Alla organisationer

IOGT-NTO-rörelsen ideell förening

IOGT-NTO-rörelsens övergripande mål är att ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger - varken i Sverige eller någon annanstans i världen. En av rörelsens viktigaste uppgifter är att kämpa för barn och ungas rätt till en trygg och drogfri uppväxt.

Resultat för 2017

Demokrati

Godkänd

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Godkänd

Organisationen har tillgängliggjort sina stadgar på hemsidan men saknar "val av valberedning " som fastställt ärende på årsmötet och har därmed inte uppfyllt Givarguidens krav på demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

IOGT-NTO-rörelsen ideell förening har 27 763 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

91 % Graph

Det kostar 9 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

101 % Graph

101 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

IOGT, Independent Order of Good Templars, bildades i USA 1851 som ett ordenssällskap, vilket var en vanlig organisationsform på den tiden. IOGT spreds till Europa via England och kom till Sverige 1879 där organisationen snabbt fick stor spridning över landet. En förklaring till spridningen var den sociala situationen, Sverige var fattigt och alkoholkonsumtionen väldigt hög, folk levde i misär.
Som organisation var IOGT mycket radikal vid den här tiden, alla var välkomna att bli medlemmar oavsett klass, kön, politisk eller religiös åskådning. IOGT kämpade för allmän rösträtt och rörelsen var en skola i demokrati där medlemmar lärde sig mötesteknik och ett demokratiskt arbetssätt. Kultur och folkbildning var två bärande element.
Idag består IOGT-NTO-rörelsen av fyra förbund som tillsammans har ca 55 000 medlemmar och hundratals aktiva föreningar över hela landet. Rörelsen har en omfattande verksamhet för barn, unga och vuxna. IOGT-NTO-rörelsen är en demokratiskt styrd, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse.

Övergripande målsättning

IOGT-NTO-rörelsens långsiktiga och övergripande mål är att ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger - varken i Sverige eller någon annanstans i världen.
Det övergripande målet för det internationella arbetet är att alkohol och andra droger inte ska utgöra ett hinder för mänskliga rättigheter, jämställdhet, hälsa, socioekonomiska möjligheter eller hållbarhet – och att människor i de områden där vi arbetar är aktiva i samhällsfrågor och bidrar till en evidensbaserad alkoholpolitik. IOGT-NTO-rörelsen bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i fjorton länder i Östafrika, Syd- och Sydostasien och Centraleuropa tillsammans med lokala partnerorganisationer.

Målgrupp

Målgruppen för det internationella arbetet är lokala samarbetsorganisationer som i sin tur når de grupper som tar del av verksamheten för demokratisk utveckling och för att motverka alkoholens och andra drogers skadeverkningar.
Målgruppen för arbetet i Sverige är främst medlemmar inom IOGT-NTO-rörelsen, andra organisationer/aktörer inom utvecklingsarbete samt politiker och intresserad allmänhet.

Verksamhetsmål och strategi

IOGT-NTO-rörelsen strävar efter att minska den totala konsumtionen av alkohol och andra droger, eftersom den medför så pass omfattande negativa konsekvenser såväl på individnivå som för samhället i stort. En av rörelsens viktigaste uppgifter är att kämpa för barn och ungas rätt till en trygg och drogfri uppväxt.
För att uppnå ovanstående arbetar IOGT-NTO-rörelsen med alkoholpolitisk påverkan på lokal, nationell och internationell nivå, utmanar alkoholnormen och stöttar och stärker de som påverkats negativt av eget eller någon annans missbruk. Det internationella arbetet sträcker sig från förebyggande hälsoarbete, utbildning och fattigdomsbekämpning till lagstiftning- och policyarbete.
IOGT-NTO-rörelsen arbetar också med kampanjer och långsiktig opinionsbildning som syftar både till att stärka rörelsen ekonomiskt och att påverka i alkohol-och narkotikafrågan.

Verksamhet

385 000 barn i Sverige lever idag i en familj där någon vuxen har ett riskfyllt drickande eller ett beroende. Det är ungefär vart femte barn. Barn och unga som växer upp i missbruksmiljö tar ofta på sig ett stort ansvar för att för att allt ska funka hemma. Det påverkar alla delar i barnets liv, från vänskapsrelationer till skolgång.
IOGT-NTO-rörelsens verksamhet för barn handlar om att skapa trygga mötesplatser. Oavsett vilken verksamhet man deltar i kan man vara säker på att det finns trygga och närvarande vuxna på plats och att miljön man vistas i är positiv och stärkande. En meningsfull fritid är ledorden för ungas engagemang inom IOGT-NTO-rörelsen. Genom att låta unga själva arrangera och organisera verksamhet stärks både självkänslan och handlingskraften. När unga får en plattform för påverkan ökar förståelsen för att man kan förändra både sitt eget liv och samhället man lever i.
För den som vill ta sig ur ett beroende eller missbruk erbjuder IOGT-NTO-rörelsen hela kedjan – från första samtalet med en alkoholrådgivning till behandlingshem, en stark gemenskap i en kamratstöds-förening och slutligen möjlighet till egen försörjning via något av IOGT-NTO-rörelsens sociala företag.
IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete sker i samarbete med lokala organisationer, varav de flesta har en social eller förebyggande verksamhet och stort fokus på barn och ungdomar. Lika viktig som lokal mobilisering är förändring på samhällsnivå. IOGT-NTO-rörelsen stödjer partners i att arbeta med politisk påverkan för att få till en hållbar förändring. I många länder saknas en fungerande lagstiftning kring alkohol och andra droger och det krävs ett starkt civilsamhälle med god kunskap för att kunna driva frågan mot beslutsfattare.
Den kunskap som förmedlas baseras på ledande forskning på området och den metodkunskap som finns inom internationella organ som Världshälsoorganisationen, WHO. Metoder att arbeta med frågorna på lokalplan baseras även på tidigare projekt som i utvärderingar visat goda resultat och som i vissa fall även kan användas som modell i andra områden.

Senast Uppdaterad:
2018-12-03

Organisationsnamn:
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening

Organisationstyp:
Ideell förening

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa

Webbadress:
www.iogtntororelsen.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 12825
112 97 Stockholm

Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen
112 97 Stockholm

Telefon:
08-672 60 00

E-postadress:
info@iogtntororelsen.se

Organisationsnummer:
802497-7434

Plusgiro:
90 05 19-0

Bankgiro:
90 05 19-0

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy för IOGT‐NTO rörelsen ideell förening

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)


Tar inte avstånd från att investera i...

Kommersiell spelverksamhet