Alla organisationer

Olof Palmes Internationella Center

Palmecentret arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Palmecenter är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke godkänt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Lågt

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (organisationen har inte öppet medlemskap, medlemmarna har inte lika rösträtt eller möjlighet till representation i styrelsen, preciserar inte i sina stadgar hur beslutsfattande sker på årsmötet, saknar specifikationer kring hur andra än styrelseledamöter kan kräva att extra årsmöte hålls).

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (9) styrelsens bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Olof Palmes Internationella Center har 141 518 000 kr i totala intäkter. 5.9 % är privata medel, och 91.6 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

86 % Graph

Det kostar 14 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

97 % Graph

97 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Olof Palmes Internationella Center bildades 1992 av Socialdemokraterna, Landsorganisationen och Kooperativa förbundet.

Övergripande målsättning

Palmecentrets övergripande mål är en värld med fredliga samhällen grundade på demokratins ideal och alla människors lika värde.

Övergripande målet för Palmecentrets internationella utvecklingssamarbete är att verksamheten ska leda till att samarbetsorganisationer, och personer som verkar inom dem, utvecklar sin förmåga att aktivera och organisera människor deras strävan att påverka de samhällen de lever i, och därmed sina egna liv.

Övergripande målet för Palmecentrets kommunikation och opinionsbildning syftar till att synliggöra de strukturer som försvårar utveckling. Palmecentret ska därför bidra till ökad kunskap, stärkt engagemang och ökad mobilisering för internationell solidaritet, mänskliga rättigheter, demokrati och fred.

Målgrupp

Inom det internationella utvecklingssamarbetet: Människor engagerade för folkligt deltagande, fackligt samhällsarbete och partipolitisk organisering inom socialdemokratisk och progressiva organisationer i Palmecentrets verksamhetsländer.

För kommunikation och opinionsbildning: Medlemmar och aktiva i Palmecentrets medlemsorganisationer, internationellt intresserade personer som sympatiserar med arbetarrörelsen värderingar samt beslutsfattare, opinionsbildare och medier.

Verksamhetsmål och strategi

Det direkta målet med utvecklingssamarbetet är att bidra till att ge människor makt att forma de samhällen de lever i, och därmed sina egna liv. Palmecentrets politiska prioriteringar är mänskliga rättigheter, demokrati och fred. Palmecentrets arbete utgår från alla människors rätt att ha makt över sitt liv och att påverka
sitt samhälle. Palmecentret tror på samhällen där makten utgår från folket. Demokratin skapar förutsättningar för människor att leva ett liv i frihet, och är ett styrelseskick med möjlighet att bidra till en mer jämlik fördelning av makt och resurser i samhället och som genom fri öppen debatt kan lösa konflikter fredligt. Till grund för detta arbete ligger en analys av de maktstrukturer som underordnar och diskriminerar människor på grund av exempelvis
klass, kön, etnicitet, sexuell läggning eller könsidentitet.

När det gäller internationellt utvecklingssamarbete finns det, enligt den förändringsteori som den svenska arbetarrörelsen och Palmecentret baserar sin verksamhet på, tre former av organisering som är nödvändig för att åstadkomma utveckling och fattigdomsbekämpning:

• Folkligt deltagande – människor måste ges möjlighet att själva organisera sig på det sätt de vill för att kunna vara delaktiga i samhällsutvecklingen.
• Fackligt samhällsarbete – starka, demokratiska fackföreningar är en förutsättning för löntagarinflytande, rättvisa löner och goda arbetsvillkor.
• Partipolitisk organisering – människors organisering i väl fungerande partier och kontakter mellan politiska partier och övriga civila samhället är avgörande för att de politiska beslut som fattas ska vara positiva för befolkningen.

Detta speglar tre centrala aspekter av den folkliga organisering som har bidragit till den demokratiska utvecklingen av Sverige som välfärdsnation. Denna indelning är relevant för att analysera behovet av stöd i Palmecentrets verksamhetsländer och för urvalet av insatser.

Fyra genomgående perspektiv ska prägla allt Palmecentrets arbete:
• Jämställdhet och icke-diskriminering - Palmecentret kräver att jämställdhetsaspekten ska uppmärksammas i all verksamhet som bedrivs av och finansieras av organisationen.
• Hiv och aids - i Palmecentrets uppdrag ingår att analysera hur hiv och aids påverkar projektsamarbetet samt att identifiera områden där det är möjligt att integrera hiv- och aidsprevention i pågående samarbetsprojekt
• Hållbar utveckling - miljöaspekten ska beaktas i all verksamhet som bedrivs med stöd från organisationen. Målet är att bidra till hållbar utveckling och ett hållbart klimat
• Antikorruption - målet är att bidra till fattigdomsbekämpning, rättssäkerhet och demokrati, samt att i Palmecentrets eget arbete tillförsäkra att skattepengar och insamlade medel används på ett rättfärdigt sätt.

Läs mer i Palmecentrets Verksamhetspolicy och Verksamhetsstrategi för 2015-2019

Verksamhet

Palmecentret har tre huvudsakliga verksamhetsområden:
- Internationella utvecklingsprojekt i samarbete med människor och organisationer i civilsamhället. Palmecentret samarbetar med människor och organisationer världen över, bland annat i Burma, Palestina, Serbien och Sydafrika. Genom deras utvecklingsprojekt arbetar de för att ge makt åt människor att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv. Kvinnor, ungdomar och aktiva på gräsrotsnivå är prioriterade målgrupper. Deras stora internationella nätverk gör det möjligt att i alla länder samarbeta med partners som delar våra värderingar. Ett samarbetsavtal med Sida finansierar större delen av våra projekt men de pengar som de kan samla in till Palmecentrets solidaritetsfond är helt avgörande för verksamheten.

- Partiinriktat demokratistöd – Genom det partiinriktade demokratistödet stödjer Socialdemokraterna och Palmecentret uppbyggnaden av socialdemokratiska systerpartier runt om i världen. Det gör de både i länder som har demokratiska system, men svaga sådana, och i länder med auktoritärt styre. Samarbetet fokuserar på utbildning för partiernas ledningar och medlemmar, utveckling av organisationerna och erfarenhetsutbyte. Den svenska arbetarrörelsens erfarenhet och kunskap om folkrörelsers roll i demokratiarbetet är vår styrka. De har i Sverige organiserat och mobiliserat människor som arbetat för samhällsförändringar som kommer alla till del. Denna erfarenhet ger unika möjligheter att stödja andra.

- Information och opinionsbildning för att öka kunskapen om internationella frågor och bidra till ett ökat engagemang. Kunskap och debatt behövs också för att förändra världen. När kunskapen om situationen i utvecklingsländer ökar i Sverige blir fler engagerade till stöd för fattiga kvinnors och mäns kamp för förändring. Därför anordnar de seminarier och öppna möten där våra samarbetspartners, politiker, experter och debattörer medverkar. De ger också ut broschyrer och studiematerial.

Palmecentret bedriver dels egen projektverksamhet, dels stödjer och kvalitetssäkrar projekt som bedrivs av medlemsorganisationernas svenska projektgrupper.

Vidare bedriver Palmecentret en bred kommunikations- och opinionsbildande verksamhet. Palmecentret publicerar årligen skrifter, foldrar och annat tryckt material. På hemsidan finns ett aktuellt seminarieprogram liksom information om verksamheten och om samarbetsprojekten. Här finns analyser, diskussionsinlägg och artiklar om aktuella ämnen.

Inom ramen för organisationen sker insamlingsverksamhet (genom Arbetarrörelsens internationella solidaritetsfond, kallad Palmecentrets solidaritetsfond, som grundades 1979). Fondens medel går till: ”uppbyggnaden av fria och demokratiska organisationer som arbetar för frihet, demokrati, social rättvisa och fred i olika delar av världen”. Fonden är grunden för en mängd projekt runt om i världen.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Olof Palmes Internationella Center

Organisationstyp:
Olof Palmes Internationella Center är en huvudmannaorganisation.

Organisationen har egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Sydamerika

Webbadress:
www.palmecenter.se

Facebook  

Postadress:
Box 836
101 36 Stockholm

Besöksadress:
Sveavägen 68
101 36 Stockholm

Telefon:
08-677 57 70

E-postadress:
info@palmecenter.se

Organisationsnummer:
802013-1333

FRII:
Nej

90-konto:
Nej

Dokument:
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2008
PDF-dokument Charity Ratings guide till att hjälpa invånarna i Gaza
PDF-dokument Charity Ratings guide för att visa solidaritet med Burma
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2007

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet