Alla organisationer

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda vars verksamhet grundar sig på Barnkonventionen. År 1919 grundades Save the Children i England av Eglantyne Jebb. Senare samma år bildades Rädda Barnen i Sverige. Jebb var den första som lanserade idén om barnets rättigheter och hon var en av initiativtagarna till den så kallade Genève-deklarationen, (Nationernas Förbund 1924)- en föregångare till konventionen om barnets rättigheter. Organisationens målgrupp är i första hand de barn som har allra svårast att få sina rättigheter respekterade och tillgodosedda. Det är barn som utsätts för våld och övergrepp eller inte får den utbildning de har rätt till. Andra viktiga grupper är barn i väpnade konflikter och katastrofer samt barn som lever i fattigdom. För Rädda Barnen är det också viktigt att nå målgruppen vuxna för att kunna förbättra barns villkor.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Rädda Barnen har 1 185 538 000 kr i totala intäkter. 48.7 % är privata medel, och 51.1 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

87 % Graph

Det kostar 13 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

90 % Graph

90 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Rädda Barnen har 335 anställda. 74 % är kvinnor och 26 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

74 %
Kvinnor
26 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

År 1919 grundades Save the Children i England av Eglantyne Jebb. Senare samma år bildades Rädda Barnen i Sverige. Jebb var den första som lanserade idén om barnets rättigheter och hon var en av initiativtagarna till den så kallade Genève-deklarationen, (Nationernas Förbund 1924)- en föregångare till konventionen om barnets rättigheter.

Rädda Barnen är medlem av Internationella Rädda Barnen (Save the children). Internationella Rädda Barnen består av 29 medlemsorganisationer i lika många länder med över 14 000 anställda, som utför insatser i mer än 120 länder. Internationella Rädda Barnen har ett kontor i London som samordnar medlemmarnas gemensamma arbete. Rädda Barnen är en av de ledande medlemsorganisationerna med representation i Internationella Rädda Barnens styrelse, och i ett antal styr- och arbetsgrupper.

Övergripande målsättning

Rädda barnens överigripande målsättning är:
- att barn inte utsätts för diskriminering, exploatering, våld och andra övergrepp
- att barn kan göra sin röst hörd och få inflytande över sin situation
- att barn tillförsäkras en trygg och hälsosam uppväxt och ett lärande som ger självtillit och relevant kunskap.

Målgrupp

Organisationens målgrupp är i första hand de barn som har allra svårast att få sina rättigheter respekterade och tillgodosedda. Det är barn som utsätts för våld och övergrepp eller inte får den utbildning de har rätt till. Andra viktiga grupper är barn i väpnade konflikter och katastrofer samt barn som lever i fattigdom. För Rädda Barnen är det också viktigt att nå målgruppen vuxna för att kunna förbättra barns villkor.

Verksamhetsmål och strategi

Barnkonventionens grundprinciper översätts i tre konkreta mål för Rädda Barnes arbete. De ska bidra till:

1. Att barn inte utsätts för diskriminering, exploatering, våld och andra övergrepp.
2. Att barn kan göra sin röst hörd och få inflytande över sin situation.
3. Att barn tillförsäkras en trygg och hälsosam uppväxt och ett lärande som ger självtillit och relevant kunskap.

För att förverkliga barns rättigheter krävs:
1. Att stater gör sitt yttersta för att lagstiftning, fördelning av resurser och tillgång på offentlig service ska följa Barnkonventionen.
2. Att barn och unga känner till och kan försvara sina rättigheter och att det finns organisationer som stödjer och verkar för barnets bästa.
3. Att vuxnas kunskaper, föreställningar och attityder om barn, barns behov och barns rättigheter baseras på Barnkonventionen och att detta också avspeglar sig i hur de beter sig mot barn.

Rädda Barnens strategi vilar på långsiktigt förändringsarbete med målet att skapa varaktiga förbättringar för barn. För bestående resultat krävs ofta genomgripande samhällsförändringar med både nya lagar och attitydförändringar. Rädda Barnen samlar och sprider kunskap om barns levnadsvillkor och bedriver politiskt påverkansarbete för att samhället ska ta sitt ansvar och för att statens stöd till föräldrar och vårdnadshavare ska öka.

Rädda Barnen arbetar med fyra metoder, oftast i kombination. Den första arbetsmetoden är att ta reda på fakta och lyssnar på vad barnen själva säger. Rädda Barnen arbetar tar även del av andras forskning, studier och praktiska erfarenheter inom aktuella områden.

Den andra arbetsmetoden är att sprida kunskaper till dem som har inflytande över barns livsvillkor. Genom att förmedla egna och andras kunskaper för att stärka förmågan hos viktiga aktörer att tillämpa och främja Barnkonventionen. Det kan gälla problemanalyser, slutsatser av studier eller utveckling av metoder och verktyg. Det kan också gälla stöd till samarbetsorganisationer att utveckla sin kompetens i exempelvis påverkansarbete, strategisk planering eller finansiering. De arbetar också direkt med barn och ungdomar i synnerhet i katastrof situationer. Genom stöd och genom att lyssna samlar de kunskap om olika problem, bättre idéer till lösningar och för att utveckla metoder som kan få betydelse för flera.

De arbetar även med att väcka opinion och påverka makthavare att se till barnets bästa. Med den kunskap de har skaffat sig genom direkta insatser för barn eller faktainsamling och analys påverkar Rädda Barnen makthavare och bildar opinion bland allmänheten. Opinionsbildningen sker genom lobbyarbete, opinionsbildning och marknadsföring, liksom genom kunskapsspridning.

Internationellt arbetar Rädda Barnen ofta genom lokala organisationer. De lokala organisationerna är experter på det egna samhället och den egna kulturen. Genom att stärka nationella krafter och initiativ kan man uppnå långsiktiga förbättringar av barns levnadsvillkor.

I Sverige arbetar Rädda Barnen lokalt, regionalt och centralt. För att öka slagkraften i det lokala arbetet satsar Rädda Barnen extra på att utveckla lokalföreningarnas förmåga att arbeta för barns rättigheter på den egna orten. I Sverige finns fyra regionskontor för att stötta det lokala arbetet. Medlemmarnas engagemang stöds också genom utbildningar, en webbaserad medlemsportal och genom regionala handläggare.
De flesta beslut kring offentliga verksamheter som berör barn och unga fattas i kommuner och landsting, och genom många starka lokalföreningar kan Rädda Barnen påverka dessa lokala beslut.

Verksamhet

Allt Rädda Barnen gör utgår från barns rättigheter och FN:s konvention för barns rättigheter - Barnkonventionen.Löpande verksamhet inkluderar ett omfattande opinionsbildande arbete för att förbättra barns situation i Sverige och internationellt. Rädda Barnens hjärtefrågor är barn på flykt, barn som misshandlas, barn som utsätts för sexövergrepp och barnfattigdom.

I Sverige har Rädda Barnen bred verksamhet för barn och unga. Exempel på verksamheter är Centrum för Barn och Ungdomar som erbjuder behandling och stöd för barn och unga, och mottagningar finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vidare driver Rädda Barnen verksamhet för att förhindra hedersrelaterat våld, i form av samtalsgrupper och föräldrastöd, driver flera olika verksamheter för nyanlända och verksamhet för idrott fri från mobbing, kränkningar och diskriminering.

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
Rädda Barnen

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.raddabarnen.se

Facebook  Twitter

Besöksadress:
Landsvägen 39
107 88 Sundbyberg

Telefon:
08-6989000

E-postadress:
kundservice@rb.se

Organisationsnummer:
802002-8638

Plusgiro:
902003-3

Bankgiro:
902-0033

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008
PDF-dokument Charity Ratings guide till att hjälpa invånarna i Gaza
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2009
PDF-dokument Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti - uppdatering 2010-01-28

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)


Tar inte avstånd från att investera i...

Kommersiell spelverksamhet