Alla organisationer

Cancerföreningen i Stockholm

Cancerföreningen i Stockholm (1910) och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (1928), ingår i Radiumhemmets Forskningsfonder. Fonderna stödjer över 150 forskare med ett eller flera pågående forskningsprojekt inom cancerområdet.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Godkänd

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (preciserar inte i stadgarna val av valberedning under listan av obligatoriska punkter).

Ekonomi Godkänd

Organisationen presenterar inte en funktionsindelad årsredovisning på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

Cancerföreningen i Stockholm har 5 184 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Cancerföreningen är den äldsta av de fonder i Sverige som är inriktade på cancerforskning. Redan 1910 etablerades den och fram till 1938 var en av föreningens främsta uppgifter att svara för verksamheten vid Radiumhemmet. 1941 överlämnades Radiumhemmet i statlig ägo för att 1982 övertas av Stockholms läns landsting. Cancerföreningen har cirka 200 invalda medlemmar varav majoriteten är läkare och forskare.

Övergripande målsättning

Cancerföreningens har i uppgift att stödja den kliniska (patientnära) cancerforskningen. Cancerföreningens ändamål är att verka för cancersjukdomarnas bekämpande inom Sverige och för det vetenskapliga studiet av dessa sjukdomar samt att mottaga och förvalta medel som ställs till förfogande för detta ändamål.

Målgrupp

Forskare inom cancerforskning.

Verksamhetsmål och strategi

Genom att ökad insamling av medel, ökad kunskapsspridning om sin verksamhet och kunskapsbyggnad genom föreläsningar vid Radiumhemmets lokaler vill Cancerföreningen stötta cancerforskning. Cancerföreningen i Stockholm beviljar årligen stora belopp till ett brett urval av cancerforskningsprojekt. Ansökningar om forskningsmedel behandlas av Cancerföreningen som är en vetenskaplig nämnd.

Verksamhet

Den dagliga verksamheten bevilja kongressreseanslag, arrangera föreläsningar, utvärdera forskningsprojekt och bevlija anslag samt cancerupplysningen.

FORSKNINGSANSLAG
Styrelsen har under räkenskapsåret beviljat anslag om 34 049 332 kr (49 637 900 kr) till bland annat följande forskningsområden: Förbättrad diagnostik, grundläggande principer för behandling av tumörsjukdomar, drift av klinisk experimentell forskning samt optimering av strålbehandling. Vidare har anslag beviljats till studier av cancer i många organsystem bland annat bröstcancer, gynekologiska tumörer, hematologiska maligniteter, tumörer i mag-tarmkanalen samt urologiska tumörer.

CANCERUPPLYSNINGEN
Cancerupplysningen är en telefonrådgivning för cancerpatienter, närstående och allmänhet i Stockholms län och region Gotland. Tjänsten har drivits i Radiumhemmets regi de senaste 35 åren. Cancerföreningen i Stockholm stöttar verksamheten ekonomiskt. Uppdraget är att besvara frågor om cancer och ge psykosocialt stöd. I dag besvaras årligen cirka 4 000 samtal och cirka 2 000 mejl.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Cancerföreningen i Stockholm

Organisationstyp:
Ideell insamlingsorganisation med individuellt medlemskap.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.rahfo.se

Postadress:
Radiumhemmets forskningsfonder, Box 25
171 11 Solna

Telefon:
08-545 425 50

E-postadress:
info@rahfo.se

Organisationsnummer:
815200-2583

Plusgiro:
90 06 90-9

Bankgiro:
900-6909

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet