Ikon-D-GrînIkon-E-Grîn          Ikon-T-Grîn

 

 

Unikt för Givarguiden är att de granskade organisationerna ej kan vara medlemmar i organisationen som står bakom Givarguiden, Charity Rating. De betalar inget för att finnas med och kan inte själva avsluta ett granskande. Givarguiden är övertygad om att objektivitet är en viktig framgångsfaktor i vårt granskande.

Samtliga organisationer granskas utifrån om organisationen har DET. DET är ett akronym bildat av Givarguidens tre bedömningsparametrar Demokrati, Ekonomi och Transparens.

För att förenkla granskningen presenteras alla organisationer enligt samma mall vad gäller Demokrati, Ekonomi och Transparens. Anledningen till att informationsdjupet skiljer sig åt mellan olika organisationer är dels att de är olika bra på att beskriva sin verksamhet, men även att de i varierande grad har valt att samarbeta med Givarguiden.

Merparten av de organisationer som presenteras i vår söktjänst är medlemmar i Svensk Insamlingskontroll och FRII. FRII är en organisation som arbetar med att representera sina medlemmar i samhällsdebatten samt ger sina medlemmar råd. Svensk Insamlingskontroll är en stiftelse som analyserar ideella organisationers kostnader för insamling samt administration samt tillhandahåller ett så kallat 90-konto.

Organisationerna i Givarguiden bedöms enligt ett trafikljussystem, där varje parameter i DET bedöms med färgerna grön, gul, röd eller grå. Nedan beskrivs respektive parameter mer ingående.

Givarguiden uppdaterar informationen på sidan löpande men kan inte garantera att informationen uppdateras i samma takt som på organisationernas hemsidor. Därför uppmuntrar vi organisationer att meddela oss när de uppdaterar informationen.

 

Nedan kan du läsa om våra bedömningskriterier för Givarguiden 2015.

Under sommaren pågår Givarguidens arbete med att uppdatera vår databas, med information och bedömningar av alla organisationer. Till uppdateringen 2014 har vissa förändringar i bedömningssystemet införts och till 2015 har förtydliganden gjorts. Vill du läsa om dessa förändringar och förtydliganden, se 2013 års, 2014, 2015 eller 2016 års bedömningskriterier kan du klicka på någon av länkarna:

 

pdf_button Bedömningskriterier GG 2016

pdf_button Givarguidens checklista 2016

 

pdf_button Bedömningskriterier GG 2015

pdf_button Bedömningskriterier GG 2014

pdf_button Bedömningskriterier GG 2013

 

pdf_button Förtydligande bedömningskriterier för 2015

pdf_button Nyheter bedömning GG 2014

 

 

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2016

_____________________________________________________________________________________

Demokrati

Givarguiden har valt att bedöma ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår från ett givarperspektiv – vi bedömer givarens möjlighet till inflytande i organisationen som stipuleras i stadgarna.

Alla organisationer som granskas i Givarguiden måste ha stadgar publicerade och tillgängliga på sin hemsida. Eftersom stiftelser är en organisationsform som ej ställer krav på demokratisk struktur tilldelas de bedömningen grå. En stiftelse får dock inte automatiskt bedömningen grå; de måste precis som andra organisationsformer ha sina stadgar tillgängliga på hemsidan för att detta skall gälla (annars tilldelas bedömningen röd).

Enligt Givarguidens bedömningssystem skall organisationerna ha ett öppet medlemskap men eventuella begränsningar av medlemskapet får förekomma. Medlemskapets definition och styrelsens sammansättning tolkas i ljuset av föreningens ändamål. Detta innebär att begränsningar som görs på basis av ålder eller andra kriterier kan godkännas.

Årsmöte eller så kallad årsstämma är kärnan i organisationers demokrati och föreningens högsta beslutande organ. Det är då medlemmar ges möjlighet att utkräva ansvar samt avsätta och tillsätta styrelsen. Det är också vid årsmöten som styrelsens förvaltning av organisationen och dess ekonomi granskas. Givarguiden ser en demokratiskt uppbyggd organisation som:

 

En ideell förening eller ett trossamfund som har en demokratiskt vald styrelse, offentliga stadgar, regelbundna möten och öppet medlemskap där alla medlemmar kan vara med och påverka föreningens verksamhet.

 

Varje medlem (innefattar även medlemsorganisationer) ska vid årsmöte eller stämma äga rösträtt och allas röst skall vara av lika värde. Proportionella val där antal ombud till en årsstämma ges i proportion till medlemsorganisationernas storlek anses demokratiska om strukturen på den proportionella mandatfördelningen framgår. Vid vissa fall kan även oproportionella mandatfördelningar godkännas (till exempel vid beslut om att ge ungdomsföreningar ett fast antal ombud) dock får antalet ombud aldrig överstiga 50 % av ombudsantalet.

_____________________________________________________________________________________

 

BEDÖMNINGSSKRITERIER DEMOKRATI

Grön demo litenOrganisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt preciserat de av Givarguiden fastställda punkterna.

 

Gul demo litenOrganisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad. Gul bedömning kan även ges till organisationer som stipuleras av staten att anta stadgar som ej uppfyller Givarguidens krav, för att till exempel kunna söka statliga bidrag till verksamheten.

Ikon-D-RîdOrganisationen har inte tillgängliggjort sina stadgar på hemsidan. Även organisationer som ej stadgat de av Givarguiden fastställda punkterna eller ej har ett öppet medlemskap.

Grå demo litenOrganisationen är en stiftelse och har sina stadgar offentliga på hemsidan. Eftersom det är en organisationsform som ej ställer krav på demokratisk struktur tilldelas grå bedömning.

 

_____________________________________________________________________________________

 

Ekonomi

Den finansiella sammanställningen görs utifrån organisationens årsredovisning där Givarguiden granskar intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Två av de vanligaste frågorna som ställs när intressenter kontaktar Givarguiden är angående hur stor del av organisationens kostnader/utgifter som går till ändamålet, samt hur stor del av de totala kostnaderna som går till personalens löner och styrelsearvoden. Vi har valt att presentera detta men utan att ta med det i bedömningen av parametern Ekonomi eftersom Givarguiden anser att ändamålskostnader satta i relation till andra kostnader inte alltid ger en rättvis bild av organisationens kapacitet att skapa värde. Likaledes är totala personalkostnader, absolut eller i relation till totala kostnader, ett trubbigt mått. Frågan om att kunna rekrytera den kompetens som behövs och behålla nödvändig expertis inom organisationen är även svår att väga in här.

Nytt för 2014:

Kriterierna för bedömningen Ekonomi är uppdelat i två delar; en för organisationer och trossamfund, samt en för stiftelser. Organisationer och trossamfund bedöms utifrån fem kriterier och stiftelser utifrån fyra. Anledningen till denna skillnad är att organisationsformen stiftelse skiljer sig från andra typer av organisationer, varför andra kriterier istället blir tillämpbara.

All information som efterfrågas skall finnas tillgänglig på organisationernas hemsidor, detta för att underlätta för givare som vill ta del av denna. Information som skickas in godtas inte som bedömningssgrundande, men publiceras på Givarguidens hemsida (dock med tydlig hänvisning att informationen ej finns tillgänglig på organisationens hemsida).

_____________________________________________________________________________________

 Checklista Ekonomi – organisationer och trossamfund:

 1. Intern kontroll
  • Presenterar organisationen sin senaste årsredovisning på hemsidan?
  • Det finns inga myndighetskrav för ideella organisationer att göra detta. För att öka transparensen och bidra till ökat förtroende för den ideella sektorn ställer Givarguiden som krav att detta redovisas på organisationens hemsida.
 2. Intern kontroll
  • Presenterar organisationen godkänt protokoll från det senaste årsmötet på hemsidan?
  • Det finns inga myndighetskrav för ideella organisationer att göra detta. För att öka transparensen och bidra till ökat förtroende för den ideella sektorn ställer Givarguiden som krav att detta redovisas på organisationens hemsida.
 3. Intern kontroll
  • Har styrelsen beviljats ansvarsfrihet vid det senaste årsmötet?
  • Styrelsens ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret under årsmötet.
 4. Extern kontroll
  • Har auktoriserad eller godkänd revisor utan anmärkning godkänt organisationens finansiella rapporter som finns presenterat på hemsidan?
  • Revisor skall tillstyrka att organisationens redovisning följer tillämpbara lagar och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning.
 5. Tillgänglig information
  • Presenteras relevant information i organisationens årsredovisning?
  • För att underlätta för givare att djupare förstå och analysera den organisation de är intresserade av att bistå vill Givarguiden att följande ekonomiska data presenteras:
   • Att det tydligt framgår från var organisationens intäkter kommer från (t.ex. uppdelning mellan allmänhet, företag, statliga bidrag).
   • Att det tydligt framgår var organisationens utgifter gått (t.ex. uppdelning mellan ändamål, administration och insamling).
   • Att det tydligt framgår hur stora eventuella ersättningar till verksamhetschef och styrelse som utgått.

 

_____________________________________________________________________________________

 

Checklista Ekonomi – stiftelser

 1. Intern kontroll
  • Presenterar organisationen sin senaste årsredovisning på hemsidan?
  • Det finns inga myndighetskrav för ideella organisationer att göra detta. För att öka transparensen och bidra till ökat förtroende för den ideella sektorn ställer Givarguiden som krav att detta redovisas på organisationens hemsida.
 2. Extern kontroll
  • Har styrelsen handlat i enlighet med stiftelselagen och stiftelseförordningen?
  • Då stiftelser inte har något årsmöte tittar Givarguiden istället på revisorns uttalande i revisionsberättelsen.
 3. Extern kontroll
  • Har auktoriserad eller godkänd revisor utan anmärkning godkänt organisationens finansiella rapporter som finns presenterat på hemsidan?
  • Revisor skall tillstyrka att organisationens redovisning följer tillämpbara lagar och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning.
 4. Tillgänglig information
  • Presenteras relevant information i organisationens årsredovisning?
  • För att underlätta för givare att djupare förstå och analysera den organisation de är intresserade av att bistå vill Givarguiden att följande ekonomiska data presenteras:
   • Att det tydligt framgår från var organisationens intäkter kommer från (t.ex. uppdelning mellan allmänhet, företag, statliga bidrag).
   • Att det tydligt framgår var organisationens utgifter gått (t.ex. uppdelning mellan ändamål, administration och insamling).
   • Att det tydligt framgår hur stora eventuella ersättningar till verksamhetschef och styrelse som utgått.

 

_____________________________________________________________________________________

 

BEDÖMNINGSSKRITERIER EKONOMI

  Organisationer & trossamfund Stiftelser
 Ikon-E-Grîn Organisationens uppfyller samtliga kriterier. Organisationens uppfyller samtliga kriterier.
 Ikon-E-Gul Organisationen uppfyller kriterium 1-4 men saknar funktionsindelad årsredovisning (kriterium 5). Organisationen uppfyller kriterium 1-3 men saknar funktionsindelad årsredovisning (kriterium 4).
 Ikon-E-Rîd Organisationen uppfyller inte kriterium 1-4. Organisationen uppfyller inte kriterium 1-3.

_____________________________________________________________________________________

 

Transparens

Enligt Givarguiden innebär transparens öppenheten gentemot allmänheten och intressenter vad gäller information om verksamheten, stadgar samt årsredovisning.

Givarguiden bedömer transparens efter huruvida organisationen tillgängliggör all dokumentation utöver stadgar och ekonomisk information som behövs för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten på sin hemsida. Givarguiden har nedan specificerat det som enligt oss behövs för att skapa en fullständig bild av en verksamhet:

 1. Bakgrund är en kort beskrivning av hur verksamheten etablerats.
 2. Organisationstyp förklarar verksamhetens juridiska form, om man kan bli medlem och om organisationen bedriver egna projekt.
 3. Geografiskt fokus visar var i världen organisationen bedriver sin verksamhet.
 4. Övergripande målsättning beskriver vad organisationen i grunden vill uppnå.
 5. Målgrupp beskriver vilka eller vad organisationen arbetar för.
 6. Verksamhet beskriver den löpande verksamheten som inte bedrivs i projektform.
 7. Verksamhetsmål och strategier ger detaljerade målsättningar och hur organisationen arbetar för att uppnå dem.
 8. Organisationens ledning och styrning beskriver vilka urvalskriterier som finns för val till styrelse, vilka styrelsens huvudsakliga uppgifter är och hur ofta styrelsemöten hålls.
 9. Styrelse beskriver ledamöternas bakgrund, erfarenhet och nuvarande sysselsättning.
 10. Ledningsgrupp beskriver vilka som ingår i ledningsgruppen, bakgrund, erfarenhet och nuvarande position.
 11. Projekt beskriver ett urval av verksamhetens tongivande projekt.

 

_____________________________________________________________________________________

 

BEDÖMNINGSSKRITERIER TRANSPARENS

Grön trans liten Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida.

 

Gul trans litenOrganisationen presenterar inte information för 1-2 av de efterfrågade punkterna på sin hemsida.

 

Ikon-T-RîdOrganisationen presenterar inte information för 3 eller fler av de efterfrågade punkterna på sin hemsida.

 

_____________________________________________________________________________________

Insamlingseffektivitet

Hur mycket det kostar organisationen att samla in pengar. Exempel: 80 % insamlingseffektivitet innebär att det kostar organisationen 20 kr att samla in 100 kr.

Räknas ut genom: [totala insamlingskostnader] / [insamlade privata medel].

Ändamålsandel

Hur mycket av de insamlade pengarna som går till ändamålet. Exempel: 80 % ändamålsandel innebär att 80 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet.

Räknas ut genom: [ändamålskostnader] / [totala insamlade medel].

Livskraft

Hur länge organisationen kan fortsätta med sin verksamhet om alla inkomster plötsligt skulle upphöra. Exempel: 2 månader innebär att organisationen kan fortsätta som vanligt (betala ut löner, hyra och annat) under två månaders tid.

Räknas ut genom: [omsättningstillgångar – kortfristiga skulder] / [totala kostnader]

Ersättning högste tjänsteman

Hur mycket ersättning eller lön organisationens högste tjänsteman (vanligen VD, Verksamhetschef etc.) får i månaden. Exempel: 50 TSEK innebär att den högste tjänstemannen har en månadslön på 50 TSEK.

Räknas ut genom: [specificeras i organisationernas årsredovisning]

Insamlade medel

Hur mycket pengar organisationen har samlat in totalt under det senaste året. Exempel: 100 TSEK innebär att organisationen mottagit gåvor, bidrag, samlat in pengar från allmänheten osv. av det värdet.

Räknas ut genom: [specificeras i organisationernas årsredovisning]

Storleksnivå

Baserat på hur mycket medel organisationerna samlar in sorteras de in i olika storleksnivåer.

Räknas ut genom: Insamlade medel [<5 MSEK = nivå 1], [5-15 MSEK = nivå 2], [>15 = nivå 3].

_____________________________________________________________________________________

Överklaga

Om organisationen saknar tillgänglig information vid bedömningen men kompletterar med fakta i efterhand kan en omvärdering av bedömningen göras.

Om en organisation eller en givare känner att en bedömning är felaktig kan de kontakta Charity Ratings kansli via info@givarguiden.se. När Givarguiden kontaktas angående ett sådant ärende ses först bedömning över av den person som gjorde bedömningen från början. Detta i syfte att kontrollera så att han eller hon missat inte missat någon information, vilken kan vara avgörande för den gjorde bedömningen.

Om organisationen eller givaren fortfarande anser bedömningen felaktigt skickas ärendet vidare till en person i styrelsen. Styrelsemedlemmen får allt bedömningsgrundande material skickat till sig tillsammans med de uppsatta bedömningsparametrarna. En oberoende granskning sker således av organisationen. Den bedömning som sätts av denna person kan inte sänka den tidigare meddelande bedömningen, men antingen bidra till att höja eller lämna det lika.

Sänkning av en bedömning kan förekomma om Givarguiden delges eller finner information som inte varit tillgänglig då granskning genomfördes och som påverkar Givarguidens uppfattning av organisationens demokrati, ekonomi eller transparens.

 

Share Button