Alla organisationer

Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska kyrkans internationella arbete kämpar för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck tillsammans med människor över hela världen. De stöttar människor oberoende av deras politiska hållning eller religionstillhörighet.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Godkänd

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller de av Givarguiden fastställda kraven på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Godkänd

Organisationen presenterar inte en funktionsindelad årsredovisning på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Svenska kyrkans internationella arbete har 2 783 201 000 kr i totala intäkter. 8 % är privata medel, och 92 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

85 % Graph

Det kostar 15 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

101 % Graph

101 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av Trossamfundet Svenska kyrkan och fick sin nuvarande form efter en sammanslagning av Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen 2008. Det internationella arbetet utförs via biståndsalliansen ACT – en internationell sammanslutning av kyrkor som arbetar för att bekämpa fattigdom och orättvisor. Den internationella avdelningen sitter på Svenska kyrkans kansli och arbetar med internationell mission och diakoni, också stift och församlingar är engagerade i insamlings- och opinionsarbetet. I Givarguiden göra bedömningen av Demokrati och Ekonomi för hela Svenska kyrkan medan Transparens i huvudsak behandlar avdelningen för internationellt arbete.

I slutet av 1800-talet växte många fristående missionssällskap fram i Europa. När Svenska kyrkans mission bildades 1874 var det som en del av Svenska kyrkan och med en helhetssyn vilken beskrevs som ”den trebenta grytan”: kyrka, skola och sjukhus. Den grundsynen har idag fått delvis nya uttryck som mission i retur, religionsmöte och kulturförståelse. Arbetet för hälsa handlar också om människosynen i förhållande till hiv och aids. Utbildning handlar även om mänskliga rättigheter, försoning och arbete mot människohandel. Missionen har avlösts av dagens samarbete mellan självständiga kyrkor med ett gemensamt uppdrag att arbeta för människan, skapelsen och försoning.

Lutherhjälpens arbete inleddes 1947 i spåren efter andra världskriget för att hjälpa till och bygga upp Europa. Arbetet var folkrörelsebetonat och präglades av stor insamlingsverksamhet, bland annat genom fastebössor och fastemarscher, en ombudsrörelse, specialskrivna sånger, filmvisning i skolorna och kontakter med massmedia.

I början av 1960-talet inledde Svenska Kyrkans Mission och Lutherhjälpen samtal om en större samverkan och en rad beslut under åren ledde i april 2008 till att hela verksamheten samlades under benämningen Svenska Kyrkans Internationella Arbete.

Övergripande målsättning

Organisationens uppdrag är att försvara människovärdet, arbeta för fred och försoning samt vårda skapelsen.

FÖRSVARA MÄNNISKOVÄRDET
När en människas friheter och rättigheter kränks, skadas eller förminskas – då kränks Gud. Jesus stod på de mest utsattas sida och en utgångspunkt för kyrkans arbete är därför att försvara människovärdet.

ARBETA FÖR FRED OCH FÖRSONING
Organisationen anser att människor får ta emot Guds förlåtelse när de gjort fel mot någon annan. Det är kärnan i det kristna budskapet om försoning och de arbetar därför för fred och försoning över hela världen.

VÅRDA SKAPELSEN
Enligt Bibeln har människor ett särskilt ansvar att förvalta och odla jorden. Därför arbetar Svenska Kyrkan för hållbar utveckling i det internationella arbetet och behandlar frågor som berör både människan och den miljö hon lever i.

Målgrupp

Människor i behov av hjälp.

Verksamhetsmål och strategi

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och internationellt arbete är en del av varje församlings uppdrag. De som arbetar med internationella frågor i församlingarna ingår oftast i en internationell grupp, och kallas ofta ombud, och har ett speciellt uppdrag att bevaka de internationella frågorna i församlingen. De samordnar, planerar och utvecklar det internationella arbetet med insamling och information så att det blir en angelägenhet för hela församlingen och genomsyrar verksamheten.

I varje församling ska det finnas en internationell samordnare som samordnar gruppens arbete. Samordnaren är ofta anställd och får då en naturlig koppling in i församlingens ordinarie verksamhet. Samordnaren är gemensam för det internationella arbetet och för Svenska kyrkan i utlandet.

Svenska kyrkans tretton stift organiserar det ideellt baserade internationella arbetet på olika sätt. Det finns både strategigrupper, råd och kommittéer som består av internationellt aktiva från församlingar som möts på stiftsnivå. En gång om året samlas representanter från stiftsnivå till Mötesplats Där får de del av aktuell information och kan diskutera gemensamma frågor som hur man får internationella frågor att bli levande i församlingen. Representanterna från stiftet väljer ledamöter till det nationella rådet för internationella frågor som finns under kyrkostyrelsen.

Svenska Kyrkan arbetar för:
- Hållbara och rättvisa samhällen
- Frihet och värdighet för alla människor
- En helad och försonad värld.

Organisationen anser att alla människor är skapade till Guds avbild och har rätt att leva rättvisa och värdiga liv i hållbara samhällen. Svenska kyrkan vill övervinna de strukturer och förhållanden som gör att fattigdom, orättvisor, kränkningar av mänskliga rättigheter och förstörelse av naturen kan fortsätta. För att en förändring ska kunna ske tror Svenska Kyrkan på ett utvecklingsarbete som involverar alla: både dem med makt och inflytande som kontrollerar och använder mer än sin beskärda del av naturens resurser, och dem som lever i sårbara situationer och som är utsatta för förtryck av olika slag.

Svenska kyrkans arbete är rättighetsbaserat, vilket innebär att de vill bygga en medvetenhet om människors rättigheter, både bland dem som har makt och dem som är utan. Genom att utgå från mänskliga rättigheter i arbetet med utveckling blir det lättare att få syn på de strukturella orsakerna till fattigdom. På så sätt kan Svenska kyrkan också försöka förändra grundorsakerna till fattigdom och utanförskap, och att människorna som de arbetar med blir bärare av sina rättigheter och subjekt för sin egen utveckling.

Svenska kyrkan driver inga egna projekt utan stödjer kyrkor och partnerorganisationer världen över i deras kamp för en bättre värld. Våra partner, deras personal och människorna som de når ut till gör att Svenska kyrkan och dess nätverk har en unik kännedom om de lokala förhållandena världen över. Svenska kyrkan är en del av den världsvida ACT-alliansen (Action by Churches Together). ACT-alliansen har omkring 140 medlemmar som arbetar i 140 länder.

Sedan februari 2013 är Svenska Kyrkans Internationella Arbete, som första svenska biståndsorganisation, HAP-certifierad. HAP (Humanitarian Accountability Partnership) är en certifiering för kvalitetssäkring och ansvar i biståndet.

Verksamhet

Biståndsarbetet för Svenska kyrkans internationella arbete utförs via en av världens största biståndsallianser, ACT, som är en sammanslutning där kyrkor världen över kan bekämpa fattigdom och orättvisor. I Sverige arbetar internationella avdelningen på Svenska Kyrkans kansli med internationell mission och diakoni. I stift och församlingar bedrivs även insamlings- och opinionsarbete.

Svenska kyrkans internationella arbete deltar även i katastrofinsatser runt om i världen där till exempel sjukdomar, krig eller naturkatastrofer försätter människor i nöd.

Svenska kyrkan arbetar inom en rad verksamhetsområden, bland annat:
- Klimatförändringar: Svenska kyrkan arbetar med klimatfrågan på två sätt, genom att: mildra konsekvenserna av ett förändrat klimat genom torktåliga grödor och markvård som hjälper jorden att hålla kvar fukten påverka grundorsakerna till det förändrade klimatet genom att arbeta för att Sverige och EU ska sänka sina koldioxidutsläpp samt bidra till klimatanpassning internationellt.

- Ekonomisk rättvisa: Mikrokrediter och sparande är ett sätt att hjälpa människor att kunna stå på egna ben. Sedan många år är det en viktig del av utvecklingssamarbetet.

- Genusrättvisa: Kvinnor och flickor utsätts för orättvisor, diskriminering, våld och förtryck – bara därför att de är kvinnor eller flickor. Därför arbetar Svenska kyrkan mot sexualiserat och könsbaserat våld av alla slag.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Svenska kyrkans internationella arbete

Organisationstyp:
Organisation utan medlemskap.

Projektverksamhet genom kyrkornas internationella nätverk, ACT-alliansen, Action by Churches Together.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Nordamerika, Oceanien, Sydamerika

Webbadress:
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Facebook  Twitter

Besöksadress:
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

Telefon:
018-169600

E-postadress:
info@svenskakyrkan.se

Organisationsnummer:
252002-6135

Plusgiro:
90 01 22-3

Bankgiro:
900-1223

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet