Alla organisationer

Göteborgs Räddningsmission

Göteborgs Räddningsmission arbetar för att motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap. Verksamheten sträcker sig över flera områden, däribland Psykiatri & Missbruk, Hemlöshet, Arbete & Sysselsättning, samt Barn & Unga.

Resultat för 2017

Demokrati

Godkänd

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Utmärkt

Demokrati Godkänd

Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (enbart representater från huvudmännen är berättigade rösträtt).

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Utmärkt

Organisationen uppfyller de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern redovisning av utvärderingsarbete.

Finansiellt

Göteborgs Räddningsmission har 120 975 000 kr i totala intäkter. 18.1 % är privata medel, och 81.9 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

78 % Graph

Det kostar 22 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

22 % Graph

22 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Göteborgs Räddningsmission har 150 anställda. 55 % är kvinnor och 45 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 0 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

55 %
Kvinnor
45 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Verksamheten startade kring sekelskiftet i Göteborgs hamn då Emigrantmissionen lindrade nöden bland emigranterna till Amerika. När emigrantströmmen sinade fortsatte hjälpen till hemlösa och utslagna i stadens hamnkvarter och 1952 bildades Stiftelsen Hjälp åt Hemlösa – Göteborgs Räddningsmission. Sedan dess har organisationen utvecklat olika verksamhetsgrenar, framför allt för hemlösa, missbrukare och barn och ungdomar i utsatta situationer.

Övergripande målsättning

Räddningsmissionens uppdrag är att utifrån en kristen värdegrund, med Jesus Kristus som förebild och kraftkälla, genom samverkan med församlingar, samfund och andra kristet sociala organisationer, skapa intresse och förutsättningar för ett ökat socialt-diakonalt engagemang för särskilt utsatta människor och människor i utsatta situationer.

Detta engagemang syftar till:

Människors upprättelse och befrielse till ett värdigt liv.
- En ansvarsfull livsstil präglad av barmhärtighet och solidaritet med nästan.

Räddningsmissionen skall verka för sitt ändamål genom:

- Diakonal mobilisering
- Diakonal handling samt
- Diakonal opinionsbildning

Målgrupp

Missbrukare, hemlösa, barn- och ungdomar, invandrare, psykiskt funktionshindrade och intagna i kriminalvården.

Verksamhetsmål och strategi

Mål och strategier 2014-2016 i urval:

Psykiatri och Missbruk:
Göteborgs Räddningsmission ansvar idag för tre boenden, två gruppboenden för vuxna med psykisk funktionsnedsättning där de tar emot personer med LSS- eller Sol-beslut. Ett korttidsboende för vuxna män med samsjuklighet, som placeras enligt Sol. Strategi för arbetet:

- Att öka antalet referenslägenheter för att ge de boende möjlighet till en mer sammanhängande vistelse och längre utslussningsperiod.
- Att se över målgruppens behov av kontaktnätverk och naturliga möteplatser i samhället, t.ex. öppna verksamheter, utbildning och sysselsättning.
- Att använda fler volontärer för att på ett naturligt sätt inkludera de boende i samhället.
- Att verka för att öka personalens faktiska tid för de boende. Detta för att tydliggöra Räddningsmissionens verksamhetsidé att möten i ögonhöjd skapar rum för förändring som överbryggar utanförskap.
- Att bredda medarbetarnas kompetens för att på så sätt öka kvaliteten på innehållet i boendena.

Hemlöshet:
Hemlöshetsarbetet har ytterst två mål. Dels att lindra nöden: erbjuda sängplatser, mat, duschar, kläder och gemenskap till personer drabbade av hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa eller socialt utanförskap. Dels verka för att upprätta de människor Räddningsmissionen möter och kunna hjälpa vidare till egen bostad och/eller varaktig nykterhet. Strategi för arbetet:

- Verka för att personalen inom hemlöshetsområdet arbetar systematiskt och kvalitetsmedvetet.
- Aktivt arbeta för att skapa goda relationer med målgrupperna
- Verka för en tydligare boendetrappa för att hjälpa fler människor till en egen bostad
- Förmedla kristen tro och kristen gemenskap som kraftkällor som kan upprätta brustna liv.
- Arbeta opinionsbildande för att förändra kulturella, ekonomiska och rättsliga strukturer som skapar och förstärker social utestängning.
- Att aktivt verka för goda relationer och gott samarbete med alla aktörer som arbetar inom hemlöshetsområdet.

Arbete och Sysselsättning
De olika verksamheterna inom Arbete & Sysselsättning har det primära syftet att erbjuda meningsfull och välplanerad arbetsträning och sysselsättning med tydliga mervärden för varje individ. Strategi för arbetet:

- utöka arbetsträningsområden inom både nya och befintliga verksamheter inom Göteborgs Räddningsmission.
- utöka med minst en verksamhet för våra befintliga målgrupper
- tydligare attrahera arbetssökande som i dagsläget står lite närmare arbetsmarknaden men som riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet och socialt utanförskap. Det kan t.ex. handla om unga vuxna, personer med utomnordisk bakgrund eller personer med fysiska och/eller psykiska funktionshinder.
- skapa en verksamhet där Räddningsmissionen i samverkan med myndigheter och näringsliv på ett strukturerat sätt erbjuder ett ”hela vägen”-koncept: från arbetsträning till arbetsmarknad. Denna verksamhet skall ha sitt ursprung från metoden "Supported Employment" och syfta till att skapa hållbara och långsiktiga förankringar på den reguljära arbetsmarknaden för målgruppen.

Barn och Unga
Göteborgs Räddningsmission har flertalet verksamheter inriktade mot barn och unga, inriktade mot barn med frihetsberövade förälder, barn till icke-etablerade romer samt nyetablerade barn och ungdomar. Strategi för arbete:
- Att öka kunskapen om barnkonventionen i organisationen
- Att Räddningsmissionen ska ha en tydligare profil i frågor som rör barns rättigheter
- Skapa en tydligare organisation för att få en starkare enhet mellan de verksamheter som arbetar med barn.
- Att möta barn i ögonhöjd.

Verksamhet

Göteborgs Räddningsmission har verksamhet inom främst sju områden:

Arbete och Sysselsättning
- Agora: Inom verksamheten ryms kök och café som producerar luncher och fika till våra besökare. Sömnadsavdelningen nyskapar, återskapar och lagar. Övriga arbetsträningsuppgifter är administration, reception och inredning.
- Björlanda Prästgård: Arbetsträningsuppgifter i odling, djurskötsel, konferens och snickeriarbete.
- Butiken LIME: I butiken LIME i Majorna säljs närproducerade och ekologiska varor. En del kommer från Räddningsmissionens gård i Björlanda, annat tillverkas i köket. Arbetsuppgifter kan vara beställning, försäljning eller övrigt butiksarbete.
- I anslutning till Räddningsmissionens Second Hand-butik i Högsbo driver de ett café. Här får man förbereda inför öppning, stå i kassan, planera, tillbereda och mycket annat.

Barn och Unga
- Solrosen: För barn eller tonåring som har en förälder eller en annan familjemedlem i fängelse
- Öppen förskola för barn till icke-etablerade romer
- Karibu: Mötesplats för nyetablerade barn kring musik och kultur i Bergsjön.
- RUM: Räddningsmissionens Ungdomsmottagning (RUM) är en samtalsverksamhet för unga människor i åldrarna 16 – 30 år.
- Svängdörren: Räddningsmissionens egen studio och musikskola

Ensamkommande flyktingbarn
Göteborgs Räddningsmission driver boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar. Vi tar emot ungdomar som anvisas till Göteborgs stad i avtal med migrationsverket. Verksamheten bedrivs i ett så kallat IOP - Idéburet Offentligt Partnerskap.

Hemlöshet och utsatthet
- 35:an: Jourboende för hemlösa för män och kvinnor i alla åldrar som saknar bostad.
- Fältarbete: Fältassistenter som besöker de hemlösa som sällan uppsöker härbärge.
- Caféet: Erbjuder frukost, möjlighet att sköta sin hygien och tvätta sina kläder. De delar också ut kläder och skor ur förrådet av skänkta plagg.
- Friskvård för hemlösa.

Psykiatri/Samsjuklighet
- Bellmansgatans Gruppboende: Gruppboende för människor med psykiska funktionshinder.
- Styrmansgatans Gruppboende: Gruppboende för människor med psykiska funktionshinder.

Integration
- Agora vuxen: Erbjuder kostnadsfria samtal med kurator eller samtalsterapeut och enskilda samtal kring ens livssituation och hälsa. Arbetar med ett förebyggande arbete av våld mot unga kvinnor, med att stötta och stärka kvinnliga företagare i sin roll, med att stötta barn och unga genom gruppverksamhet.
- Kurser: Erbjuder kurser i bland annat svenska och datorkunskap.
- Etableringslots: Ett uppdrag genom Arbetsförmedlingen. Räddningsmissionens uppgift är att lotsa nyanlända (personer mellan 18-64 år) som fått uppehållstillstånd in i samhället.
- Fängelsepastorer arbetar på fängelser och häkten för att möta de intagnas behov av personliga samtal och ge vägledning i etiska och existentiella frågor.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Göteborgs Räddningsmission

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med organisationsmedlemskap.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.raddningsmissionen.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Andra Långgatan 29, 2 tr
413 27 Göteborg

Telefon:
031-712 12 00

E-postadress:
info@raddningsmissionen.se

Organisationsnummer:
857202-5974

Plusgiro:
90 04 44-1

Bankgiro:
900-4441

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Informationsanalys 2008

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet