Alla organisationer

Hela Människan

Hela Människan arbetar för att skapa intresse och förutsättningar för ett ökat socialt-diakonalt engagemang för utsatta människor i Sverige. De arbetar för detta genom att uppmärksamma behov och stimulera till insatser, utbilda människor samt driva opinion.

Resultat för 2017

Demokrati

Godkänd

Ekonomi

Utmärkt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Godkänd

Demokrati Godkänd

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet organisationsmedlemskap men uppfyller ej de av Givarguiden fastställda kraven på en demokratisk uppbyggnad (då huvudmännen har en majoritet av ombuden till årsstämman, 40 stycken, och därmed underkuvar medlemsorganisationernas inflytande som tilldelats 20 ombud).

Ekonomi Utmärkt

Organisationen har uppfyllt de krav som ställts utav Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll samt presenterat denna på hemsidan.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Godkänd

Organisationen utför utvärderingar men uppfyller inte Givarguidens krav på extern redovisning.

Finansiellt

Hela Människan har 7 444 000 kr i totala intäkter. 21.4 % är privata medel, och 67.2 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

100 % Graph

Det kostar 0 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

38 % Graph

38 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Personal

Hela Människan har 8 anställda. 50 % är kvinnor och 50 % är män. Den tjänsteman med högst lön tjänar 712 000 kr/år. Personalkostader står för 0 % av deras totala intäkter.

Fördelning

50 %
Kvinnor
50 %
Män

Verksamheten

Bakgrund

Organisationen grundades 1920 av kyrkorna i Sverige som en kampanjorganisation inför 1922 års folkomröstning om alkoholförbud. Verksamheten bedrevs därefter som en landsomfattande informations- och föreläsningsverksamhet för ökad folknykterhet och bar namnet ”De Kristna Samfundens Nykterhetsrörelse”. 1959 övertog man i Stockholm en hjälpverksamhet för missbrukare som hette ”Rådgivning i Alkoholfrågor”, förkortades RIA. Detta arbete spred sig i landet och 1985 fanns RIA-enheter som drevs i samverkan med de lokala kyrkorna på ett 100-tal platser i landet.

Övergripande målsättning

Hela Människan är en ekumenisk ideell förening för socialt arbete på kristen grund. Hela Människans uppdrag är att utifrån en kristen människosyn skapa intresse och förutsättningar för ett ökat socialt-diakonalt engagemang för människor i utsatta situationer.

Organisationen skall ägna uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället vilka leder till och förvärrar mänsklig utsatthet.

Målgrupp

För det sociala arbetet är målgruppen: missbrukare, hemlösa, socialt utsatta och barn i utsatta miljöer.

För opinionsarbete är målgrupperna: ungdomar, kyrkor, myndigheter och organisationer.

Verksamhetsmål och strategi

Hela Människan utför sitt uppdrag på tre vägar:

Diakonal mobilisering
Genom att uppmärksamma behov och stimulera till insatser. Mål för åren 2014-2016 är:

• Att öka antalet enheter och verksamheter som samverkar med Hela Människan
• Att öka antalet privata bidrag för att minska beroendet av offentliga bidrag
• Att skapa nätverk och samverkan som främjar arbetets utveckling
• Att starta fler gemensamma projekt inom rörelsen
• Att kartlägga hur det diakonala arbetet ser ut i Sverige
• Att samtala med kyrkor och diakoniutbildningar om den diakonala utvecklingen

Diakonal handling
Hela Människan vill stödja pågående diakonala insatser och genom utbildning bidra till ökad kvalitet i arbetet för människor i utsatta livssituationer. Mål för åren 2014-2016 är:

• Att erbjuda mångsidiga lokala sociala stödinsatser på minst 80 platser i landet
• Att skapa forum för dialog kring Hela Människans arbete och våra arbetsformer
• Att utveckla det diakonala arbetet genom fortbildning och anpassade utbildningar
• Att öka forskningsmedvetandet och användningen av evidensbaserad metodik
• Att prioritera sysselsättning och socialt företagande
• Att stärka volontärskapet inom Hela Människan
• Att utveckla former för riskbruksarbete
• Att förnya det förebyggande arbetet bland barn och unga

Diakonal opinionsbildning
Ett viktigt sätt att förändra människors livsvillkor är att mobilisera till ökade insatser samt föra socialpolitiska dialoger och medverka till strukturella samhällsförändringar, där Hela Människans möten med människor i utsatta livssituationer utgör grunden för opinionsbildningen. Mål för åren 2014-2016 är:

• Att inspirera kyrkor till diakonala insatser på angelägna behovsområden
• Att verka för ett minskat alkohol- och drogbruk i samhället
• Att driva andra social- och drogpolitiska frågor som rör mänsklig utsatthet
• Att utbilda funktionärer inom Hela Människan och kyrkor i opinionsbildning

Hela Människans arbete utgår från organisationens gemensamma vision och värdegrund. Det lokala arbetet kan samtidigt variera kraftigt utifrån behoven i närmiljön och karaktären hos det engagemang som finns inom enheter, kyrkor och andra samhällskrafter.

