Alla organisationer

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn arbetar med att hjälpa och stödja unga kvinnor i nöd och vid behov kunna erbjuda tillfälligt boende.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte en årsredovisning på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (9) styrelsens bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn har 9 845 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV) driver ett kris- och motivationsboende i Stockholm för kvinnor mellan 18 och 30 år. UKV är en fristående ideell stiftelse med anknytning till Svenska kyrkan som grundades 1914 av Jakobs församling tillsammans med Ersta Diakonisällskap. Man hade i början av 1900-talet i Stockholms innerstad sett hur många kvinnor for illa genom prostitution, fattigdom, sjukdom och arbetslöshet. Behovet av insatser var stort och UKV arbetade förebyggande.

Arbetet på UKV har hela tiden anpassats efter de behov som uppstått i samhället när det gäller utsatta kvinnors situation. Det finns en stor erfarenhet, engagemang och det har alltid gått en röd tråd genom UKV:s historia med fokus på den enskilda kvinnan och hennes behov.

UKV är ett HVB-hem – hem för vård eller boende – vilket innebär att organisationen står under tillsyn av Länsstyrelsen och har tillstånd att bedriva verksamhet som riktar sig till våldsutsatta kvinnor och kvinnor med psykosociala problem.

Övergripande målsättning

UKV vill erbjuda kvinnor utsatta för olika former av våld och förtryck en plats för skydd och stöd. UKV ska arbeta för att stärka kvinnors känsla av makt så att de kan återförenas med samhället och sig själva. UKV ska vara en del i samhällsdebatten och arbeta opinionsbildande mot våld och för kvinnors ökande inflytande i samverkan med myndigheter, organisationer och intresseföreningar.

Målgrupp

Utsatta kvinnor i Stockholmsområdet.

Verksamhetsmål och strategi

UKVs arbete utgår från en lägenhet dit kvinnor i utsatta situationer kan komma via socialtjänsten. Utgångspunkten i arbetet på UKV är att försöka stötta kvinnorna att hitta sina egna inneboende styrkor och resurser. UKV tar emot kvinnor akut dygnet runt eller planerat med besök i förväg. Verksamheten inrymmer även stödlägenheter för träning i självständigt boende med stöd efter en tids boende i kollektivet.

UKV erbjuder skyddat boende, skydds- och träningslägenheter samt eftervård i form av kvalificerat kontaktpersonskap. Även terapimöjligheter och gruppverksamhet erbjuds.

Verksamhet

UKV har sina rötter inom Svenska kyrkan och Ersta diakoni och arbetet vilar på en kristen grund. UKVs värdegrund utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som bland annat betonar människans okränkbara värde och rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (Artikel 3).

Boende
Genom Socialtjänsten kan man bli placerad på UKVs skyddade boende. Där kan man få hjälp och stöd av kuratorer och annan personal och på sikt komma tillbaka ut i samhället.

Krishantering
På UKV finns en miljö med tydliga ramar och ett strukturerat innehåll i vardagen. Akut krishantering erbjuds och stödjande och återupprättande samtal ges genom hela krisen samt bistånd i form av praktisk hjälp. Boende på UKV får två kontaktpersoner ur personalen som fungerar som extra stöd även om de kan ta hjälp av hela personalgruppen.

Pedagogisk verksamhet
UKV arbetar med social träning och miljöterapi vilket bland annat innebär att de har en kökspedagog som arbetar med pedagogiskt kök där de boende har ansvar för matlagning och tillhörande köksbestyr en dag var i veckan. Det finns även en hantverkspedagog som arbetar med skapande verksamhet och uppmuntrar kvinnan till att uttrycka sin egen kreativitet under kravlösa former. Syftet är att ge stöd och möjlighet till förberedelse för ett självständigt vardagsliv med eget ansvar för ekonomi, hälsa och sysselsättning.

Stödgruppsverksamhet Nike
Nike är en stöd- och samtalsgrupp för personer som på ett eller annat sätt har erfarenhet av våld, där deltagarna samtalar utifrån olika teman: tillit, relationer, våld, självförsvar, sorg, härskartekniker och självkänsla.

Kunskapsspridning
UKV erbjuder även föreläsningar, utbildningar, vi deltar i debatter/seminarier och skriver debattartiklar.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Stiftelsen Unga Kvinnors Värn

Organisationstyp:
Stiftelse

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.ukv.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 552
10131 Stockholm

Besöksadress:
Völundsgatan 2
11321 Stockholm

Telefon:
08-652 99 98

E-postadress:
elisabeth.stenberg@ukv.se

Organisationsnummer:
802005-9401

Plusgiro:
90 07 44-4

FRII:
Ja

90-konto:
Ja