Alla organisationer

Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt-lungsjukdom.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning..

Finansiellt

Hjärt-Lungfonden har 38 034 000 kr i totala intäkter. 73.1 % är privata medel, och 26.9 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

94 % Graph

Det kostar 6 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

63 % Graph

63 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Hjärt-Lungfonden har 13 anställda. 54 % är kvinnor och 46 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 711 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

54 %
Kvinnor
46 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 under namnet Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos. Då var målet att besegra tuberkulosen. 1956 kommer vaccinet mot tbc och organisationen väljer att fokusera på hjärt- och lungsjukdomar. 1987 byter organisationen namn och idag arbetar Hjärt-Lungfonden för att besegra hjärt- och lungsjukdomar.

Övergripande målsättning

Verka för bekämpandet av tuberkulos, lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar samt att informera om dessa sjukdomar

Målgrupp

Hjärt-Lungfondens primära målgrupp är personer som drabbats av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom samt deras anhöriga.

Verksamhetsmål och strategi

År 2013 satte Hjärt-Lungfonden upp elva nya mål för hjärt- och lungforskningen:

Hjärt- kärlsjukdomar

- Hjärtsvikt
Minst 250 000 svenskar lider av hjärtsvikt. Sjukdomen kan vara svårt invalidiserande och är förknippad med hög dödlighet. Forskningens mål inom 10 år är att utveckla ny behandling som förbättrar överlevnaden och gör att patienter med hjärtsvikt kan leva ett normalt liv.

- Barns hjärtsjukdom
Varje dag föds tre barn med hjärtfel. Forskningens mål inom 5 år är att alla allvarliga hjärtfel ska upptäckas och åtgärdas i tid så att hjärtsjuka barn får ett bra liv både som barn och vuxna.

- Hjärtinfarkt
I år drabbas 30 000 svenskar av akut hjärtinfarkt och 8 300 dör. Forskningens mål inom 10 år är att hitta ny behandling för att halvera antalet drabbade, öka antalet överlevande och ge fler friska år.

- Förmaksflimmer
Idag har minst 300 000 svenskar förmaksflimmer. Förmaksflimmer ökar risken att drabbas av stroke. Forskningens mål inom 10 år är att hitta alla med oupptäckt förmaksflimmer, förbättra livskvaliteten för de drabbade och minska risken för stroke.

- Plötsligt hjärtstopp
Varje år drabbas minst 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Bara 500 överlever. Forskningens mål inom 10 år är att öka antalet överlevande genom att hitta orsakerna till hjärtstopp, förebygga insjuknande och utveckla ny behandling.

- Stroke
Varje år drabbas minst 30 000 svenskar av stroke och hälften avlider eller blir svårt funktionsnedsatta. Forskningens mål inom 10 år är att halvera antalet som avlider och fördubbla antalet överlevande som klarar sig utan hjälp.

- Diabetes
Idag har 350 000 svenskar typ 2-diabetes. Diabetes ökar kraftigt risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Forskningens mål inom 10 år är att förstå sambandet mellan sjukdomarna och på så sätt förhindra uppkomst av hjärt-kärlsjukdom hos personer med diabetes.

Lungsjukdomar

- Sömnapné
Idag lider minst 300 000 av andningsuppehåll under sömn. Sömnapné leder till försämrad livskvalitet och ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Forskningens mål inom 10 år är att utveckla bättre behandlingsmetoder för att förhindra uppkomst av hjärt-kärlsjukdom hos de drabbade.

- Astma
Idag lider en halv miljon svenskar av astma. Allt fler barn och vuxna drabbas. Forskningens mål inom 10 år är att bättre förstå hur olika typer av astma uppkommer, förbättra diagnostiken samt hitta en personlig och förebyggande behandling som förbättrar livskvaliteten.

- KOL
Idag lider minst en halv miljon svenskar av KOL. Forskningens mål inom 10 år är att bättre förstå sjukdomen samt utveckla ny individanpassad behandling som bromsar sjukdomen och minskar lidande och för tidig död.

- Tuberkulos
Varje dag dör 4 000 personer i världen av tuberkulos. Det sker en kraftig ökning av tuberkulos som är resistent mot antibiotika. Forskningens mål inom 10 år är förbättra diagnostik, nya vacciner och helt nya behandlingar som möter det globala hotet.

Med forskningens hjälp vill vi rädda liv och ge människor fler friska år. Hjärt-Lungfondens Forskningsråd väljer ut de mest vetenskapligt lovande forskningsprojekten där nyttan är störst. Hjärtforskning i världsklass räddar liv och ger fler friska år och detta är något fonden ständigt arbetar för att uppmärksamma. Ett exempel är forskningen inom hjärtinfarkt som har haft en fantastisk utveckling. Tack vare forskningen kan vi nu förlänga livet med minst 12 år för en drabbad person jämfört med för trettio år sedan.

Verksamhet

Organisationens huvudsakliga löpande verksamhet ligger i att bedöma de ansökningar som kommer in och att samla in pengar i syfte att finansiera relevant forskning. Verksamhetsfokus ligger stark på insamling då organisationen beräknar att det finns stora behov inom dess verksamhetsfält.2015 delade Hjärt-Lungfonden ut 269 miljoner kronor till forskning. Hjärt-Lungfonden arbetar även med sprida kunskap om hjärt-kärl- och lungsjukdomar till allmänheten.

Senast Uppdaterad:
2018-11-18

Organisationsnamn:
Hjärt-Lungfonden

Organisationstyp:
Medlemsbaserad ideell organisation med individuellt medlemskap.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.hjart-lungfonden.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 5413
114 84 Stockholm

Besöksadress:
Biblioteksgatan 29
114 84 Stockholm

Telefon:
08-566 24 200

E-postadress:
info@hjart-lungfonden.se

Organisationsnummer:
802006-0763

Plusgiro:
90 91 92-7

Bankgiro:
909-1927

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2009

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)


Tar inte avstånd från att investera i...

Kommersiell spelverksamhet