Alla organisationer

IM

Individuell Människohjälp arbetar för att bekämpa fattigdom och utanförskap. De vill främja ekonomisk delaktighet, lika tillgång till utbildning och hälsovård samt integration i det svenska samhället. Fokus ligger framför allt på kvinnor och marginaliserade grupper.

Resultat för 2017

Demokrati

Utmärkt

Ekonomi

Icke godkänt

Transparens

Utmärkt

Utvärdering

Icke godkänt

Demokrati Utmärkt

Organisationens stadgar finns tillgängliga på hemsidan och har enligt dessa ett öppet medlemskap samt uppfyller Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad.

Ekonomi Lågt

Organisationen presenterar inte en signerad årsredovisning på hemsidan och har därmed inte uppfyllt de krav som ställts av Givarguiden vad gäller intern och extern kontroll.

Transparens Utmärkt

Organisationen presenterar all efterfrågad information på sin hemsida för att skapa en komplett beskrivning av verksamheten.

Utvädering Lågt

Organisationen utför inte utvärderingar och/eller har inte uppfyllt Givarguidens krav på inlämning av efterfrågad information.

Finansiellt

IM har 124 481 000 kr i totala intäkter. 47.9 % är privata medel, och 49.5 % är offentliga medel.

Visa finansiell sammanställning

Insamlingseffektivitet

72 % Graph

Det kostar 28 kr att samla in 100 kr

Ändamålsandel

95 % Graph

95 kr per insamlade 100 kr går till ändamålet

Verksamheten

Bakgrund

Organisationen grundades 1938 med namnet Praghjälpen av initiativtagare Britta Holmström. 1966 byter organisationen namn till Individuell Människohjälp, IM, och verkar i dag i Sverige och elva länder världen över. IM är religiöst och politiskt obunden.

Övergripande målsättning

För att skapa en rättvis och medmänsklig värld att växa i arbetar IM utifrån två åtaganden: att bekämpa samt synliggöra fattigdom och utanförskap.

Målgrupp

IM ska arbeta med och för människor i utsatta situationer, med särskilt fokus på barn, äldre, människor med funktionsnedsättningar och kulturellt utsatta grupper.

Verksamhetsmål och strategi

IM vill skapa utveckling som är hållbar ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv - för individen och för samhället. IMs strategiska plattform utgöt grunden i arbetet och löper mellan 2011-2020. Målen för arbetet (sammanfattat):

- Främja ekonomisk delaktighet för marginaliserade grupper, med fokus på kvinnor, för att öka intäkterna och höja social status.
- Främja lika tillgång till god kvalitet grundskole-och gymnasieutbildning för marginaliserade flickor och pojkar, för att göra det möjligt för dem att leva ut sin fulla potential.
- Främja lika tillgång till förebyggande hälsovård, för att förbättra hälsan bland marginaliserade grupper.
- Främja utvecklingen av ett starkt och demokratiskt civilsamhälle, stärka marginaliserade individer att delta i och påverka sitt samhälle.
- Främja integration i det svenska samhället för grupper som står utanför på etniska grunder, för att ge dem möjlighet att ta en aktiv roll i samhället.

För att nå dessa mål arbetar IM enligt följande strategi:
- Rättighetsbaserat: IM har en rättighetsbaserad strategi för utveckling som innebär att deltagande, icke-diskriminering, ansvarsskyldighet och öppenhet ska vägleda både organisationen och insatserna. IM erkänner att alla individer har samma mänskliga rättigheter som moraliska och juridiska entiteter och har en skyldighet att respektera, skydda och uppfylla dessa. IM och dess partners roll är att underlätta den processen.

Generellt perspektiv:
- IM menar att utvecklingen bara kan vara hållbar om genus- och miljömässig hållbarhet tas hänsyn till.

Effektiva partnerskap:
- I IMs stöd till det civila samhällets organisationer, bör IM vara en närvarande partner. Beslut om insatserna tas nära målgruppen och deras rutiner och system bör harmoniseras med partners för att säkerställa lokalt ägande. Relationerna med partnern ska präglas av ömsesidigt ansvar och respekt. Att vara en närvarande partner innebär att IM ska vara mer än en bidragsgivare. Deras bidrag till partnernas organisations-och kapacitetsutveckling ska baseras på deras partners egna prioriteringar.