Hela människan presenterar även en verksamhetsplan för 2016-2018 som finns tillgänglig på hemsidan.

Verksamhet

Utbildningar - Akademin
Hela Människan Akademin är Hela Människans plattform för värdegrundsbaserad kompetensutveckling.

Öppen verksamhet - Ria
Hela Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatt livssituation. Riaverksamheten började växa fram under 1950-talet. I dagens Sverige ryms alla drogfrågor i Rias arbete.

Secondhand och meningsfull sysselsättning
Målet för Hela Människans secondhandverksamhet är att skapa meningsfull sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden. De vill forma en rehabiliterande miljö där Hela Människan tar vara på den enskilda människans inneboende resurser.

Glömda barn
Glömda barn kallas Hela Människans verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar som växer upp i familjer med dysfunktion.

Hela Människans barnstödsledarutbildning - Linus
I snitt finns två barn i varje klass som växer upp i ett hem där det förekommer missbruk. Många av dessa barn far tidigt väldigt illa. De får helt enkelt inte vara barn i den utsträckning de skulle behöva. Ofta blir det ombytta roller i familjen, barnen tar ansvar för det som föräldrarna borde ansvara för. Utbildningen vänder sig till dig som har någon social utbildning såsom lärare, diakon, församlingspedagog eller socionom. För de som har gått grundutbildningen erbjuds även en fördjupningskurs. Just nu är utbildningen vilande i väntan på ett nytt utbildningskoncept.

Det stora barnkalaset
Det stora barnkalaset syftar till att barn och föräldrar skall få en rolig och innehållsrik dag. Föräldrar stärks i sin föräldraroll och får tillsammans med barnet uppleva och utforska kalasets utbud.

Vara Vettig Vuxen – V V V
Kurs för vuxna som vill stödja barn till missbrukare. Hela Människan vill tillsammans med andra organisationer skapa nätverk av vuxna för barn och ungdomar som lever i eller nära en missbrukarfamilj. Dessa glömda barn och ungdomar behöver en vuxenrelation där de kan få trygghet, närhet och kärlek. I Sverige lever cirka 400 000 barn och ungdomar med båda eller ena föräldern som dricker.

Leva - inte bara överleva
En mycket stor grupp av vuxna i vårt samhälle har med sig erfarenheter av att ha vuxit upp i en dysfunktionell familj. De erfarenheterna påverkar deras liv idag. ”Leva – inte bara överleva” är tänkt att vara en mötesplats för män och kvinnor som vuxit upp i en dysfunktionell familj och som vill försöka förstå och bearbeta sina erfarenheter för att komma vidare i livet.

Boende
Ett värdigt liv tar ofta sin utgångspunkt i ett eget boende. Inom Hela Människan arbetar flera av våra enheter med olika former av boenden. Ofta handlar det om att göra korta tillfälliga insatser till exempel i form av härbärgen. Men olika former för att ge stöd i eget boende är en viktig del i detta arbete.

framSTEG (I´m moving on)
framSTEG riktar sig till ungdomar i åldern 17-25 år som saknar arbete eller utbildningsalternativ. Projektet syftar till förhöja deltagarens självbild och tron på att lyckas med det som den vill företa sig i framtiden.

Samverkan med Kriminalvården
Hela Människan samverkar med Kriminalvården genom att förbereda Kriminalvårdens klienter inför frigivning eller med stödjande insatser efter frigivningen. Det kan vara i form av studiecirkeln ”Bättre framtid”, motivationsprogram, stöd i form av boende för anhöriga som besöker en släkting eller stöd i praktiska frågor i samband med frigivningen.

Samverkan mot trafficking
År 2005 startade utvecklingspartnerskapet Samverkan mot Trafficking - ett unikt samarbete där myndigheter, enskilda organisationer, kyrkliga samfund, museer och universitet ingår.

Senast Uppdaterad:
2018-11-21

Organisationsnamn:
Hela Människan

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med organisationsmedlemskap.

Egen projektverksamhet.

Geografiskt fokus:
Sverige

Webbadress:
www.helamanniskan.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Rehnsgatan 20, 6tr
113 57 Stockholm

Telefon:
08-691 06 60

E-postadress:
info@helamanniskan.se

Organisationsnummer:
802000-6394

Plusgiro:
90 32 16-0

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Kapitalplaceringspolicy

Ansvarsfull kapitalförvalning

Tar avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet