 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund bildades 1939 på initiativ av patientföreningar som fanns på sanatorier för lungsjuka personer i Sverige. Då var det en organisation för lungsjuka. 1961 blev även de hjärtsjuka med i förbundet. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har idag bytt namn till Riksförbundet HjärtLung och har cirka 41 000 medlemmar varav fler än hälften är hjärt- och/eller lungsjuka.

Övergripande målsättning

Riksförbundet HjärtLungs övergripande målsättning är att förbättra livssituationen för personer med hjärt- eller lungsjukdom och deras anhöriga samt att begränsa antalet personer som riskerar att drabbas. Hjärt- och lungsjuka personer ska få den vård, behandling och rehabilitering som krävs, oavsett ursprung, kön, bostadsort eller socioekonomiska förhållanden.

Målgrupp

Sveriges hjärt- och lungsjuka.

Verksamhetsmål och strategi

Föreningen HjärtLung är en mötesplats för de med hjärt- och lungsjukdomar. Organisationens vision är att alla medlemmar ska känna glädje och engagemang genom sitt medlemskap samt uppfatta HjärtLung som ett stöd och en resurs! HjärtLungs verksamhet vilar på tre kärnområden:

- Opinionsbildning
- Livstilsförändring
- Trygghet-Stöd-Gemenskap

För att skapa Opinion kring och aktivt arbeta för de hjärt- och lungsjukas rättigheter kan föreningarna arbeta lokalt med insändare i lokaltidningen och uppvakta lokala politiker. I begreppet Livsstilsförändringar ingår Hjärnkrafts motionsgrupper, samtalsgrupper, konstcirklar, stresshantering och föreläsningar som föreningen anordnar. Trygghet-Stöd-Gemenskap, här ingår HjärtLungräddning (hlr) verksamheten, föreningens medlemsmöten och andra aktiviteter så som resor, fester, bowling eller kör. Genom att varva regelbundet återkommande aktiviteter med nya inslag, sprida ut engagemanget och arbetet på många medlemmar och samtidigt attrahera nya medlemmar har man kommit en bra bit på väg.

Verksamhet

OPINIONSBILDNING
Förbundet medverkar vid konferenser, debatter, paneldiskussioner främst inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vidare uttalar sig förbundet i artiklar, insändare och media. Förbundet gör egna studier som ligger till grund för ställningstaganden och debatt.

LIVSSTILSAKTIVITETER
Organisationen har byggt upp och arbetar med gruppaktiviteter i de ca 160 lokalföreningar såsom motionsverksamhet, samtalsgrupperna, kostcirklar, rökavvänjningsgrupper, stresshanteringsgrupper och föreläsningar. I aktiviteterna deltar 20 000 medlemmar årligen. Verksamheten skall utvecklas för att öka patient- och medlemsnyttan. Hjärt-lungräddning utgör en betydelsefull del i föreningarnas verksamhet. Fler än 3000 personer utbildas årligen i livräddning.

SOCIALT STÖD
Mötet med andra människor betyder mycket för den mentala hälsan. I patientföreningen ges utrymme för att umgås med andra, dela erfarenheter och att ha trevligt. Hjärt- och Lungs föreningar arrangerar olika aktiviteter som utflykter och resor, teaterbesök, fester, promenader, boule, bowling och golf.

TIDNINGEN STATUS
Riksförbundet ger ut medlemstidningen Status som trycks i en upplaga om 36 000 exemplar. Den ges även ut som taltidning. Tidningen sänds kostnadsfritt till medicinkliniker och vårdcentraler.

FORSKNING
Genom forskningsfonden ger förbundet ekonomiskt stöd till klinisk forskning som fokuserar på de egna medlemsgrupperna. I första hand ges stöd till patientnära forskning med inriktning på rehabilitering och prevention. Förbundet genomför även egna forskningsprojekt.

INTERNATIONELLT ARBETE
Samarbete på internationell nivå sker främst genom medlemskap i tre paraplyorganisationer:

- EFA, European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients Association, har sitt kontor i Bryssel och förträder sina medlemsorganisationer inom områdena allergi, astma och KOL på europeisk nivå.

- EHN, European Heart Network, har i uppdrag att skapa opinion bland europeiska politiker om livsstilens betydelse för att minska bördan av hjärtsjukdom i Europa och att samla in och sprida information om hjärthälsa och prevention.

- NHL, Nordiska Hjärt- och Lungsjukas Förbund, är ett samarbetsorgan med inriktning på lunghälsa mellan förbund i de nordiska länderna. Frågor som man samverkar kring är KOL, tbc, tobaksprevention och opinionsbildning kring tobak med ett rökfritt Norden senast 2040 som en viktig fråga.

Senast Uppdaterad:
2018-11-12

Organisationsnamn:
Riksförbundet HjärtLung

Organisationstyp:
Medlemsbaserad organisation med individuellt medlemskap.

Organisationen genomför och bär huvudansvaret för de projekt som finansieras.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.hjart-lung.se

Facebook  

Postadress:
Box 9090
102 72 Stockholm

Besöksadress:
Hornsgatan 172
117 28 Stockholm

Telefon:
08-55 606 200

E-postadress:
info@hjart-lung.se

Organisationsnummer:
802000-6410

Plusgiro:
90 10 10-9

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet