Alla organisationer

Förbundet Sveriges Dövblinda

Förbundet Sveriges Dövblinda arbetar för rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte en signerad årsredovisning och saknar årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Förbundet Sveriges Dövblinda har 0 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

0 % Graph

Det kostar 100 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, bildades redan den 13 september 1959 under namnet Föreningen Sveriges Dövblinda. Föreningen ombildades den 14 juni 2008 till en tvåplansorganisation och är en riksomfattande sammanslutning av regionala föreningar av personer med dövblindhet.

Övergripande målsättning

FSDB ska utifrån principen om alla människors lika värde arbeta för rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället.

Målgrupp

Personer med dövblindhet.

Verksamhetsmål och strategi

Under åren 2016 - 2017 ska vi i FSDB prioritera att arbeta med dessa två frågor:

- Rätt till kommunikation och information och rätt till stöd och service. (t.ex. tolktjänst, LSS, hjälpmedel, samhällsinformation)
- Organisation och medlemskap (t.ex. att utveckla och stärka FSDB som organisation samt att öka antalet medlemmar).

När FSDB arbetar för att uppnå våra övergripande och prioriterade mål använder tre nivåer.

Dessa nivåer är:

För enskilda medlemmar:
Det första prioriterade målet på denna nivå är att medlemmar ska få rätt till kommunikation och information och rätt till stöd och service utifrån sina särskilda behov. Det andra prioriterade målet på denna nivå är att medlemmar och även alla andra personer med dövblindhet ska känna att FSDB som organisation är till för dem och att de ska vilja vara medlem.

Inom FSDB
Det första prioriterade målet på denna nivå är att FSDB ska arbeta för att alla deras medlemmar ska få rätt till kommunikation och information samt rätt till stöd och service vid alla aktiviteter inom FSDB. Det andra prioriterade målet på denna nivå är att FSDB ska arbeta för att utveckla och stärka FSDB som organisation samt att öka antalet medlemmar.

Utåt i samhället
Det första prioriterade målet på denna nivå är att samhället ska förstå dövblindas särskilda behov och göra det möjligt för alla våra medlemmar att få rätt till kommunikation och information och rätt till stöd och service utifrån sina särskilda behov. Det andra prioriterade målet på denna nivå är FSDB som organisation ska synas utåt i samhället och vara förebild.

En del frågor arbetas med på samtliga nivåer medan andra arbetas med på en nivå.

Läs vidare i FSDB verksamhetsplan för 2016-2017 som finns tillgänglig på deras hemsida.

Verksamhet

Runt om i landet finns tolv regionala föreningar. Inom FSDB finns också en föräldrasektion, Föräldrarådet, och en ungdomssektion, Dövblind Ungdom (DBU). Föräldrarådet arbetar med frågor som uppstår i familjer med barn med dövblindhet. I DBU samlas barn och ungdomar med dövblindhet till egna aktiviteter.

Förbundet driver ett antal sakfrågor:

- Internationellt arbete: FBDS har varit aktivt inblandade i uppbyggandet av dövblindföreningar i 18 länder i Latinamerika och Afrika och i skapandet av WFDB. De internationella kontakterna ger också FSDB kunskap och impulser till ny verksamhet och nya sätt att angripa gamla problem. I den internationella samverkan förs också diskussioner kring mänskliga rättigheter.

- Mänskliga Rättigheter: FSDB är en av de sex medlemsorganisationerna i samarbetsorganisationen Lika Unika.
Lika Unika är en svensk federation inom funktionshinderrörelsen som verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lika Unika bildades i december 2009 och är en alternativ organisation jämte Handikappförbunden.
Lika Unika engagerar sig i intressepolitiska frågor på riksplanet som handlar om att förbättra livssituationen för människor med funktionsnedsättningar, framförallt med nedsättningar kopplat till syn, hörsel- och rörelse.

-Rätt till LSS: Synskadades Riksförbund och Förbundet Sveriges Dövblinda kräver lagstadgad rätt till ledsagning enligt LSS för gravt synskadade/blinda och personer med dövblindhet. Syftet är att öka makten över våra liv. Servicen ska ges efter behov och utan kostnad.

- Samverkan: Då FBDB är en liten organisation arbetar de i samverkan med andra som har liknande målsättning, bland annat Nationellt kunskapscenter för dövblindafrågor, Specialpedagogiska skolmyndigeten, My Right med flera.

- Skolfrågor
FSDB:s målsättning är att alla elever med dövblindhet ska ha tillgång till god utbildning och utveckling. Skolan ska hålla bra kvalitet och alla elever ska få det stöd och anpassningar de behöver oavsett skolform (obligatorisk eller frivillig utbildning). Arbete sker i samverkan mellan FSDB, DBU och Föräldrarådet.

- Tolkfrågor: Dövblindtolkning är en absolut förutsättning för att personer med dövblindhet ska kunna uppnå delaktighet i samhället. Visionen är att personer med dövblindhet ska ha tillgång till tolkservice av kvalificerade tolkar i alla de situationer de själva anser att de behöver tolk.Senast Uppdaterad:
2018-11-18

Organisationsnamn:
Förbundet Sveriges Dövblinda

Organisationstyp:
Medlemsbaserad organisation med privat medlemskap. Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Afrika, Sverige, Sydamerika

Webbadress:
www.fsdb.org

Facebook  

Postadress:
FSDB
122 88 Enskede

Besöksadress:
Sandborgsvägen 52
122 88 Enskede

Telefon:
08-39 90 00

E-postadress:
fsdb@fsdb.org

Organisationsnummer:
802006-9780

Plusgiro:
44 77 73-3

FRII:
Nej

90-konto:
Nej

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet