Alla organisationer

Gambiagrupperna

Gambiagrupperna hjälper fattiga människor i Gambia genom att stödja deras byutveckling med olika projekt. I Sverige arbetar de med informations-, opinions- och påverkansarbete. I Gambia går verksamheten under namnet Future in Our Hands (FIOH).

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Gambiagrupperna har 4 639 000 kr i totala intäkter. 7 % är privata medel, och 86.3 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

21 % Graph

21 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Organisationen bildades 1978 och hette då Framtiden I Våra Händer – Gambiagrupperna. Genom en präst, som arbetat för Katolska missionen i Gambia under 35 år, riktades den nystartade föreningens engagemang mot några byar befolkade av flyktingar från forna Portugisiska Guinea. Flyktingarna hade kommit för 50 år sedan och blivit tilldelade svårodlade jordbitar. I byn Suma Kunda byggdes en skolbyggnad, en klinik och några familjer fick sina hus reparerade – det var Gambiagruppernas första utvecklingsprojekt.

Övergripande målsättning

Gambiagruppernas huvuduppgift är att stärka det civila samhället i Gambia så att människorna där ges möjlighet att påverka sin egen situation. Detta skall ske genom att stödja byutvecklingen främst i de fattigaste delarna av landet med olika kompetensutvecklande projekt. De stödjer också bykooperativ- och skolmiljöprojekt samt skolbyggnationer.

En Gambiagrupps ändamål är vidare att arbeta för nära och varaktiga förbindelser mellan Gambia och Sverige. Ledstjärnan i deras arbete skall vara hjälp till självhjälp.

Målgrupp

Behövande människor i Gambia.

Verksamhetsmål och strategi

Gambiagrupperna vill genom sitt arbete öka deltagandet för dem som oftast är exkluderade och diskriminerade från att utöva sina lagstadgade rättigheter. Gambiagrupperna arbetar via FIOHTG i första hand på den gambiska landsbygden i ett 70-tal byar med att stärka lokala gräsrotsorganisationer genom utbildningsinsatser. Insatserna ska förbättra nuvarande situation genom bättre villkor och genom ökad kapacitet och ökade möjligheter. Genom Gambiagruppernas projekt ska de olika gräsrotsorganisationernas kapacitet öka och utbildningsnivån höjas. Då kan medborgarna, enskilt och genom sina organisationer, ställa ökade krav på staten samt själva förbättra sin situation kring grundläggande behov.

De centrala utvecklingsfrågorna som Gambiagrupperna/Future In Our Hands arbetar för är:

1. Fattigdom och rättigheter
2. Demokrati
3. Genus
4. Miljö och hållbar utveckling
5. Hiv/aids
6. Konflikt
7. Utbildning

Verksamheten i Sverige ska ge saklig information om situationen i Gambia, debattera formerna för stöd till förändring och verka för ett ökat ansvarstagande med respekt för mänskliga fri- och rättigheter och för en mer rättvis fördelning av jordens tillgångar. För den form av arbete som Gambiagrupperna bedriver krävs dels ett starkt engagemang för att skapa opinion för ett ansvarsfullt och generöst statligt bistånd från Sverige, dels en vilja att satsa egna medel till den del av biståndskostnaderna som inte täcks av medel från Sida.

Verksamhet

VERKSAMHET I SVERIGE
Organisationen är verksam i Sverige genom informations-, opinions- och påverkansarbete kring globala frågor i allmänhet och Gambia i synnerhet.

VERKSAMHET I GAMBIA
Future In Our Hands (FIOH) är den verkställande delen av den svenska organisationen Gambiagrupperna. Under det senaste året har arbetet med att omvandla FIOH till en självständig lokal organisation (LEO) initierats och en treårsplan för övergången har utformats. Från och med januari 2013 är FIOH en nationell organisation som samarbetar med svenska Gambiagrupperna.

FIOH har arbetat för rättvis och hållbar utveckling i Gambia i drygt 30 år och är en väletablerade och respekterad organisation i landet, kända för kvalitet och tillförlitlighet. Landsbygden i landets inre regioner är mest utsatt för fattigdom och därför är Gambiagruppernas verksamhet till största delen förlagd dit. Gambiagrupperna arbetar för att minska fattigdomen genom att stärka det civila samhället genom utbildningsinsatser och hjälp till självhjälp. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och de internationella överenskommelserna millenniemålen, ligger till grund för Gambiagruppernas/FIOH:s strategier och verksamhet. ”Utbildning för alla genom byutveckling”, är Gambiagruppernas målsättning.

FIOH har ett lokalkontor i Kotu South, Serrekunda, Gambia. Här arbetar ett trettiotal medarbetare. Utvecklingsarbetet fokuserar på tre områden:
• Byutveckling
• Skolutveckling och lärarfortbildning
• Skolbyggnation

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Gambiagrupperna

Organisationstyp:
Ideell organisation med Individuellt medlemskap.

Organisationen består, som namnet antyder, av ett antal fristående grupper. För verksamheten i Sverige är grupperna självständiga organisationer med olika inriktning, verksamhet och innehåll. Det gemensamma är att man arbetar tillsammans (genom organisationen Gambiagrupperna) med utveckling i Gambia. Det är upp till varje grupp att lägga upp arbetet i Sverige såsom det passar den enskilda gruppen.

Geografiskt fokus:
Afrika, Sverige

Webbadress:
www.gambiagrupperna.org

Facebook  

Besöksadress:
Gunnarsbovägen 23
565 32 Mullsjö

Telefon:
0392-108 25

E-postadress:
kansli@gambiagrupperna.org

Organisationsnummer:
867200-7393

Plusgiro:
90 02 38-7

FRII:
Ja

90-konto:
Ja