Alla organisationer

A World Of Friends

A World of Friends är en ideell förening som arbetar i Ghana, Indien och Kirgizistan. De hjälper fattiga barn och ungdomar med skola och utbildning samt stödjer kvinnor så att de i framtiden skall kunna försörja sig själva. A World of Friends, Sweden, grundades 1994 av ordföranden Britt-Louise Theglander som är pedagog och läroboksförfattare. Vid resor på landsbygden i Ghana och Indien insåg hon behovet av skolutbildning för barnen i de fattiga byarna. Föreningens vision är att, om än i begränsad skala, bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där A World of Friends bedriver verksamhet sedan 1994. Organisationens mål är att dessa människor på sikt skall kunna försörja sig själva och skapa sig en dräglig tillvaro.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Godkänd

Transparens

Godkänd

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Godkänd

Organisationen presenterar inte en funktionsindelad årsredovisning på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Godkänd

Organisationen saknar beskrivning av (8) organisationens styrning och ledning- styrelsens huvudsakliga uppgifter samt hur ofta styrelsen sammanträder. Organisationen har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

A World Of Friends har 691 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

98 % Graph

Det kostar 2 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

130 % Graph

130 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

A World of Friends, Sweden, grundades 1994 av ordföranden Britt-Louise Theglander som är pedagog och läroboksförfattare. Vid resor på landsbygden i Ghana och Indien insåg hon behovet av skolutbildning för barnen i de fattiga byarna.

Hon ansökte hos Sida om medel att bygga en skola i byn Okorase, Ghana. Sedermera följde fadderbarnsprojekt och stöd till ett jordbrukskooperativ för kvinnor. Sedan 1994 driver föreningen ett barnhem för föräldralösa barn i byn Biadan och en grundskola. Även i Indien har föreningen startat fadderbarnsverksamhet och kvällsskolor. De stödjer också bankprojekt som drivs av kvinnor i de byar där de är verksamma.

Övergripande målsättning

Föreningens vision är att, om än i begränsad skala, bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där A World of Friends bedriver verksamhet sedan 1994. Organisationens mål är att dessa människor på sikt skall kunna försörja sig själva och skapa sig en dräglig tillvaro.

Målgrupp

Föräldralösa eller på annat sätt utsatta barn i fattiga byar samt kvinnor i dessa byar. Visst arbete riktas även mot svenska skolbarn för att ge dessa kunskap om de förhållanden som barn i fattiga länder lever under.

Verksamhetsmål och strategi

Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp människor i Afrika och Indien, där vi bedrivit verksamhet sedan 1994, samt för en grupp barn i Kirgizistan, som ingår i föreningens fadderbarns program sedan 2007.

I syfte att förbättra barnens kunskapsnivå har A World of Friends startat ett antal skolor i Afrika och Indien. I Biadan, Ghana finns A World of Friends International School, som omfattar allt från förskola till låg-, mellan- och högstadium. I skolan går både barnhemsbarn, fadderbarn men också andra barn från byn vars föräldrar betalar terminsavgift. De bidrar med moderna pedagogiska hjälpmedel och ser till att lärarna får fortlöpande vidareutbildning.

Villkoret för att barnen skall kunna delta i undervisning och tillgodogöra sig kunskaper är att de är någorlunda mätta och friska. De behöver också tillgång till skor, skoluniformer, skolmaterial, transporter mm. Föräldrarna måste också övertygas om vikten av att satsa på skolgång för både flickor och pojkar och vara beredda att avvara dem som arbetskraft i hemmen eller på annat håll. A World of Friends fadderbarnsverksamhet bidrar med hjälp till barnen och familjerna, i form av mat, kläder, skor, hygienartiklar och skolmaterial.

I syfte att förbättra kvinnornas ställning och göra dem mer självständiga har föreningen genom åren stött och sponsrat olika kvinnoprojekt. I Ghana till exempel har de bidragit med grundkapital till ett jordbrukskooperativ som drivs av kvinnor i byn Okorase. Kvinnorna odlar och förädlar grödor både för eget bruk och till försäljning.

En ytterligare grundidé i föreningen är att informera svenska skolbarn om de förhållanden barn i fattiga länder lever under, för att öka deras solidaritet med dem som är sämre lottade. Styrelsemedlemmarna besöker de skolor som bidrar med insamlingar, visar bilder och berättar om hur barnen i projektländerna lever och hur insamlade medel använts.

ÖVERGRIPANDE MÅL 2016
Föreningens övergripande mål är att fortsätta och vidareutveckla verksamheterna i Ghana och Indien i enlighet med den verksamhetsidé som presenterats ovan.

För att nå detta mål ska organisationen bland annat rekrytera nya medlemmar och faddrar, detta genom styrelsens breda kontaktnät samt genom informationsträffar där projekten presenteras.

På organisationens hemsida kan du läsa mer i dokumentet "Verksamhetsplan 2016".

Verksamhet

Skolan i Okorase, som kom till redan i slutet av 1980-talet, har byggts ut successivt och har nyligen utökats med en förskola och försetts med ett antal datorer. Skolan ligger centralt och är den fattiga byns stolthet. I Indien har ett antal kvällsskolor startats som komplement till den kommunala skolan, där undervisningskvaliteten är låg. Skolorna är mycket populära och även de kastlösa familjerna skickar numera sina barn till organisationens skolor. En ny skolbyggnad är på gång i en av byarna.

Föreningens största åtagande är det barnhem för föräldralösa barn som startades 1994, i Ghana. Det drivs helt i föreningens regi med lokalt anställd personal. Bygget av ett nytt barnhem, som dragit ut på tiden på grund av brist på pengar och skenande inflation, är nu i det närmaste inflyttningsklart.

I Indien har kvinnor i byarna startat bankverksamhet för att t.ex. kunna köpa en ko, en symaskin eller starta ett kafé. Verksamheten drivs av kvinnorna själva men föreningen har bidragit med goda råd och med ekonomiska medel. Sedan några år tillbaka finns en sömmerskeskola i föreningens regi som varit framgångsrik och gjort kvinnorna till eftertraktad arbetskraft i industrin.

Organisationen bedriver fadderbarnsverksamhet i Ghana, Indien och Kirgizistan, men verksamheten i Kirgizistan kommer under 2015 att fasas ut, eftersom den på grund av det turbulenta politiska läget i landet blivit för svår att administrera.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
A World Of Friends

Organisationstyp:
Ideell biståndsorganisation med medlemskap.

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige

Webbadress:
www.aworldoffriends.se

Facebook  

Postadress:
A World of Friends, c/o B-L Theglander, Mandolinvägen 14
196 37 Kungsängen

Telefon:
08-581 743 32

E-postadress:
info@aworldoffriends.se

Organisationsnummer:
814801-2324

Plusgiro:
90 12 32-9

Bankgiro:
www.aworldoffriends.se/Fadder/fadder-start.htm

FRII:
Nej

90-konto:
Ja