Alla organisationer

Charity Rating

Charity Rating är organisationen som står bakom Givarguiden. Vi är givarnas intresseorganisation och arbetar som en opartisk rådgivare och informationskälla. Målet är att hjälpa givare göra medvetna och informerade val i sitt givande.

Resultat för 2017

Demokrati

Ekonomi

Transparens

Utvärdering

Demokrati

Lämnas utan bedömning.

Ekonomi

Lämnas utan bedömning.

Transparens

Lämnas utan bedömning.

Utvädering

Finansiellt

Charity Rating har 729 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

85 % Graph

Det kostar 15 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

88 % Graph

88 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Charity Ratings initiativtagare och styrelseordförande, Mikael Ahlström, bildade organisationen 2005. Mikael är founding partner i riskkapitalbolaget Procuritas Partners och har länge varit en engagerad givare. Idén till Charity Rating kom då Mikael Ahlström började fundera kring vilken information han och andra givare hade tillgång till när det gäller den ideella sektorn och vilket informationsbehov som fanns. Privatpersoner står för en betydande del av de drygt 11 miljarder som finansierar de ideella organisationernas verksamhet, men vem ska man som givare stödja? Det kan vara svårt att förstå hur väl en organisation fungerar och vilken effekt en givares bidrag får.

Charity Rating är en ideell förening som är politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden. Verksamheten är även obunden till andra ideella organisationer. Charity Ratings uppdrag är att göra information om ideella organisationer mer lättillgänglig för dig – så att du kan engagera dig mer. Charity Rating finns till för dig som är givare.

Övergripande målsättning

Charity Ratings vision är att alla givare, innan de ger, tänker efter med både hjärta och hjärna.

Genom fokus på ökad transparens och effektivitetsutvärdering är Charity Ratings målsättning att öka den ideella sektorns finansiering och samtidigt rikta medel till effektiva organisationer. Något som totalt sett bidrar till ett ökat värdeskapande inom den ideella sektorn.

Målgrupp

Givare (privatpersoner, näringsliv och offentlig sektor) till den ideella sektorn.

Verksamhetsmål och strategi

Charity Ratings verksamhetsmål är att öka transparensen, finansieringen och effektiviteten inom den ideella sektorn. Strategin för att uppfylla denna målsättning är att öka informationsflödet och jämförbarheten av ideella organisationer samt utvärdera och rikta medel till effektiva organisationer. Detta skall uppnås genom det internetbaserade verktyget Givarguiden samt publicering av analyser och rapporter om aktuella skeenden inom ideell sektor.

Charity Ratings verksamhetsmål är:

- Att Givarguiden ska vara den självklara källan till information vid givande till välgörande ändamål.
- Att vara en aktiv del i samhällsdebatten kring välgörenhet, filantropi och ideell sektor.
- Att etablera och implementera en analysmetod för mätning av ideella organisationers inre effektivitet.
- Att stödja utvecklingen av en gemensam standard för verksamhetsbeskrivning och redovisning inom ideell sektor.
- Att stödja ett ökat engagemang från privatpersoner, företag, offentliga verksamheter och stiftelser samt rikta medel från dessa parter till effektiva ideella organisationer.
- Att bedriva informations och kunskapsspridning inom områden som berör den intresserade givaren.
- Att etablera Charity Rating som den informationssökande givarens intresseorganisation.
- Att skapa en stark medlemsorganisation.

Charity Ratings prioriterade målsättningar 2013/2014 är:

- Nå ut till en bred publik med det nya verktyget Givarguiden (www.givarguiden.se).
- Ökad kännedom genom att maximera Givarguidens synlighet hos givare och ideell sektor.
- Ökad medlemsbas.


Charity Ratings strategi fokuseras kring nedanstående prioriterade områden:

1. Givarguiden skall på sikt omfatta samtliga ideella organisationer med insamlingskonto (90-konto).

2. Analys och metodutvecklingsarbetet strävar efter att ta fram och implementera metoder för mätning av ideella organisationers inre effektivitet.

3. Rådgivningstjänster erbjuds privatpersoner, företag, offentliga verksamheter och stiftelser i syfte att stödja ett ökat engagemang och rikta medel till effektiva ideella organisationer.

4. Charity Ratings rapporter och guider syftar till att sprida information och kunskap inom områden som berör den intresserade givaren.

5. Medlemsorganisationen skall expanderas med fokus på den informationssökande givaren. Syftet är att etablera givarens intresseorganisation.

Verksamhet

Exempel på Charity Ratings löpande verksamhet är:

Givarguiden
Charity Ratings internetbaserade verktyg som ger kostnadsfri information om ideella organisationer. Genom att kombinera de områden, vilka, vad och vart i världen som du vill ge ditt stöd hjälper guiden dig att hitta en organisation som kombinerar alla dina preferenser. givarguidens omfattning utökas successivt till att på lång sikt omfatta samtliga organisationer med insamlingskonto (90-konto).

Analys
Charity Ratings analysarbete fördjupar sig i frågor eller områden inom den ideella sektorn som givare är intresserade av att veta mer om. Prioriterade områden är miljö, internationellt utvecklingssamarbete, forskning, hälsovård och socialt arbete. Charity Ratings analys fokuserar på organisationers interna effektivitet, dvs. en organisations ledning och styrning, såväl organisatoriskt som finansiellt. Dessa delar sätts i relation till organisationens målsättningar. Syftet är att utvärdera i vilken utsträckning den enskilda organisationen har en struktur som gör det troligt att den kan arbeta effektiv för att uppnå verksamhetens målsättningar. Charity Rating värderar inte organisationens målsättningar i sig. Anledningen är att Charity Rating anser det vara upp till givaren att definiera vilka mål som prioriteras i valet av organisation. Charity Ratings metod värderar inte heller den slutgiltiga effekten av en organisations insats eftersom det, i dagsläget, inte finns resurser, varken hos Charity Rating eller hos de analyserade organisationerna, att genomföra en fullständig utvärdering av denna typ. Att mäta effekten är dock Charity Ratings långsiktiga målsättning.

Rapporter och guider
Charity Rating ger kontinuerligt ut rapporter och guider inom områden som intresserar och berör givare. Exempel är den årliga julklappsguiden till ideella ändamål som publicerats genom SvD och DN samt guider till stöd för folket i Burma och Gaza.

Rådgivning
För att ge individuellt stöd till att skapa och upprätthålla samarbeten med ideella organisationer tillhandahåller Charity Rating rådgivningstjänster. Tjänsterna riktar sig till privatpersoner, företag, offentliga verksamheter och stiftelser. Charity Ratings rådgivning innehåller allt från förstudier, workshops till fullständiga analyser, ackrediteringssystem och löpande utvärdering/administration av samarbeten och bidragstagare.

Medlemsorganisation
Charity Rating är en ideell förening och finns till för dig som givare som vill stödja den ideella sektorn. För att lyckas med målsättningen att öka kvantitet och kvalitet av de resurser som finns tillgängliga för den ideella sektorn behöver organisationen din röst och ditt stöd som medlem.

Senast Uppdaterad:
2014-08-25

Organisationsnamn:
Charity Rating

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt och organisationsmedlemskap.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.charityrating.org

Facebook  Twitter

Postadress:
Brahegatan 30, 7 tr
114 37 Stockholm

Telefon:
073-717 05 73

E-postadress:
info@charityrating.org

Organisationsnummer:
802430-8788

Bankgiro:
5798-9980

FRII:
Nej

90-konto:
Nej

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet