Alla organisationer

Unga Reumatiker

Riksorganisationen Unga Reumatiker arbetar aktivt för att förbättra situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna med en reumatisk diagnos.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och årsmötesprotokoll på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisation styrning- Organisationen saknar beskrivning av (9) styrelsens bakgrund och tidigare erfarenhet samt (8) organisationens styrning och ledning och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Unga Reumatiker har 0 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

0 % Graph

Det kostar 100 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Riksorganisationen Unga Reumatiker arbetar aktivt för att förbättra situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna med en reumatisk diagnos. Detta görs genom att skapa mötesplatser, t.ex. genom lägerverksamhet, arbeta intressepolitiskt, samverka med andra ungdomsorganisationer inom funktionsnedsättning och samarbeta med Reumatikerförbundet så att barn- och ungdomsperspektivet inte glöms bort.

Övergripande målsättning

Unga Reumatiker skall verka för barn och ungdomar med reumatiska sjukdomar. Detta görs genom att påverka samhället att vidta effektiva åtgärder mot dessa sjukdomar genom medicinska, sociala, ekonomiska och andra
åtgärder.

Målgrupp

Barn, ungdomar och unga vuxna mellan 7-32 år som har en reumatisk sjukdom.

Verksamhetsmål och strategi

Riksorganisationen Unga Reumatiker arbetar aktivt för att förbättra situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna med en reumatisk diagnos.

UNGA REUMATIKERs uppgift är:
- att fungera som en mötesplats för barn och ungdomar med en reumatisk sjukdom.
- att stödja regionstyrelserna och arbetsgrupperna samt att hålla dessa informerade om riksorganisationens verksamhet.
- att sprida information om situationen för barn- och ungdomar med reumatisk sjukdom.
- att verka för att insatser inom forskning som rör reumatism hos barn och ungdomar ökar.
- att verka för att intressen hos barn- och ungdomar med reumatisk sjukdom tas till vara inom Reumatikerförbundet.
- att hålla kontakt och samarbeta med andra ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättningar att samarbeta internationellt kring frågor som berör barn och ungdomar med en reumatisk sjukdom.
- att bedriva och vidareutveckla en demokratiskt fungerande organisation.4 att tillsammans med Reumatikerförbundet bevaka frågor som berör barn och ungdomar med en reumatisk sjukdom

I Unga Reumatikers verksamhetsinriktning 2016-2017 verkar organisationen för att uppfylla sin vision: Ett bra liv för alla unga reumatiker genom att fokusera på följande områden:
- Medlemskapets värde: Medlemskapets värde ligger i att tillhöra en krets med unika förmåner och fördelar.
- Att vilja, våga och kunna engagera sig för andra.
- Lokal verksamhet: Under den kommande mandatperioden ska Unga Reumatiker arbeta för att hitta vägar för att öka och utveckla den regionala verksamheten, exempelvis genom större regioner som fångar upp de områden där det idag inte finns någon verksamhet och utbildning av regionstyrelser och arbetsgrupper.
- Kurser och läger: Unga Reumatiker ska fortsätta vara en mötesplats för unga människor med en reumatisk sjukdom.
- Intressepolitik: Unga Reumatiker ska arbeta kontinuerligt med intressepolitik och samhällspåverkan.
- Information: Organisationen ska under perioden utveckla och öka informationsflödet till barnreumatologklinikerna runt om i landet.
- Forskning: Unga Reumatiker ska arbeta för att det forskas kring reumatiska diagnoser hos barn, ungdomar och unga vuxna.

Verksamhet

Unga Reumatiker arrangerar ett antal sommarläger för barn och unga vuxna under framförallt sommaren. Även föräldraläger och träffar arrangeras.

Arbetar intressepolitiskt; inom riksstyrelsen finns en grupp speciellt intresserade individer som tillsammans skriver debattinlägg och artiklar i frågor som berör deras medlemmar. Samverkar också med andra ungdomsorganisationer inom funktionsnedsättning, både synlig och icke synlig sådan. De har bland annat undersökt tillgängligheten i vallokaler och kommit fram till stora brister i funktionshindrade ungdomars möjlighet att utöva sin grundlagsskyddade rättighet.

Vidare finansierar Unga Reumatiker forskning via Reumatikerfonden.

Senast Uppdaterad:
2018-11-19

Organisationsnamn:
Unga Reumatiker

Organisationstyp:
Ideell organisation med medlemskap. Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
https://ungareumatiker.reumatikerforbundet.org/

Postadress:
Harpsundsvägen 96
124 58 Bandhagen

Telefon:
08-605 82 70

E-postadress:
kansliet@ungareumatiker.org

Organisationsnummer:
802401-0251

Plusgiro:
90 17 04-7

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet