Alla organisationer

Stiftelsen Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen är en privat icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från näringslivet bedriver gratis läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Läxhjälpen bedriver regelbunden, resultatfokuserad och personlig läxhjälp med syfte att högstadieelever ska höja sina betyg, öka studiemotivation och självkänsla, gå vidare till gymnasiet, öka sina framtidsmöjligheter och komma närmare sina drömmar.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Godkänd

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Godkänd

Organisationen presenterar inte en funktionsindelad årsredovisning på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Stiftelsen Läxhjälpen har 9 179 000 kr i totala intäkter. 100 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

95 % Graph

Det kostar 5 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Stiftelsen Läxhjälpen har 33 anställda. 67 % är kvinnor och 33 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

67 %
Kvinnor
33 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Läxhjälpen startade 2007 som ett privat initiativ av Harald Ullman, dåvarande vd för studentsajten Lycknis. I september 2007 anställdes en projektledare och inom kort startades Läxhjälpen, med syftet att ge läxhjälp till ungdomar som behöver extra hjälp att klara skolan. Verksamheten kom igång med stöd från Kraft&Kultur, i två pilotskolor i Stockholmsförorterna Rinkeby och Hjulsta. Sedan december 2008 drivs Läxhjälpen i formen av en icke-vinstdrivande insamlingsstiftelse.

Övergripande målsättning

Stiftelsen Läxhjälpens vision är ett samhälle där alla barn och unga växer upp med förutsättningar att klara skolan, utvecklas och nå sin fulla potential. Läxhjälpen ger fler barn möjlighet att nå godkända betyg i grundskolan och komma in på gymnasiet, oavsett föräldrars utbildningsbakgrund eller vilket område man bor i.

Målgrupp

Stiftelsen Läxhjälpen jobbar i socioekonomiskt utsatta områden, i grundskolor där andelen som går vidare till gymnasiet ligger långt under rikssnittet. När eleverna börjar på läxhjälpen har de underkänt betyg i minst ett kärnämne och är utvalda av skolans lärare för att de riskerar att inte komma in på gymnasiet utan extra stöd.

Verksamhetsmål och strategi

Strukturerad, långsiktig läxhjälp till barn i utsatta områden
Unga, arvoderade, noga utvalda högskolestudenter hjälper elever i högstadiet regelbundet med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare – resultatfokuserat, ordning och reda. Läxhjälpen arbetar långsiktigt med samma läxhjälpare och elever som följs åt under läsåret. De lär känna varandra och läxhjälparen kan lättare ha förväntningar, hjälpa, motivera och ställa krav på eleven. Läxhjälparna ansvarar för max fem elever. Varje månad rapporterar läxhjälparen till projektledningen, vad gäller de enskilda elevernas närvaro, resultat och framsteg.

Samarbete med skolan
Eleverna går i skolor där behovet är extra stort, där andelen som går vidare till gymnasiet ligger långt under rikssnittet. Läxhjälpen samarbetar med rektor på skolan och ber lärarna att välja ut elever i 8:an och 9:an som har eller riskerar underkänt betyg i ett eller flera kärnämnen. Eleverna har olika grad motivation och läraren gör bedömningen att utan extra stöd kommer de inte att nå gymnasiebehörighet. Läxhjälpen sker i skolan två gånger i veckan 3 timmar/ pass. Det är bestämda tider och inget öppet hus eller drop-in. Eleven har sin plats på Läxhjälpen och om eleven inte kommer så ringer läxhjälparen och frågar var han/hon är. Eleven stängs av från läxhjälpen om han/hon inte håller överenskommelsen som står i kontraktet.

Stöd från företag
Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får en återrapport varje termin om hur det går för just ”deras” elever, hur bidragen använts, antal läxhjälpstimmar, betygsresultat och elevutvärdering. Bidragen kan vara stora eller små.

Verksamhet

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver idag läxhjälp i 30-talet skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Landskrona, Helsingborg Västerås och Södertälje. Stiftelsen Läxhjälpen arbetar långsiktigt med samma läxhjälpare och samma elever som följs åt under läsåret. Läxhjälparna är unga, avlönade högskolestudenter som hjälper högstadieelever med studierna och är samtidigt positiva förebilder och mentorer. Eleverna som får läxhjälp går på högstadieskolor där andelen som går vidare till gymnasiet ligger mellan 30-70 %, långt under rikssnittet som är 86 %. Resultaten mäts regelbundet, och stiftelsens partners får varje termin en återrapport om hur det går för just "deras" elever. Senaste läsåret 2014/15 gick 87% av eleverna i årskurs 9 som deltog i läxhjälpsprogrammet vidare till gymnasieskolans nationella program. 92% av alla elever höjde sitt självförtroende och 93 % fick ökad lust att studera vidare. 100% av samarbetsskolorna såg positiva effekter på eleverna som följde läxhjälpsprogrammet.

Senast Uppdaterad:
2018-12-07

Organisationsnamn:
Stiftelsen Läxhjälpen

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.laxhjalpen.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Katarinavägen 22, 4 tr
116 45 Stockholm

Telefon:
076-006 94 13

E-postadress:
info@laxhjalpen.se

Organisationsnummer:
802425-9999

Bankgiro:
379-2546

FRII:
Nej

90-konto:
Ja