Alla organisationer

Sjundedags Adventistsamfundet / ADRA

ADRA står för Adventist Development and Relief Agency och är en biståndsorganisation som hjälper människor i världens fattiga länder.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke godkänt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Lågt

Organisationen har inte tillgängliggjort sina stadgar för extern granskning.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (9) styrelsens bakgrund och tidigare erfarenhet samt (7) verksamhetens detaljerade målsättningar och strategier och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Sjundedags Adventistsamfundet / ADRA har 58 936 000 kr i totala intäkter. 96.1 % är privata medel, och 0.4 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

53 % Graph

53 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Sjundedags Adventistsamfundet / ADRA har 35 anställda. 37 % är kvinnor och 63 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

37 %
Kvinnor
63 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

På 150 år har Adventistsamfundet vuxit från en handfull individer till ett världsvitt samfund med över 18 miljoner medlemmar i fler än 200 länder. Läromässigt är adventisterna arvtagare till 1840-talets tvärkyrkliga milleritrörelse. Även om namnet "sjundedagsadventist" valdes redan 1860, organiserades inte samfundet förrän den 21 maj 1863, när rörelsen bestod av ungefär 125 församlingar och 3 500 medlemmar totalt i världen. Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige organiserades 1880.

Övergripande målsättning

Målet för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige är ”att vara ett levande och växande trossamfund i tiden med Kristus i centrum som bereder människor för Jesu återkomst och utmanar till trohet mot Gud”. För ADRA Sverige, som är organisationens internationella verksamhetsgren, är målsättningen ”att påvisa Guds kärlek till fattiga och behövande genom att verka för att förbättra deras levnadsförhållanden”.

Målgrupp

För Sjundedags Adventistsamfundet är målgruppen medlemmar i samfundets församlingar samt allmänheten.
ADRA Sveriges målgrupp är de mest utsatta i låginkomstländer, speciellt kvinnor och barn som lever i länder som ingår i ADRA Sveriges geografiska fokusområden. I Sverige är ADRA Sveriges målgrupp, när det gäller information och insamling, medlemmarna i Sjundedags Adventistsamfundet, allmänheten och företag.

Verksamhetsmål och strategi

Målet för ADRA Sveriges biståndsarbete är:
Att bekämpa fattigdom genom att förbättra fattiga människors ekonomiska och fysiska förhållanden samt att skapa möjligheter för dem att uppnå sin rättmätiga plats i samhället.

ADRA Sveriges målsättningar är att:
• Bistå fattiga och utsatta i deras strävan att förbättra sina livsförhållanden och att därigenom göra det möjligt för dem att delta i och påverka de beslutsprocesser som påverkar deras liv.
• Verka i solidaritet med de fattiga och utsatta samt med partners i andra länder.
• Vara en kompetent, välkänd och växande biståndsorganisation som arbetar med utvecklingsinsatser och humanitära insatser.

Fattiga får små lån som hjälper dem att få en inkomst - och äntligen får de mat för dagen och har råd att sända sina barn till skolan. Kvinnor får lära sig att läsa, räkna och skriva - och vet nu att de betalar rätt pris på marknaden. Hiv-drabbade människor får råd och stöd - och hopp om ett meningsfullt liv. Och människor får hjälp att förstå och utnyttja sina rättigheter i samhället.

ADRA Sverige har fem fokusområden som de arbetar inom för att uppnå målet för sitt utvecklingsarbete. Dessa är: hälsovård, utbildning, hälsa, fattigdomsbekämpning samt kapacitetsutveckling.

Verksamhet

För Adventistsamfundet är den löpande verksamheten bland annat inriktad på församlingsarbete, evangelisationskampanjer, läger och att arbeta med media.

Inom ADRA fokuserar arbetet främst på att genomföra olika biståndsprojekt samt humanitära insatser vid katastrofer av olika slag. Detta innefattar bl a arbete med ansökningar och rapporter, uppföljning av olika projekt samt utvärderingsbesök vid olika projekt. Dessutom arbetar ADRA med informationsverksamhet såsom hemsida, broschyrer och annat informationsmaterial. Vidare har organisationen en insamling riktad mot allmänheten varje år, bedriver informationsarbete gentemot samfundets församlingar och genomför två riktade katastrofinsamlingar mot samfundets medlemmar varje år.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Sjundedags Adventistsamfundet / ADRA

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap med egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige

Webbadress:
www.adra.se

Facebook  

Postadress:
Box 536
101 30 Stockholm

Besöksadress:
Olof Palmes gata 25. 2tr
101 30 Stockholm

Telefon:
08-54529770

E-postadress:
info@adra.se

Organisationsnummer:
816400-0922

Plusgiro:
900721-2

Bankgiro:
900-7212

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008
PDF-dokument Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti - uppdatering 2010-01-28

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Kommersiell spelverksamhet


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)