Alla organisationer

IndianChildren

Insamlingsstiftelsen IndianChildren – Birgitta Ekmans Fond för barn i Indien (kort: IndianChildren). IndianChildren understöder utvecklingsprojekt och nödhjälp till drabbade områden, liksom program för att förbättra barns hälsa. De ger också hjälp till flickor som lever i fara för att misshandlas och utnyttjas sexuellt. Genom kristen undervisning, utbildning och yrkesträning får barnen växa upp och mogna socialt, andligt och intellektuellt.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke relevant

Ekonomi

Godkänd

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Saknas

Stiftelser med offentliga stadgar tilldelas betyget grått. Givarguiden kan inte bedöma givarinflytandet i organisationen då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser.

Ekonomi Godkänd

Organisationen presenterar inte en funktionsindelad årsredovisning på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

IndianChildren har 3 262 000 kr i totala intäkter. 99.1 % är privata medel, och 0 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

99 % Graph

Det kostar 1 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

63 % Graph

63 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Grundaren av IndianChildren är Birgitta Ekman. Birgittas föräldrar var under 40- och 50-talen missionärer i dåvarande Bihar. Hon själv föddes där och bodde där till 10-årsåldern. Birgittas engagemang för de fattiga och behövande i Indien har följt henne hela livet och 1998 fick hon fonden ”Birgitta Ekmans fond för indiska barn” i 50-årspresent av vänner och bekanta. Fram till 2013 ledde Birgitta IndianChildren men lämnade över ansvaret till sin sons hustru, Sara, i och med sin pensionering.

Övergripande målsättning

IndianChildrens mål är att ge fattiga indiska barn en möjlighet att växa upp till trygga och starka individer. De tror att den kristna tron ger kraft och inspiration att besegra svåra omständigheter och lyfta individer ut ur misär till ett värdigt och välsignat liv.

Målgrupp

Fattiga indiska barn.

Verksamhetsmål och strategi

Stiftelsen har till ändamål att på alla sätt verka för behövande indiska barn och deras familjer bland annat genom:
- att ge hjälp och bistånd av varierande art åt såväl barn som familjer i nöd och annan därtill förebyggande verksamhet.
- att möjliggöra skålutbildning för både barn och unga vuxna i syfte att främja vård, fostran och framtidsutsikter.
- att hjälpa barn och andra personer från fattiga och svaga förutsättningar såväl materiellt som mentalt, att få framtidstro och initiativförmåga och därigenom förändra sin egen livssituation.
- att bistå med rehabiliteringsmöjligheter och sjukvård för människor med särskilda sociala och ekonomiska behov.
- att bidra med insatser i katastrofsituationer
- att aktivt söka finansiering genom enskildas gåvor, testamenten etc. och/eller tillsammans med andra organisationer finansiera ovannämnda verksamher.

Verksamhetsmålet är att få bort så många barn som möjligt från gatan, förebygga trafficking & barnarbete och bekämpa undernäring och sjukdomar. IndianChildren anser att är det viktigt att se till att barnen i projekten får skola, mat och hälsa – tre grundläggande förutsättningar till att uppnå förestående mål. Ofta associeras IndianChildren med barnhem men det, menar organisationen, är en missvisande bild. De är involverade i många projekt över norra Indien och syftet är att hjälpa barn, fattiga barn som inte har mycket till hopp kvar vare sig dom är föräldralösa eller inte.

Verksamhet

IndianChildren arbetar inom en mängd olika områden såsom matutdelning, hälsovård, skolor, yrkesutbildning och katastrofhjälp för att ge utsatta indiska barn ett bättre liv och en en ljusare framtid. IndianChildren är framförallt verksamma inom tre områden: Utbildning, mat och hälsovård:

Utbildning:
- Skolor: IndianChildren driver en egen skola i Kolkata och sponsrar fadderbarn på ytterligare tre skolor. Dessa fyra skolor omfattar tillsammans förskola till och med årskurs 12 (6-18år).
- Eleverhem: I Pakur, 6 timmars tågresa norr om Kolkata, sponsrar IndianChildren elevhem för både pojkar och flickor. På elevhemmen, som ligger i anslutning till skolan, bor idag 248 barn.
- Gatuskolor: Många av de allra fattigaste barnen har inte möjlighet att gå i en vanlig skola. För att lära dem läsa, räkna och skriva driver IndianChildren 7 gatuskolor för ca 150 barn. De arbetar för att så många som möjligt av dem så småningom ska kunna fortsätta till en vanlig skola.

Mat:
- Skolluncher: IndianChildren delar i dagsläget ut skolluncher till drygt 1000 barn 5-6 dagar i veckan.
- Utöver skolluncherna ger de ut mjölk till 200 familjer 6 dagar i veckan.

Hälsovård:
- Hälsoundersökningar: Varje termin genomgår IndianChildrens fadderbarn en hälsoundersökning där de väger och mäter dem för att se att de växer och utvecklas som de ska. Genom detta upptäcks på ett enkelt sätt vilka barn som behöver näringstillskott. Undersökningen omfattar också avmaskning och avlusning och en gång per år genomgår barnen en synundersökning.
- CHAP: Child Health Awareness Program (CHAP) är ett program där de på ett enkelt sätt undervisar barnen om hygien, tandvård, hur man förebygger malaria, sår & brännskador samt uttorkning & diarré.
- Operationer: IndianChildren sponsrar även operationer till barn med särskilda behov. Det kan exempelvis vara en gomspalt- eller hjärtoperation.

Senast Uppdaterad:
2018-11-18

Organisationsnamn:
IndianChildren

Organisationstyp:
Insamlingsstiftelse med egen verksamhet.

Geografiskt fokus:
Asien, Sverige

Webbadress:
www.indianchildren.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 949
751 09 Uppsala

Besöksadress:
Axel Johanssons Gata 3
754 50 Uppsala

Telefon:
018-489 81 41

E-postadress:
info@indianchildren.se

Organisationsnummer:
802426-0484

Plusgiro:
90 01 84-3

Bankgiro:
900-1843

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet