Alla organisationer

Stödfonden för Hemlösa i Helsingborg

Hemlösas Hus - Frihamnen i Helsingborg är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningen Frihamnen som driver Hemlösas Hus i Helsingborg har visionen att alla skall ha ett rum – ett hem.

Resultat för 2017

Demokrati

Icke godkänt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Icke godkänt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Lågt

Stiftelsen tilldelas betyget Röd då organisationen inte tillgängliggjort sina stadgar för extern granskning.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Lågt

Organisationen saknar fullständig beskrivning av (7) detaljera målsättning och hur organisationen arbetar för att uppnå dem, (8) organisationens ledning och styrning (10) ledning och styrning samt (9) styrelsens nuvarande sysselsättning, bakgrund och tidigare erfarenhet och har därmed inte presenterat all efterfrågad information på sin hemsida.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Stödfonden för Hemlösa i Helsingborg har 0 000 kr i totala intäkter.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

0 % Graph

Det kostar 100 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

0 % Graph

0 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Ideella föreningen Frihamnen i Helsingborg är politiskt och religiöst obunden. Hemlösas Hus startades år 2000 som ett lokalt samverkansprojekt, och var statligt finansierat av Projekt Hemlösa. Föreningen bildades något år senare och övertog driften av Hemlösas Hus år 2001, då den statliga finansieringen avslutades. Föreningen Frihamnen drivs med ett årligt kommunalt bidrag i botten. I övrigt finansieras verksamheten i Hemlösas Hus med hjälp av bidrag från företag, organisationer och privatpersoner.

Övergripande målsättning

Föreningens ändamål är att arbeta för att förhindra hemlöshet i Helsingborg och för att ge de hemlösa en bättre livskvalitet.

Målgrupp

Hemlösa i Helsingborg med omnejd,

Verksamhetsmål och strategi

Föreningen skall verka för att de hemlösa successivt får ett allt större inflytande i föreningen. Vidare skall föreningen samverka med organisationer och myndigheter som arbetar med hemlöshetsfrågan. Föreningen är öppen för alla, såväl fysiska som juridiska personer, som är intresserade av hemlöshetsfrågans lösning.

Organisationens grund vilar på tanken om att hemlösa kan förändra sin situation om de rätta förutsättningarna finns. Motivation att förbättra sitt liv är inte en mänsklig egenskap som endast vissa av oss har och är ouppnåelig för andra. De Hemlösas Hus ska ha ett gästfokus och aldrig glömma vem de är till för: verksamheten bygger på respekt och empati. Arbetet skall alltid präglas av medkänsla, delaktighet samt respekt för individens integritet, men uppmuntra nytänkande med medarbetare som tar initiativ och ser nya vägar att utveckla och förbättra verksamheten med/bland/för de hemlösa. Samhällsnyttan är en viktig komponent och föreningen eftersträvar uthålliga och utvecklande relationer till sina gäster, för att öka samhällsnyttan av sitt arbete.

Verksamhet

En av föreningens huvudsakliga uppgifter är att förvalta och driva lokaler för de hemlösa, för närvarande belägna i De Hemlösas Hus på Västra Sandgatan 15 i Helsingborg. De driven även två second-hand butiker i Helsingborg.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Stödfonden för Hemlösa i Helsingborg

Organisationstyp:
Ideell förening med öppet medlemskap.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.hemlosashus.se

Facebook  

Postadress:
Västra Sandgatan 15
252 25 Helsingborg

Telefon:
042 - 14 16 66

E-postadress:
info@hemlosashus.se

Organisationsnummer:
843003-3160

Plusgiro:
90 03 52-6

Bankgiro:
5535-8055

FRII:
Nej

90-konto:
Ja

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Kommersiell spelverksamhet


Tar inte avstånd från att investera i...

Fossila bränslen (olja, gas, kol)