Alla organisationer

Star of Hope/Hoppets Stjärna

Star of Hope / Hoppets Stjärna är en utvecklingsorganisation som arbetar med att förse barn som lever i fattigdom med utbildning, hälsovård och näringsriktig mat.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Star of Hope/Hoppets Stjärna har 45 979 000 kr i totala intäkter. 99.8 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

89 % Graph

Det kostar 11 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

91 % Graph

91 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Star of Hope/Hoppets Stjärna har 7 anställda. 86 % är kvinnor och 14 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 551 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

86 %
Kvinnor
14 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Hoppets Stjärna startade som ett barnhem för föräldralösa barn i Brasilien 1970 av den svenske evangelisten Erik Gunnar Eriksson. Missionsorganisationen Tältmissionen, som han bildat några år tidigare, utökade därefter sin klassiska missionsverksamhet till att även omfatta omsorgen av utsatta och behövande barn. 1979 stiftade missionsföreningen Tältmissionen på sin årsstämma hjälporganisationen Hoppets Stjärna.

Övergripande målsättning

Star of Hope/Hoppets Stjärna är en biståndsorganisation som arbetar utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt en kristen värdegrund där alla människor har samma rättigheter och värde, oavsett social, etnisk eller religiös tillhörighet. Fattiga barn och deras närmiljö står i centrum i arbetet. Genom organisationens insatser, baserade på kunskap, erfarenhet, passion och ett stort hjärta, hjälper Star of Hope/Hoppets Stjärna dem att utveckla sina inneboende möjligheter så att de själva kan påverka sina liv och samhället de lever i.

Visionen är att skapa en värld där alla barn får utvecklas som människor, obundna av fattigdom i alla dess former.

Star of Hope/Hoppets Stjärna arbetar under parollen; En bra start i livet förändrar allt!

Målgrupp

Star of Hope/Hoppets Stjärnas huvudmålgrupp är barn 0-6 år men arbetar även för grupper i barnets närmiljö som deras familjer, oavsett religiös och politisk tillhörighet.

Verksamhetsmål och strategi

Fattiga barn och deras närmiljö står i centrum för Star of Hope/Hoppets Stjärnas arbete. Genom insatser vill organisationen hjälpa målgruppen att utveckla sina inneboende möjligheter så att de själva kan påverka sina liv och samhället de lever i. Konkret görs detta bland annat genom utbildning, hälsovård och näringsriktig mat. En viktig del av detta är att även förbättra barnens närmiljö. Utbildning är vägen ur fattigdom och stärker den egna självkänslan och därför har utbildning med fokus på förskolor och grundskolor varit en första prioritet för Hoppets Stjärnas insatser. Även opinionsbildning för att stärka barns rättigheter är en prioritet.

Hoppets Stjärna samarbetar med lokala partners i alla biståndsländer och arbetar tillsammans med kontakter från gräsrotsnivå upp till regeringsnivå i utvecklingen av biståndsarbetet och analys av behoven. Hoppets Stjärna bedriver utbildning av personal, arbetar med föräldrar, byar och samhällen där barnen bor, byutvecklingsgrupper, samt lokala och statliga myndigheter. Detta gör Hoppets Stjärna för att säkertställa att utvecklingsprocessen får varaktig betydelse för barnen.

Verksamhet

Star of Hope/Hoppets Stjärnas kärnverksamhet är utbildning till barn 0-6 år. Star of Hope/Hoppets Stjärna bredriver också verksamhet inom: Utbildning 7 år och uppåt, barn med funktionsnedsättning, miljö samt byutveckling.

Utbildning 

En bra start i livet och utbildning är en nyckel till att minska fattigdomen i världen och utgör Star of Hope/Hoppets Stjärnas kärnverksamhet. Utan utbildning blir människor utestängda från mycket av det som vi ser som självklart i livet, det går inte att läsa en dagstidning, inte ta del i samhällsdebatten, inte ta till sig ny kunskap. Därför prioriterar Star of Hope/Hoppets Stjärna utbildning; genom att ge stöd till skolgång, etablera, bygga och utrusta förskolor, grundskolor och yrkesskolor samt utbilda lärare och barnskötare.Barn med funktionsnedsättning 

En del av Star of Hope/Hoppets Stjärnas arbete är att förbättra situationen för barn med funktionsnedsättning. Detta gör man exempelvis genom att ge stöd till dagverksamheter för barn med funktionsnedsättning och föräldragrupper, samt genom kunskapsöverföring från nordiska arbetsterapeuter, sjukgymnaster, speciallärare med flera till lokala myndigheter och vårdpersonal. Familjen 

Situationen som råder i den familj och det hem som vi föds in i är avgörande för vilken start vi kommer att få i livet. Om ett barns föräldrar inte har kunskap om näringslära eller vanliga sjukdomar och hur de kan botas, eller om föräldern eller föräldrarna inte kan läsa vad det står på en medicinburk, kommer detta att drabba barnen. Därför arbetar Star of Hope/Hoppets Stjärna även med att utbilda och stärka föräldrarna. Det gör organisationen bland annat genom att utbilda barnens föräldrar på kvällskurser, där de får lära sig att läsa, skriva, vikten av näringsriktig mat och enkel hälsovård. 
 I många länder är det mamman som ensam har försörjningsansvaret. Flera av insatserna inriktar sig därför på att stärka kvinnans position i samhället genom att skapa inkomstbringande verksamheter för just kvinnor. 


Byutveckling
Allt fler människor, särskilt i världens utvecklingsländer, flyttar från landsbygden in till storstadsområden. När antalet människor i storstadsregioner växer ökar också pressen på staden att kunna ta hand om alla nya invånare, något många städer i världens utvecklingsländer inte klarar av. Star of Hope/Hoppets Stjärna arbetar därför för att underlätta och utveckla livsvillkoren på landsbygden och minska flykten till storstäderna. Livet i många byar har förbättrats genom utbildning i nya jordbruksmetoder, utlåningsbanker för utsäde och jordbruksredskap, utbyggnad av vattenförsörjning och stöd till vägbyggen. För att hitta alternativa försörjningsmöjligheter erbjuder Star of Hope/Hoppets Stjärna på många platser även hantverkskurser och yrkesutbildningar. Katastrofer/humanitär hjälp 

Insatserna utförs av Star of Hope/Hoppets Stjärnas lokala samarbetsorganisationer och myndigheter organisationen samarbetar med. Alla som drabbats har lika stor rätt till katastrofhjälp, oavsett religion, kön eller etnisk tillhörighet. Korruption motarbetas genom policys samt strikta avtal med samarbetspartners. Insatserna kännetecknas av ett långsiktigt ansvar och många av de projekt organisationen idag stödjer har börjat med en katastrofinsats.

Tre resultat föregående år


Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Star of Hope/Hoppets Stjärna

Organisationstyp:
Stiftelse med egen projektverksamhet och projekt genom partners.

Geografiskt fokus:
Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.starofhope.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Kärrsjö 136
890 54 Trehörningsjö

Besöksadress:
Kärrsjögården
890 54 Trehörningsjö

Telefon:
0662-46100

E-postadress:
info@starofhope.org

Organisationsnummer:
882600-8321

Plusgiro:
900253-6

Bankgiro:
659-6316

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet