Utmärkt

      Godkänt

      Icke godkänt

      Icke relevant

(Icke relevant gäller endast för stiftelser då Givarguiden inte ställer krav på demokratisk struktur)

 

De granskade organisationerna kan inte vara medlemmar i organisationen Charity Rating, betalar inget för att finnas med och kan inte själva avsluta ett granskande. Samtliga organisationer granskas utifrån om organisationen har DET – en akronym från Givarguidens tre bedömningsparametrar: Demokrati, Ekonomi och Transparens.

För 2018 introducerar Givarguiden en ny parameter – Utvärdering, ”U”som svar på allmänhetens intresse i hur organisationer arbetar och hur de redovisar sina resultat.  De allra flesta organisationer utför regelbundna och systematiska mätningar eller andra utvärderingar av den egna verksamheten. Vi anser att det är en viktig funktion som vill vi uppmärksamma och förmedla. Utvärderingsgrunden är således DET-U. 

Alla organisationer granskas enligt samma mall. Anledningen till att informationsdjupet i granskningen skiljer sig åt mellan olika organisationer är oftast att de har olika förutsättningar för att beskriva sin verksamhet.

Merparten av de organisationer som presenteras i vår söktjänst är medlemmar i Svensk Insamlingskontroll och FRII.

Utvärderingen som Givarguiden gör presenteras enligt parametrarna Utmärkt, Godkänt och Saknas. Grått erbjuds stiftelser som inte lyder under samma regler. Nedan beskrivs respektive parameter mer ingående.

Givarguiden uppdaterar informationen på sidan löpande men kan inte garantera att informationen uppdateras i samma takt som på organisationernas hemsidor. Därför uppmuntrar vi organisationer att meddela oss när de uppdaterar informationen.

 

Nedan kan du läsa om våra bedömningskriterier för Givarguiden

Under sommaren pågår Givarguidens arbete med att uppdatera vår databas med information och bedömningar av alla organisationer. I länkarna nedan kan du ta del av vår uppdateringsprocess.:

 

Givarguidens Checklista 2018

 

Bedömningskriterier för Givarguiden 2018

 

Demokrati

 

Givarguiden har valt att bedöma ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår från ett givarperspektiv – vi bedömer givarens möjlighet till inflytande som detta stipuleras i stadgarna.

 

Kriterier Demokrati

 

Alla organisationer som granskas måste ha stadgar publicerade och tillgängliga på sin hemsida. Undantag är stiftelser som är en organisationsform som inte ställer krav på demokratisk struktur och tilldelas därför bedömningen grå. En stiftelse får dock inte automatiskt bedömningen grå; de måste precis som andra organisationsformer ha sina stadgar tillgängliga på hemsida för att inte.

Organisationerna ska ha ett öppet medlemskap. Eventuella begränsningar av medlemskapet får förekomma och tolkas gentemot föreningens ändamål, samt godkännas på basis av medlemmars ålder eller andra kriterier.

Årsmöte eller årsstämma utgör kärnan i organisationers demokratistruktur och är föreningens högsta beslutande organ. Dessa möten ger medlemmar möjlighet att utkräva ansvar, avsätta och tillsätta styrelsen, samt ett forum då förvaltning av organisationen och dess ekonomi granskas.

Givarguiden ser en demokratiskt uppbyggd organisation som:

 • En ideell förening eller ett trossamfund som har en demokratiskt vald styrelse, håller regelbundna möten och tillämpar stadgar och öppet medlemskap där alla medlemmar (enskilt eller via ombud) kan vara med och påverka föreningens verksamhet.

Varje medlem ska vid årsmöte eller stämma äga rösträtt och allas röst skall vara av lika värde. Proportionella val där antal ombud till en årsstämma ges i proportion till medlemsorganisationernas storlek anses demokratiska om strukturen på̊ den proportionella mandatfördelningen framgår tydligt. I vissa fall kan även oproportionella mandatfördelningar godkännas (till exempel vid beslut om att ge ungdomsföreningar ett fast antal ombud, men antalet ombud får aldrig överstiga 50 % av ombudsantalet. Givarguiden tittar också på när stadgarna reviderades; rekommendation från 2017.

Organisationer som verkar demokratiskt skall i sina stadgar för årsmötet ange:

1. Tidpunkt och form för kallelse till årsmötet
2. En lista med obligatoriska ärenden för årsmötet, där följande punkter måste ingå:
      Presentation av årsberättelse
      Presentation av revisionsberättelse
      Ansvarsfrihet för styrelsen
      Val av styrelse
      Val av valberedning
3. Vilka som har rösträtt på årsmötet
4. Hur beslutsfattande sker på årsmötet
5. Förutsättningar för att hålla ett extra årsmöte

 

Bedömningskategorier Demokrati

 

Stadgar finns tillgängliga på hemsidan. Öppet medlemskap. Fullföljt Givarguidens fastställda punkter (ovan).
Stadgar finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på demokratisk struktur. Gul bedömning kan även ges till organisationer som stipuleras av staten att anta stadgar som avviker från Givarguidens kriterier, för att till exempel kunna söka statliga bidrag till verksamheten.
Stadgarna finns inte tillgängliga på hemsidan. Gäller även organisationer som inte följt de fastställda punkterna eller saknar ett öppet medlemskap.
Stiftelse som har sina stadgar tillgängliga på hemsidan men på grund av organisationsformen så ställs inga  krav på demokratisk struktur.

 

Ekonomi

 

Givarguiden bedömer ekonomi på basis av organisationernas finansiella sammanställning utifrån intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Givarguiden har valt att presentera hur stor del av organisationens kostnader/utgifter som går till ändamålet, samt hur stor del av de totala kostnaderna som går till personalens löner och styrelsearvoden. Givarguiden gör ingen bedömning på vilken basis den här fördelningen är gjord då ändamålskostnader i relation till andra kostnader ofta kan ge en inkorrekt bild av organisationens kapacitet att skapa värde. Givarguiden mäter inte heller totala personalkostnader i absoluta tal eller i relation till totala kostnader.

Kriterierna för parametern Ekonomi är uppdelat i två delar; en för organisationer och trossamfund, och en för stiftelser. Organisationer och trossamfund bedöms utifrån fem kriterier och stiftelser utifrån fyra, då de senare skiljer sig från andra typer av organisationer.

 

Kriterier Ekonomi – organisationer och trossamfund:

 

 1. Intern kontroll
  • Har organisationen lagt upp sin senaste årsredovisning på hemsidan?
   Det finns inga myndighetskrav för ideella organisationer att lägga upp Årsredovisningen på hemsidan. För att öka transparensen och bidra till ökat förtroende för den ideella sektorn ställer Givarguiden som krav att årsredovisningen läggs upp på organisationens hemsida.
 2. Intern kontroll
  • Har organisationen lagt upp godkänt protokoll från det senaste årsmötet på hemsidan?
   Det finns inga myndighetskrav för ideella organisationer att lägga upp godkänt protokoll på hemsidan. För att öka transparensen och bidra till ökat förtroende för den ideella sektorn ställer Givarguiden som krav att protokoll läggs upp på organisationens hemsida.
 3. Intern kontroll
  • Har styrelsen beviljats ansvarsfrihet vid det senaste årsmötet?
   Styrelsens ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret under årsmötet.
 4. Extern kontroll
  • Har auktoriserad eller godkänd revisor utan anmärkning godkänt organisationens finansiella rapporter som lagts upp på hemsidan?
   Revisor skall tillstyrka att organisationens redovisning följer tillämpbara lagar och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning.
 5. Tillgänglig information
  • Presenteras relevant information i organisationens årsredovisning?
   För att underlätta för givare att djupare förstå och analysera den organisation de är intresserade av att bistå vill Givarguiden att följande ekonomiska data presenteras:

   • Varifrån organisationens intäkter kommer (t.ex. uppdelning mellan allmänhet, företag, statliga bidrag).
   • Vart organisationens utgifter gått (t.ex. uppdelning mellan ändamål, administration, verksamhet).
   • Vilka ersättningar till verksamhetschef, och eventuellt till styrelse, som utgått.

 

Kriterier Ekonomi – stiftelser

 

 1. Intern kontroll
  • Presenterar organisationen sin senaste årsredovisning på hemsidan?
   Det finns inga myndighetskrav för ideella organisationer att lägga upp Årsredovisningen på hemsidan. För att öka transparensen och bidra till ökat förtroende för den ideella sektorn ställer Givarguiden som krav att årsredovisningen läggs upp på organisationens hemsida.
 2. Extern kontroll
  • Har styrelsen handlat i enlighet med stiftelselagen och stiftelseförordningen?
   Då stiftelser inte har något årsmöte tittar Givarguiden istället på̊ revisorns uttalande i revisionsberättelsen.
 3. Extern kontroll
  • Har auktoriserad eller godkänd revisor utan anmärkning godkänt organisationens finansiella rapporter som finns presenterat på hemsidan?
   Revisor skall tillstyrka att organisationens redovisning följer tillämpbara lagar och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning.
 4. Tillgänglig information
  • Presenteras relevant information i organisationens årsredovisning?
   För att underlätta för givare att djupare förstå och analysera den organisation de är intresserade av att bistå vill Givarguiden att följande ekonomiska data presenteras:

   • Varifrån organisationens intäkter kommer (t.ex. uppdelning mellan allmänhet, företag, statliga bidrag).
   • Vart organisationens utgifter gått (t.ex. uppdelning mellan ändamål, administration, verksamhet).
   • Vilka ersättningar till verksamhetschef, och eventuellt till styrelse, som utgått.

 

Bedömningskategorier Ekonomi

 

Organisationer & trossamfund Stiftelser
Organisationens uppfyller samtliga kriterier. Organisationens uppfyller samtliga kriterier.
Organisationen uppfyller kriterium 1-4 men saknar funktionsindelad årsredovisning (kriterium 5). Organisationen uppfyller kriterium 1-3 men saknar funktionsindelad årsredovisning (kriterium 4).
Organisationen uppfyller inte kriterium 1-4. Organisationen uppfyller inte kriterium 1-3.

 

Transparens

 

Givarguiden bedömer transparens på basis av hur organisationen lägger upp dokumentation utöver stadgar och ekonomisk information på hemsidan som behövs för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Nedan är de kriterier som Givarguiden bedömer behövs för att skapa en fullständig bild av en verksamhet:

 1. Bakgrund – kort beskrivning av hur verksamheten etablerats.
 2. Organisationstyp – Verksamhetens juridiska form, om man kan bli medlem och om organisationen bedriver egna projekt.
 3. Geografiskt fokus – Var (i världen) organisationen bedriver sin verksamhet.
 4. Övergripande målsättning – vad organisationen i grunden vill uppnå.
 5. Målgrupp – Vilka eller vad organisationen arbetar för.
 6. Verksamhet – Verksamhet som inte bedrivs i projektform.
 7. Verksamhetsmål och strategier – Detaljera målsättning och hur organisationen arbetar för att uppnå dem.
 8. Organisationens ledning och styrning – Urvalskriterier för val till styrelse, styrelsens huvudsakliga uppgifter och hur ofta styrelsemöten hålls.
 9. Styrelse – Ledamöternas bakgrund, erfarenhet och nuvarande sysselsättning.
 10. Ledningsgrupp – Vilka som ingår i ledningsgruppen, bakgrund, erfarenhet och nuvarande position.
 11. Projekt – Urval av verksamhetens tongivande projekt.

 

Bedömningskategorier Transparens

 

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida.
Organisationen saknar information för 1-2 av de efterfrågade punkterna på sin hemsida.
Organisationen saknar information för 3 eller fler av de efterfrågade punkterna på sin hemsida.

 

 

Utvärdering

 

De allra flesta organisationer utför regelbundna och systematiska mätningar eller andra utvärderingar av den egna verksamheten, och vi anser att det är en viktig funktion som Givarguiden vill uppmärksamma och förmedla. Bedömningskriterierna för U kommer att läggas till utöver de som inkluderas i DET.

Med U vill Givarguiden uppnå följande

 • Leverera värde och information från den ideella sektorn till givarna.
 • Svara på ökad efterfrågan från allmänheten om utvärderingsrutiner som innefattar resultat och effektbaserad information.
 • Öka synligheten av organisationer som deltar i Givarguiden.
 • Utveckla Givarguiden som ett granskningsverktyg av mätbara data

Då det är första året vi arbetar med U ställer vi en rad frågor som dels består av påståenden om U (liknande DET) och som ligger till grund för bedömningen.

 

Frågeformulär

 

FRÅGOR som bas för bedömning. (Ja/Nej frågor förutom 1. och 7. som kräver utförliga svar)

 

 1. Utvärderar ni organisationens arbete relaterat till ert syfte och mål?
  • Om nej, planerar ni att genomföra utvärderingar? Motivera. (Resterande frågor är ej relevanta om sådant är fallet.)
 2. Vilken typ av utvärderingar genomförs?
  • Kvantitativa
  • Kvalitativa
  • Både kvantitativa och kvalitativa
 3. Utvärderar ni ert arbete utifrån en specifik metod?
 4. Redovisar ni att ni genomför utvärderingar?
  • Externt
  • Internt
  • Både internt och externt.
 5. Redovisar ni för hur ni utvärderar organisationens arbete?
  • Externt (hemsidor, konferenser, rapporter, m.m.)
  • Internt
  • Både internt och externt.
 6. Påverkar utvärderingen er organisation?
 7. Beskriv kortfattat:
  • Varför genomför ni utvärderingar? (syfte, yttre/inre påverkan)
  • När/hur ofta utvärderingen sker och varför.
  • Vad ni utvärderar och varför.
  • Vilken eller vilka metod/er ni använder och varför.
  • Vilka värden/nyckeltal som används och hur ni kom fram till dessa.
  • Hur ni redovisar ni för genomförda utvärderingar och varför. (t.ex. hemsidor, konferenser, rapporter, mejlutskick m.m.)
  • Hur resultatet från utvärderingarna används inom organisationen. (t.ex. marknadsföring, organisationsutveckling)
  • Om ni redovisar effekterna av utvärderingar på organisationen externt (t.ex. ny marknadsföring, ny strategi)

 

Bedömningskategorier för Utvärdering

 

-3 av 4 påståenden uppfylls, inklusive 5

 1. Genomför utvärderingar som redovisar kvantitativa och/eller kvalitativa resultat och/eller effekter.
 2. Redovisar utvärderingar internt och externt, ex. på hemsidor, publicerade rapporter etc.
 3. Redovisar för hur utvärderingar genomförs internt och externt, ex. på hemsidor, publicerade rapporter etc.
 4. Den utförda utvärderingen ligger till grund för organisationens vidare utveckling.
 5. Svarat på alla frågor i formuläret.

-2 av 3 påståenden uppfylls, inklusive 5.

 1. Kan inte påvisa att man genomför utvärderingar som redovisar kvantitativa och/eller kvalitativa resultat och/eller effekter.
 2. Påvisar att man utför utvärderingar men redovisar inte resultaten och effekterna externt.
 3. Den utförda utvärderingen ligger till grund för organisationens vidare utveckling.
 4. Svarat på alla frågor i formuläret.

 

  -Påståenden uppfylls.

 1. Redovisar inte för att man genomför utvärderingar av kvantitativa och/eller kvalitativa resultat och/eller effekter.
 2. Planerar att genomföra utvärderingar men har ej påbörjat arbetet än.
 3. Har inte svarat på alla frågor i formuläret.

 

 

 

Begrepp

 

Insamlingseffektivitet

Hur mycket det kostar organisationen att samla in pengar. Exempel: 80 % insamlingseffektivitet innebär att det kostar organisationen 20 kr att samla in 100 kr.

Räknas ut genom: [totala insamlingskostnader] / [insamlade privata medel].

Ändamålsandel

Hur mycket av de insamlade pengarna som går till ändamålet. Exempel: 80 % ändamålsandel innebär att 80 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet.

Räknas ut genom: [ändamålskostnader] / [totala insamlade medel].

Livskraft

Hur länge organisationen kan fortsätta med sin verksamhet om alla inkomster plötsligt skulle upphöra. Exempel: 2 månader innebär att organisationen kan fortsätta som vanligt (betala ut löner, hyra och annat) under två månaders tid.

Räknas ut genom: [omsättningstillgångar – kortfristiga skulder] / [totala kostnader]

Ersättning högste tjänsteman

Hur mycket ersättning eller lön organisationens högste tjänsteman (vanligen VD, Verksamhetschef etc.) får i månaden. Exempel: 50 TSEK innebär att den högste tjänstemannen har en månadslön på 50 TSEK.

Räknas ut genom: [specificeras i organisationernas årsredovisning]

Insamlade medel

Hur mycket pengar organisationen har samlat in totalt under det senaste året. Exempel: 100 TSEK innebär att organisationen mottagit gåvor, bidrag, samlat in pengar från allmänheten osv. av det värdet.

Räknas ut genom: [specificeras i organisationernas årsredovisning]

Storleksnivå

Baserat på hur mycket medel organisationerna samlar in sorteras de in i olika storleksnivåer.

Räknas ut genom: Insamlade medel [<5 MSEK = nivå 1], [5-15 MSEK = nivå 2], [>15 = nivå 3].

 

 

Överklaga

 

Om organisationen saknar tillgänglig information vid bedömningen men kompletterar med fakta i efterhand – inom en förutbestämd stipulerad tidsperiod – kan en omvärdering av bedömningen göras.

Om en organisation eller en givare känner att en bedömning är felaktig kan de kontakta Charity Ratings kansli via info@givarguiden.se. När Givarguiden kontaktas angående ett sådant ärende ses först bedömningen över av den person som gjorde bedömningen från början. Detta sker i syfte att kontrollera så att han eller hon missat inte missat någon information, vilken kan vara avgörande för den gjorde bedömningen.

Om organisationen eller givaren fortfarande anser att bedömningen är felaktigt skickas ärendet vidare till en person i styrelsen. Styrelsemedlemmen får allt bedömningsgrundande material samt de uppsatta bedömningsparametrarna, som utför en oberoende granskning. Den bedömning som sätts av denna person kan inte sänka den tidigare meddelande bedömningen, men antingen bidra till att höja eller lämna det lika.

Sänkning av en bedömning kan förekomma om Givarguiden delges eller finner information som inte varit tillgänglig då granskning genomfördes och som påverkar Givarguidens uppfattning av organisationens demokrati, ekonomi eller transparens.

Share Button