Verksamhet

IM har fem verksamhetsområden. Utomlands arbetar de med Utbildning, Hälsa, Försörjning och Civilsamhället. I Sverige arbetar IM med Integration. IM har dessutom två perspektiv som ska genomsyra alla våra program: jämställdhet och miljö- och klimatmässig hållbarhet. IMs olika verksamhetsområden samspelar och skapar tillsammans förutsättningarna för att uppnå hållbara resultat.

Utbildning: IM främjar tillgången till kvalitativ grundskole- och gymnasieutbildning för marginaliserade flickor och pojkar, för att möjliggöra för dem att leva sin fulla potential. IMs stöd syftar till att förbättra tillgången till utbildning för alla flickor och pojkar utifrån deras egna förutsättningar. IM fokuserar på barn som inte får tillgång till utbildning på grund av fattigdom, funktionsnedsättning, etnicitet och/eller bristande jämställdhet. Genom att arbeta med såväl påverkan på myndighetsnivå, kvalitetsutveckling och med nätverk mellan föräldragrupper och skolor verkar vi för fler barn ska fullfölja sin utbildning. Utbildning är bästa skyddet mot arbetslöshet, barnäktenskap och barnarbete!

Hälsa: IM främjar lika tillgång till förebyggande hälsovård, för att förbättra hälsan hos människor som bor på landsbygden. IM stödjer, genom partnerorganisationer, lokala strukturer med kapacitetsutveckling för hållbarhet, så att kvinnor, män, flickor och pojkar blir stärkta och kan hävda sin rätt till god hälsa. Folkbildande aktiviteter utgör grunden för påverkansarbete. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är vårt fokusområde.

Försörjning: Människor som lever i fattigdom har ofta små möjligheter att påverka sitt eget liv. Genom hjälp till självhjälps-insatser får människor stöd i till exempel i form av sparlåneklubbar, ofta med fokus på kvinnor. När en kvinna får stöd kommer det hela hennes familj, och i förlängningen hela samhället, till nytta. Dessutom utvecklar, importerar och säljer IM rättvist producerade varor i nio butiker och en webbshop i Sverige. Det skapar försörjning och för många människor världen över.

Integration: IM främjar att grupper som lever i utanförskap på grund av etnicitet integreras i det svenska samhället, så att de kan leva ett värdigt liv. IM möjliggör för kvinnor, män, flickor och pojkar att få tillgång till samhällets olika delar . Genom att överbrygga språkliga och kulturella barriärer, skapa mötesplatser och dialog samt ge psykosocialt stöd, ökar IM möjligheterna för annars exkluderade individer eller grupper.

Civilsamhälle: IM främjar det demokratiska civilsamhället för att stärka utsatta individers och gruppers möjligheter att delta och påverka sina samhällen. Hållbar förändring blir möjlig genom organisering och mobilisering. Internationellt samarbetar IM med civilsamhällesorganisationer i deras roller som representanter, försvarare och röster för marginaliserade personer. Genom att stötta individer som är utsatta skapar vi samtidigt en kollektiv röst. Civilsamhällesorganisationer kan öka medvetenheten om individers rättigheter och på så sätt stärka deras möjligheter att ställa krav på att rättigheterna efterlevs. Samarbetena inkluderar kapacitetsutveckling för organisationer och stöd till partnerorganisationer, samt stöd till nätverk och att föra samman olika delar av civilsamhället.

Senast Uppdaterad:
2018-11-18

Organisationsnamn:
IM

Organisationstyp:
Medlemsorganisation med individuellt medlemskap.

Projekt genom partner samt egen projektverksamhet

Geografiskt fokus:
Afrika, Asien, Sverige, Europa, Oceanien, Sydamerika

Webbadress:
www.manniskohjalp.se

Facebook  Twitter

Postadress:
Box 45
221 00 Lund

Besöksadress:
Fabriksgatan 2F
222 35 Lund

Telefon:
046-32 99 30

E-postadress:
individuell@manniskohjalp.se

Organisationsnummer:
845000-0768

Plusgiro:
900706-3

FRII:
Ja

90-konto:
Ja

Dokument:
PDF-dokument Charity Ratings guide till att hjälpa invånarna i Gaza
PDF-dokument Informationsanalys 2008
PDF-dokument Charity Ratings ideella julklappsguide 2009

Ansvarsfull kapitalförvalning


Tar inte avstånd från att investera i...

Vapen (krigsmateriel, klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen)

Alkohol

Tobak

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Kommersiell spelverksamhet