Alla organisationer

Stiftelsen Rotarys Läkarbank

Stiftelsen Rotarys Läkarbank har till ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande genom att bekosta läkarverksamhet bland fattiga och sjuka människor i låginkomstländer.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Stiftelsen Rotarys Läkarbank har 5 223 000 kr i totala intäkter. 99.8 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

90 % Graph

Det kostar 10 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

84 % Graph

84 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Stiftelsen Rotarys Läkarbank har 3 anställda. 100 % är kvinnor och 0 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

100 %
Kvinnor
0 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Rotarys Läkarbank bildades 1988 av Lars Braw, tidningsman och eldsjäl från Malmö, med uppgift att bidra med sjukvårdsinsatser i låginkomstländer. Den ursprungliga uppgiften var att sända ut läkare i sexveckorsperioder för att uppehålla vakanser på missionssjukhus. Efter hand upptäckte man att det var långt ifrån alla sjuka som hade möjlighet att ta sig till sjukhus varför Rotarys Läkarbank grundade ett antal jeeplinjer som tog läkarna ut till avlägset belägna byar för att ge vård till befolkningen där.

Övergripande målsättning

Att verka för en övergripande bättre hälsosituation för fattiga människor i låginkomstländer och att de fattigaste i samhället också ska kunna ta del av information och utbildning de behöver för att kunna vara delaktiga i samhället.

Målgrupp

Den främsta målgruppen är lokalsamhällen utan tillgång till hälso- och sjukvård.

Verksamhetsmål och strategi

Målsättningen är att tillhandahålla god läkarvård i sammanhang som annars saknar sådan. Organisationen vill också hjälpa lokalbefolkningen att bygga upp egna kunskaper och strukturer för hälsovård för att på så sätt bidra till bättre levnadsvillkor. Den som håller sig frisk får också större förutsättningar att arbeta och försörja sig och sin familj.

Rotarys Läkarbank arbetar dels genom direkta sjukvårdsinsatser för de patienter som kommer till klinikerna, både jeepläkarnas mobila kliniker och tandläkarklinikerna, och dels genom hälsoutbildning och förebyggande verksamhet. Tandläkarna besöker skolor för undervisning och tandkontroller på barn. HIV/Aids informatörer följer med jeepläkarna ut i byarna och informerar, testar och ger råd till befolkningen. Myggnätsdistribution har medverkat till att förebygga malaria. Brunnar och andra vattenprojekt har förbättrat hälsoläget. Insatsen skall vara hjälp till självhjälp och den inhemska befolkningen skall tillsammans med de lokala hälsomyndigheterna efter en tid kunna ta över verksamheten och driva den själv. Därför utbildar Läkarbanken hälsovolontärer och stöder hälsokommittéer i byarna dit jeeplinjerna kommer.

Verksamhet

Verksamheten i Kenya
Rotarys Läkarbank har sex jeeplinjer i Kenya och verksamhet vid två sjukhus samt också två tandläkarstafetter. Jeeplinjerna finns vid den tätt befolkade västra delen av Kenya, vid Victoriasjön. Varje team på jeeplinjerna består av en läkare, en HIV-rådgivare/labratorieassistent, en sjuksköterska och en chaufför/medicinutdelare. Teamet besöker varje vecka fem olika kliniker som ligger mycket avsides och dit vägarna är mycket dåliga. De sjukdomar som personalen stöter på är oftast luftvägsinfektioner, malaria och HIV/Aids-relaterade sjukdomar men också diarréer och undernäring. På jeeplinjerna erbjuder läkarna tillsammans med lokal personal t.ex. akut sjukvård, vaccinationer och rådgivning inom allt från näringslära, hygien och familjeplanering.

Tandläkarna informerar och undersöker barn i skolar och de behandlar även vuxna och barn på tandläkarmottagningarna. En viktig arbetsuppgift för både läkare och tandläkare är kunskapsöverföring till den lokala sjukvårdspersonalen.

Vidare arbetar Rotarys Läkarbank för att förbättra tillgång till dricksvatten genom att stödja konstruktionen och underhåller av grävda brunnar och skyddade källor.

Senast Uppdaterad:
2018-11-12

Organisationsnamn:
Stiftelsen Rotarys Läkarbank

Organisationstyp:
Rotarys Läkarbank är en insamlingsstiftelse med säte i Malmö. Läkarbanken ingår som en del i Rotary Sveriges verksamhet.

Geografiskt fokus:
Afrika, Sverige

Webbadress:
www.rotarydoctors.se

Postadress:
Box 1
570 15 Holsbybrunn

Besöksadress:
Bergmossevägen 5
570 15 Holsbybrunn

Telefon:
0383-46 74 80

E-postadress:
info@doctorbank.se

Organisationsnummer:
846003-5150

Plusgiro:
900472-2

Bankgiro:
900472-2

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet